Referat 19. juni 2006

Referat fra møte i Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning mandag 19. juni 2006 kl. 15.00 til 20. juni kl. 16.00 i Bergen.

Til stede:
Professor Kari Melby (leder), NTNU
Professor Rune Nilsen, Universitetet i Bergen
Professor Siri Pettersen Strandenes, Norges Handelshøyskole (kun dag 1)
Avdelingsleder Arnfinn J. Andersen, Likestillings- og diskrimineringsombudet (Norges forskningsråd) (kom kl. 17.00 19. juni)
Daglig leder Nina Kristiansen, KILDEN
Studentrepresentant Jon Ivar Thompson Eikeland, NSU
Seniorrådgiver Lise Christensen (observatør), Norges forskningsråd
Seniorrådgiver Tone Eng (observatør), Kunnskapsdepartementet (kun dag 2)
Førstekonsulent Niclas Trosdahl (observatør), Kunnskapsdepartementet (kun dag 2)

Fra sekretariatet (UHR):
Seniorrådgiver Linda Rustad
Rådgiver Mari S. Rigstad

Referat skrevet: 26. juni 2006
Referat godkjent: 16. august 2006

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak ble vedtatt. KiF-sak 14 fikk et tillegg: ”lage møteplan og -framdriftsplan”. En sak ble meldt til eventuelt: Senter for grunnforskning – likestillingsspørsmål.

Vedtak:
Komiteen godkjenner innkalling og saksliste.

2. Referat fra KiF-møtet 3. april 2006
Referatet er lagt ut på komiteens sider under Ressursbanken. Det var ingen nye kommentarer til referatet.

Saksdokumenter/nettsteder:

 • Referat fra KiF-møte 3. april 2006

3. Møte med ledelsen ved Universitetet i Bergen (UiB)
Komiteen møtte rektor Sigmund Grønmo, prorektor Anne Gro Vea Salvanes, likestillingsrådgiver Anne Marit Skarsbø, instituttleder Jan Petter Hansen, adm.dir. Kristen Haugland (Unifob) og seniorrådgiver Sjur Holsen. Det var satt opp et tentativt program på forhånd:

 1. Utfordringer og ambisjoner i likestillingsarbeidet ved UiB, v/ rektor Sigmund Grønmo
 2. Orientering om Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning, v/ leder Kari Melby
 3. UiBs arbeid med ny handlingsplan for likestilling, v/ likestillingsrådgiver Anne Marit Skarsbø
 4. Å skape likestilling i fagmiljøene, v/ instituttleder og leder for Likestillingskomiteen Jan Petter Hansen, Inst. for fysikk og teknologi
 5. Åpen diskusjon

Det var et godt og konstruktivt møte. UiB-ledelsen ble rost for at de har tatt et tydelig eierskap til likestilling og har satt seg tydelige og klare mål. Universitetet selv uttalte at de står overfor store utfordringer når det gjelder likestilling, og trenger innspill i prosessen. Det er laget utkast til en ny handlingsplane som skal ut på høring internt før den vedtas av styret i oktober. Visjonen: Universitetet i Bergen – et foregangsuniversitet for likestilling!

Komiteen berømmet Det matematisk naturvitenskapelige fakultetets prosjekt ”Vi bryr oss”. Gjennom prosjektet satses det på miljøskapende tiltak som igjen har ført til at kvinnelige studenter i mindre grad droppet ut av realfagsstudiene. Komiteen pekte på den lave andelen kvinner blant mellomlederne, og viste også til SV-fakultetet og Medisinsk fakultet som en særlig utfordring. Det rapporteres her et større sprik mellom kvinneandel blant førsteamanuenser og professorer enn ved de andre fakultetene. Komiteen oppfordret UiB til å motvirke forestillinger om at det er en motsetning mellom likestilling og kvalitet.

Saksdokumenter/nettsteder:

 • UiBs nettside
 • UiBs handlingsplan for likestilling 2003 – 2005
 • Likestillingsoversikt UiB
 • Notat bakgrunnsinformasjon UiB og NHH
 • Likestillingsstatistikk for UiB 2005
 • Styresak (16.02.06): Rekruttering til faste vitenskapelige stillinger ved UiB – Rapport fra universitetets arbeid for å bedre kjønnsbalansen

4. Møte med ledelsen ved Norges Handelshøyskole (NHH)
Komiteen møtte rektor Jan I. Haaland, prorektor Gunnar E. Christensen, adm.dir. Ragnar Fagereng, personalsjef Ingebjørg Tyssedal og professor Anna-Mette Fuglseth (dekan for doktorgradsutdanningen).

Det var et åpnet og positivt møte. NHH har etablert en arbeidsgruppe som skal legge fram forslag til ny handlingsplan for likestilling ved NHH (eg. Handlings¬plan for rekruttering av kvinner til vitenskapelige stillinger ved NHH). Arbeids¬gruppen er ledet av professor Victor D. Norman. Utvalget er ikke ferdig med sitt arbeid. NHH ble minnet om at det må være en klar sammenheng mellom handlingsplan og den overordnede strategien. Det er lav kvinneandel i alle stillingskategorier og lavere andel dess høyere opp man kommer; svært lav andel kvinnelige professorer. Men det er også noen positive tendenser: Det er tatt opp 48 % kvinner til doktorgradsutdanning siste år. NHH ble anbefalt å se på hvilke forskningsområder det satses på. Kanskje er det slik at NHH prioriterer de forskningsområder som kvinner tradisjonelt ikke er så opptatt av?

