Referat 21. juni 2004

Referat fra møte i komité for integreringstiltak mandag 21. juni kl. 16.30 til ca. kl. 21.00 på Radisson SAS Hotell, Oslo (i etterkant av miniseminaret)

Til stede:
Professor Kari Melby (leder), NTNU
Professor/prorektor Rune Nilsen, Universitetet i Bergen
Rådgiver Arnfinn J. Andersen, Norges forskningsråd
Daglig leder Nina Kristiansen, KILDEN
Seniorrådgiver Tone Eng (observatør), Utdannings- og forskningsdepartementet
Gurid Lomeland (observatør), Utdannings- og forskningsdepartementet

Fra sekretariatet:
Rådgiver Mari S. Rigstad

Forfall:
Professor Siri Pettersen Strandenes, Norges handelshøyskole

Referat skrevet: 25. juni 2004
Referat godkjent: august 2004


 

1. Oppsummering av miniseminaret
Møtedeltakerne oppsummerte sine inntrykk fra seminaret. Alle var enige om at seminaret var vellykket. Følgende områder/problemstillinger ble fremhevet som viktige for komiteens arbeid (fokus) videre:

 

  • Likestilling er et eget kompetansefelt. Hvordan denne kompetansen ivaretas og utvikles i institusjonene er viktig. Det ble også påpekt at kjønnsforskningen er et viktig kunnskapsgrunnlag for likestillingsarbeidet.
  • Det er fare for at likestillingsarbeidet blir ”integrert bort”. Kommunikasjon og informasjon er viktig, eks. ressursbank.
  • Det er et udekket kunnskapsbehov. Det ble opplyst om at NIFU har fått kr 500 000 ekstra til prosjektet ”Kjønnsforskjeller i karriere­forløp”. Tone Eng gir komiteen en orientering om innholdet i prosjektbeskrivelsen. Komiteen vurderer hvorvidt det bør avsettes midler til evaluering av likestilling/likestillingsarbeidet ved en eller flere institusjoner, jf. kommentarer på seminaret. Det kom også opp forslag om å få en prosesstudie (følgeforskning) av komiteens arbeid. Komiteen tar sikte på å identifisere et fagmiljø som kan utføre slike oppgaver så raskt som mulig. Kvalitets­reformen skal evalueres. Arbeidet med dette er i gang. Det bør vurderes om det er mulig å integrere kjønn som et element evalueringen.
  • Flere innledere framhevet at institusjonene leverer det de blir målt på. Dette gir departementet stor innflytelse gjennom styringsdialogene. Komiteen vil gi UFD innspill til momenter som bør inngå som elementer i departementets styringsdialoger med institusjonene, og også i styringsdialoger mellom departementet og Forskningsrådet. Dette er et naturlig tema for et møte med mellom statsråden og komiteen.
  • Hevet kvalitet på forskerutdanningen og forskermiljøene har betydning for økt rekruttering av kvinner hevdet flere innledere, bl.a. Knut H. Sørensen. Generelt bør en bestrebe seg på å oppnå bedre og mer inkluderende miljøer. Etablering av forskerskoler kan være et viktig tiltak som kan gi gevinst, noe som bør være et annet tema i en nærmere dialog mellom komiteen og UFD.
  • Problemene med midlertidige ansettelser og mangel på forutsigbarhet ble tatt opp. Det ble pekt på at overgangen til faste stillinger bør bedres. Det er høy gjennomsnittsalder blant det vitenskapelige personalet. I de nærmeste årene vil en stor andel bli pensjonert. Det er en utfordring å holde på de gode (kvinnelige) kandidatene og gi dem betingelser som er konkurransedyktige og mer forutsigbare. Dette blir påpekt fra flere hold for tiden, og kan være et naturlig tema i en samtale mellom komiteen og departementet/statsråden.
  • Forholdet universiteter og høgskoler: Universitetene bør bistå i større grad med kompetanseheving av høgskolenes ansatte, jf. Vest-norsk nettverk. Det ble pekt på at komiteen ikke må glemme høgskolenes behov.
  • Det ble reist spørsmål om hvorvidt det er mulig å inkludere kvinne-/integrerings­perspektivet i Bologna-møtet i Bergen neste år.
  • Det ble foreslått å sende en tilsvarende henvendelse til helseforetakene som det utdannings­institusjonene har fått.

 

2. Status for KiF-arbeidet
Dette gjelder i første rekke tilbakemeldinger på de brevene komiteen har sendt ut. Komiteen vedtok at svarbrevene legges ut på KiFs hjemmesider (skannes inn).

 

Det er mottatt svar fra Likestillingssenteret og -ombudet. Nina Kristiansen la fram svarbrev fra KILDEN på møtet.

Det er ikke mottatt svar fra NOKUT på komiteens henvendelse (svar mottatt på e-post i etterkant av møtet). Norges forskningsråd har sendt brev om at de trenger mer tid til å besvare komiteens spørsmål og vil komme tilbake over sommeren.

Utover dette har svært få institusjoner svart komiteen innen fristen som ble satt til 1. juni. Det sendes purrebrev med ny svarfrist 1. september til de institusjonene som ikke har svart.

 

3. Mediestrategi
To notater forelå til møtet, blant annet et forslag/oversikt fra KILDEN på hva de kan tilby på området. Det var i utgangspunkt enighet om at komiteen bør etablere sin egen ”plattform” før man går videre og kjøper eventuelle tjenester. Universitets- og høgskolerådet (UHR) må utnyttes mer på området – bruke nettverket og være komiteens hovedkontakt. Komiteen må uansett ved eventuell kjøp av tjenester sikre seg at komiteen er ”eier” og er synlig. UHRs sekretariat må ha ansvaret for den daglige drift, i første rekke hjemmesiden. Det ble foreslått at komiteen ”bygger seg opp” slik at den får profilert seg skikkelig i april neste år.

 

 

4. Bruk av KiF-midlene
Komiteen vil vedta disposisjon av bevilgningen for 2004 på sitt neste møte.

 

 

5. Arbeidsfordeling komité – sekretariat
Arbeidsfordeling mellom sekretær/sekretariat og komité ble diskutert. Komiteen forventes å ha en strategisk funksjon og er avhengig av et aktivt sekretariat med tilstrekkelige ressurser. Sekretæren utarbeider arbeidsplan og forslag til arbeidsdeling, samt forslag til budsjett til neste komitémøte.

 

 

6. Møteplan høst 2004
Tidspunkt for neste møte ble fastsatt til 13. september. Muligheten for video­konferanse ble diskutert, men førstkommende møte blir et ordinært møte.

 

Møte med statsråden bør avtales til høsten.

 

7. Eventuelt
Honorering for komitéarbeid ble tatt opp. Komitémedlemmene ønsker en tilsvarende ordning som den Forskningsrådet praktiserer.

 

Komiteen skriver årsrapport for 2004 (januar 2005).