Referat 21. oktober 2005

Referat fra møte i komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning torsdag 21. oktober kl. 10.00 til ca. kl. 16.00 ved Universitetet i Stavanger.

Til stede:

Professor Kari Melby (leder),NTNU

Professor Rune Nilsen, Universitetet i Bergen

Professor Siri Pettersen Strandenes, Norges handelshøyskole

Forsker Arnfinn J. Andersen, UiO (Norges forskningsråd)

Daglig leder Nina Kristiansen, KILDEN

Rådgiver Gurid Lomeland (observatør), Utdannings- og forskningsdepartementet

Fra sekretariatet:

Rådgiver Mari S. Rigstad

Seniorrådgiver Kari Nyheim Solbrække

Forfall:

Studentrepresentant Jon Ivar Thompson Eikeland

Referat skrevet: 24. oktober 2005

Referat godkjent: 2. november 2005

Forslag til vedtak ble godkjent.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Referatet er lagt ut på komiteens sider under Ressursbanken. Referatet ble gjennomgått med tanke på oppfølging av saker.

Saksdokumenter/nettsteder:

Referat fra KiF-møte 26. august 2005

Oppfølgingssaker:

  • Håndheving av aktivitets- og redegjørelsesplikten. Likestillingsombudet opplyser at de mangler ressurser til en grundig oppfølging. a) KiF-komiteen ber ombudet prioritere håndheving av aktivitets- og redegjørelsesplikten ved institusjonene for høyere utdanning; b) KiF-komiteen etterlyser en ”mal” for institusjonene til rapportering på dette området – en slags sjekkliste.
  • Kari Nyheim Solbrække skal orientere på et internt seminar i UH-avdelingen og Forskningsavdelingen i departementet om resultatene fra institusjonssvarene, planlagt avholdt i løpet av høsten.
  • Komiteen skal be om et møte med politisk ledelse i departementet. Komiteen bør i dette møtet blant annet gi råd om saker/prosjekter som bør finansieres sentralt (se også sak 7 og 10).
  • Det er sendt brev til UFD der det bes om at Komiteen blir høringsinstans i saker som angår komiteens område.
  • Ressursbanken: KILDEN har kommet med forslag til tiltak i 2005, og har startet arbeidet. Oversettelsesjobben er godt i gang. 20. oktober lanseres en ny versjon av forsiden.

3. Orienteringer fra komitémedlemmene og sekretæren
Kari Melby orienterte om at hun skal møte i UHRs forskningsutvalg 9. november.

Nina Kristiansen orienterte om at KILDEN i forbindelse med utlysning innenfor "Women and Science" i EUs 6. rammeprogram, har sendt en uformell forespørsel til tidligere europeiske samarbeidspartnere om en europeisk ressursbank. Responsen var positiv, men KILDEN avventer søknad om ressursbank i påvente av implementering av "European platform for Women in Science", finansiert av Women in Science-kontoret. Noen av tiltakene knyttet til en europeisk ressursbank kan komme inn der, eventuelt også i det europeiske likestillingssenteret som starter opp neste år. KILDEN vil fortsette å følge med på calls og eventuelle åpninger i forhold til en europisk ressursbank. Komiteen holdes løpende orientert og saken tas opp på møtet i Brussel 3. – 4. november.

Komiteen ber om at en representant fra UFDs Forskningsavdeling deltar på Komiteens møter i Brussel.

Kari Nyheim Solbrække orienterte om møter med likestillingsrådgiverne ved UiB og NTNU.

4. Møte med Universitetet i Stavanger
Hovedsaken på komitémøtet var møtet med ledelsen ved Universitetet i Stavanger. Komiteen møtte prorektor Inge Særheim, universitetsdirektør Per Ramvi, personaldirektør Halfdan Hagen og seniorkonsulent Sirén Erichsen. Rektor Ivar Langen ble dessverre forhindret fra å delta.

Prorektor ønsket velkommen til Norges femte universitet. Han understreket at likestilling har med kvalitet å gjøre, og fortalte at UiS hadde gjennomgått en omfattende kvalitetsvurdering før omdanningen til universitet.

Kari Melby orienterte kort om komiteen og bakgrunnen for den, samt hensikten med besøket ved UiS, som dels er ledd i grunnlaget for Komiteens råd til departementet, blant annet i forbindelse med styringsdialogen, dels å bidra til en prosess for bedre kjønnsbalanse.

Komiteen ble presentert for Strategiplanen for UiS, fakultetenes handlingsplaner samt orientert om arbeidet med å revidere handlingsplanen for likestilling. Generelt er kjønnsfordelingen svært skjev i første- og toppstillinger.

Av 14 instituttledere er 3 kvinner. En særlig utfordring er å øke andelen førstestillinger. Det er derfor ca. 70 universitetslektorer er på doktorgradsprogram, derav 40 kvinner. Det er vel 200 universitetslektorer totalt ved universitetet.

Universitetets strategiplan inneholder en eksplisitt formulering om likestilling, der arbeidet med å: ”… øke andelen kvinnelige førsteamanuenser og professorer vesentlig” framheves. Komiteen bemerket at fakultetene i sine handlingsplaner i liten grad følger opp målet om bedre kjønnsbalanse. Komiteen understreket at fakultetene bør revidere sine handlingsplaner når handlingsplanen for likestilling blir vedtatt.

Handlingsplanen for likestilling er konsentrert om relativt få tiltak, som man håper kan gi resultater på forholdsvis kort sikt. Planen skal behandles i toppledergruppen med det første. Det satses blant annet på fullføringsstipend for kvinner som er i ferd med å avslutte doktorgraden (100 000, frikjøp i ett semester), og stipend for kvinner nær professorkompetanse (tilsvarende). Komiteen ba UiS vurdere hvorvidt 1 semester frikjøp er for lite. Det ble også vist til en vikarstipendordning som innebærer ett års frikjøp fra undervisning. Det er ment for alle vitenskapelige stillinger, og tilsvarer FoU-permisjon. 70 % av de som benytter seg av ordningen er kvinner. Det er satt i gang et arbeid for å utvikle en mentorordning for kvinner i vitenskapelige stillinger. Komiteen påpekte at enhetene bør ta stilling til hvilke tiltak som er mest aktuelle i de enkelte fagmiljøene (”skreddersydde” tiltak).

Komiteen kommenterte den lave kvinneandelen blant professorene og etterlyste beregninger for hvor lenge det vil ta før andelen øker.

Komiteen var opptatt av hvorvidt likestilling var et element i NOKUTs vurdering i prosessen henimot universitetsstatus. Dette ble avvist.

Komiteen understreket at det er viktig at arbeidet for bedre kjønnsbalanse er forankret i ledelsen og at det stilles klare krav til rapportering på lavere nivå. Fra UiS’ sideble det presisert at dette er et klart ledelsesansvar, og at dekanene skal rapportere årlig om resultater på dette området.

Komiteen anbefalte UiS å tallfeste mål og angi tidshorisont, samt fortsatt påse at arbeidet med økt likestilling er klart forankret i ledelsen. Videre mente Komiteen at handlingsplanen for likestilling kan integreres bedre i universitetets forskningspolitikk. Det kan tydeliggjøres hvordan arbeidet med likestilling kan være ledd i å nå de mål UiS har satt seg når det gjelder forskning. Etter Komiteens mening bør Strategiplanen uttrykke at en god kjønnsbalanse er et virkemiddel for at institusjonene kan realisere sin visjon og nå sine mål. Det ble fremhevet at viktige samfunnsinstitusjoner bør bestrebe seg på å representere mangfoldet i befolkningen.

Komiteen var opptatt av at den nye handlingsplanen ikke hadde fastsatt måltall for enhetene. Skepsisen til måltall skyldes blant annet at de ofte var uoppnåelige, og dermed lite forpliktende. Med hensyn til rapporteringsplikten er det knyttet forventninger til endringene i den interne styringsdialogen.

Muligheten for å bruke professor II-stillinger for å øke kvinneandelen ble diskutert. Aktiv rekrutteringsstrategi også på andre områder ble diskutert, blant annet i forbindelse med pensjonering og rekruttering internasjonalt.

Komiteen vurderer mulighetenav å komme tilbake til UiS i løpet av 2006 for å følge arbeidet med økt likestilling. Komiteen viste også til Ressursbank for likestilling i akademia som et nettsted hvor institusjonen blant annet kan finne mange gode ideer og forslag.

Saksdokumenter/nettsteder:
Universitetet i Bergen sine hjemmesider
samt annet utsendt materiale

5. NOKUT
Komiteen har sendt NOKUT til sammen to brev, og har bare mottatt et uformelt svar på det første. Kari Nyheim Solbrække og sekretæren har hatt møte (12.10) med juridisk rådgiver Eva Liljegren i NOKUT for å diskutere om og eventuelt hvordan kjønnsperspektivet kan integreres i NOKUTs retningslinjer og kriterier. Det ble referert fra nevnte møte.

Komiteen etterlyser fortsatt reaksjoner fra NOKUTs ledelse. Komiteen diskuterte ulike fremgangsmåter. 1 – Gå via departementet gjennom bl.a. å påvirke departementet til å be NOKUT undersøke om institusjonene følger opp sine egne kvalitetsplaner; 2 – Få UHR til å ta det opp gjennom planlagt møte(r) mellom UHRs styre og NOKUT; 3 – ta direkte kontakt med styreleder Roger Abrahamsen. Det ble ikke bestemt hvilken fremgangsmåte komiteen går inn for. Ellers ble det uttrykt synspunkter om at komiteen fortsatt bør etterlyse svar, både formelt og uformelt. Hvis NOKUT kan svare komiteen formelt og be om råd, er det bedre enn at komiteen gir råd på en mer uformell måte.

Saksdokumenter/nettsteder:
NOKUTs hjemmesider

6. Handlingsplan
Komiteen har ikke vedtatt en endelig handlingsplan. Det foreligger to ganske ulike utkast – et policydokument med handlingsplan og en kortere mer tilpasset handlingsplan. Komiteen gikk gjennom policydokumentet/handlingsplanen og kom med kommentarer og ønsker om rettelser.

Sekretariatet reviderer utkastet på bakgrunn av kommentarene i møtet. De to utkastene syes sammen til ett dokument. Komiteen går gjennom det nye utkastet i Brussel før møtet med EU-delegasjonen.

Det er litt usikkert når rapporten fra institusjonskartleggingen skal/kan foreligge. Det har ikke vært mulig å prioritere den foreløpig. Den skal presenteres på KiF-seminaret 10. januar. Det ti siders notatet kan distribueres etter at tidligere kommentarer er inkorporert slik at det foreligger til tidligere nevnte UFD-seminar. Den må kvalitetssikres før den offentliggjøres som rapport tidlig på nyåret.

Kari Nyheim Solbrække orienterte om møte med ledelsen ved Institutt for informatikk og likestillingsrådgiveren. Det er laget en idéskisse. 1 – Rekrutteringskultur. Hvorfor forsvinner så mange talentfulle kvinner? 2 – Likestillingsmoment i omorganisering av institutt. Hva kan integrering av kjønnsperspektivet bety på instituttet? Hun spurte komiteen om dette skal prioriteres videre? Komiteen var absolutt interessert, men det var noe usikkerhet (og ideer) rundt organiseringen. Det ble stilt spørsmål ved om problemer ved eventuelt å støtte prosjekt ved en enkelt institusjon, men det ble understreket at flere har fått muligheten uten å ha grepet sjansen. Likestillingsrådgiverne ved UiB og NTNU er blant annet direkte orientert. Dialogen med de andre institusjonene må uansett fortsatt følges opp. Komiteen ønsker en mer konkret prosjektbeskrivelse. Komiteen ba om forslag fra sekretariatet på hvordan det kan gjøres. Komiteen ba også om et notat fra sekretariatet om forslag til prosjekt om organisering av likestillingsarbeidet inkl. tenketank. Det var videre ønske om et notat fra sekretariatet med opplisting av hva komiteen mister hvis/når Kari Nyheim Solbrække forsvinner.

Det var litt diskusjon rundt ”excellence”-tenkningen. Skjevrekrutteringsprosessene forsterkes. Komiteen bør ta dette opp med UFD som et område det må det arbeides mer med i Forskningsrådet. Kari Melby orienterte om at Divisjonsstyret har bedt om en grundig gjennomgang av kvinner i forskning på bakgrunn av revisjonen av KILDEN og Forskningsmeldingen.

Vedtak:
Komiteen gjennomgår revidert policydokument, inkludert handlingsplan i forkant av møtet med EU-delegasjonen i Brussel.

Saksdokumenter/nettsteder:
Utkast til policydokument/handlingsplan

7. KiF-seminar 10. januar 2006
Komiteen arrangerer seminar 10. januar neste år. KILDEN har fått i oppdrag å organisere dette. Komiteen vurderte forslaget til program, innledere og paneldeltakere.

Saksdokumenter/nettsteder:

  • Forslag til program for KiF-konferansen 10. januar 2006
  • Reidar Bertelsen: Bedømmelse, dom eller veiledning
  • Kønsbarrierer i de højere uddannelser og forskningen (DK)

8. Studietur
Komiteen skal på studietur til Brussel 3. – 4. november. Arnfinn Andersen og sekretariatet har stått for planleggingen av dette. Arnfinn informerte om dagsorden og opplegg, samt litt om bakgrunnen for valg av program.

Det var litt diskusjon rundt hva EU-kommisjonen ønsker å vite om komiteen, og hvilke innspill komiteen skal komme med. De har blant ant bedt om informasjon om NORFACE og hvilke tiltak som ligger der, samt NIKK. En europeisk variant av ”NIKK” er under etablering neste høst eller tidlig 2007. Nina Kristiansen innhenter informasjon om NIKK, som for øvrig er under omorganisering, og orienterer om dette på møtet.

Kari Nyheim Solbrække tar kontakt med Tone Eng når det gjelder eventuell deltaker fra departementets Forskningsavdeling.

9. Regjeringsskifte
Komiteen ønsker å legge opp til et møte med statsråden i januar. Det er viktig å få et møte før departementet starter styringsdialogmøtene med institusjonene. Gurid Lomeland undersøker om dette lar seg gjøre.

10. Neste møte
Komiteen avtaler neste møte i komiteen under Brusselturen.

11. Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

For komiteen,

Kari Melby (sign.), leder

Mari S. Rigstad, sekretær