NHH er i en ekstraordinær situasjon for øyeblikket. NHH skal besette nærmere 25 nye vitenskapelige stillinger frem til 2010; samtidig innebærer aldersstrukturen på eksisterende stab at et tjuetalls vitenskapelige stillinger blir ledige i løpet av de neste 5-7 årene. NHH blir nødt til dels bygge opp kandidater selv, dels hente kandidater internasjonalt. Høyskolen ble oppfordret til aktivt å lete etter kvinnelige kandidater.

Saksdokumenter/nettsteder:

 • NHHs nettside
 • Handlingsplan for økt rekruttering av kvinner i vitenskapelig stab, 2000 – 2003
 • Likestillingsoversikt NHH
 • Notat bakgrunnsinformasjon UiB og NHH – felles notat for NHH og UiB
 • Statistikk over kvinneandel ved NHH pr. 1. oktober 2005

5. Orienteringer fra komitémedlemmene og sekretariatet Kari Melby fortalte at hun hadde fått likestillingsprisen ved NTNU. Siri Pettersen Strandenes orienterte om at hun har vært ved BI for å snakke om KiF-komiteen og dens arbeid.

Nina Kristiansen orienterte om nettverksmøtet som hadde et godt oppmøte fra hele sektoren, og ikke bare administrativt ansatte. Nettverket er startet opp gjennom etableringen av en liten arbeidsgruppe. Det planlegges et nettverksmøte i Agder i oktober. Arbeidsgruppen er litt usikker på hvordan de skal gripe arbeidet an, inkludert økonomien. Sekretariatet ble bedt om å hjelpe til. Komiteen har bevilget 225 000 over tre år til dekning av administrative kostnader. Komiteen mener at vedtaket tidligere i saken, samt tilbakemeldingene fra Ola Stave betyr at UHR har ansvaret for å koordinere/drifte etc. nettverket.

Kristiansen informerte videre om et møte hun, Marte Ryste og Inga Bostad hadde hatt med arbeidspartifraksjonen i KUF-komiteen 9. juni. Komiteens holdning er å takke ja til henvendelser fra alle interesserte politiske partier. Det er viktig å følge opp politikerne. Det var enighet om å sende et brev til KUF-komiteen og orientere om Komiteen og dens arbeid.

Linda Rustad orienterte kort om forskningsprosjektet ved UiO: rekruttering av kvinner til realfag (avventer tilbakemelding fra UiO) og LUN-møte i Bergen (LUN = Likestillingsrådgiverne ved universitetene i Norge).

Saksdokumenter/nettsteder:

 • Brev fra Komiteen til Universitetet i Oslo (24.05.06): Kvinner i realfag – et forskningsprosjekt ved UiO

6. Demografiske fremskrivninger – NIFU STEP
I tråd med KiF-sak 9 fra forrige komitémøte er det rettet en henvendelse til NIFU STEP på bakgrunn av at Komiteen ønsker få belyst følgende problemstillinger: I nær framtid kan man forvente en økning i ledige vitenskapelige stillinger ved universitet og høgskole grunnet avgang av fast vitenskaplig personale. Dette gjelder i første rekke fra universitetene, men også i noen tilfeller for høgskolene. Det er en generell utfordring å sikre et tilstrekkelig rekrutteringsgrunnlag for å fylle dette tomrommet. Komiteen er interessert i å få utviklet demografiske framskrivninger når det gjelder overgangen fra phd/post doc til fast vitenskapelig stilling ved universiteter og/eller høgskoler. NIFU STEP har laget et forslag til hvordan dette kan gjennomføres, inkludert kostnader. Dette var lagt ved innkallingen.

Komiteen diskuterte prosjektskissen / utkast til avtale. Komiteen ønsker større fokus på de kvantitative og nedtoning av det kvalitative i skissen. Det ble også stilt spørsmål ved tidsperspektivet for ferdigstillelse av rapporten. Sekretariatet følger opp NIFU STEP gjennom dialog underveis. Publisering av resultatene av NIFU STEP må skje etter at Komiteen selv har brukt det. NIFU STEP sin rapport bør være et uttrykt vedlegg til Komiteens sluttrapport. Det betyr at rapporten ikke kan publiseres før Komiteen legger fram sin sluttrapport.

Vedtak:
Sekretariatet følger opp kontakten med NIFU STEP og får lagt inn de elementene som kom opp under møtet. NIFU STEP følges opp av sekretariatet underveis.

Saksdokumenter/nettsteder:

 • Brev fra NIFU STEP til Komiteen (08.06.06): Mulig oppdrag for Komité for integreringstiltak

7. Finansieringssystemet – Statskonsult
Det har vært et ønske fra komiteens side å få framskaffet ulike modeller for hvordan likestilling kan inngå i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler, herunder en vurdering av hvordan budsjett og etablering av incentiv¬systemet i finansieringen av institusjonene kan anvendes for å oppnå en mer likestilt sektor. Det er tatt kontakt med Statskonsult når det gjelder dette oppdraget, og de har framlagt en skisse til hvordan en slik utredning kan gjøres, inkludert kostnader.

Komiteen diskuterte skissen. Siri Pettersen Strandenes og Arnfinn Andersen bidrar i oppfølgingen av prosjektet. Nina Kristiansen og Lise Christensen kan delta på oppfølgingsmøter (work shops).

Vedtak:
Komiteen gir sekretariatet fullmakt til å inngå kontrakt med Statskonsult om vurdering av finansieringssystemet. Statskonsult følges opp kontinuerlig av komitémedlemmer og sekretariat.

Saksdokumenter/nettsteder:

 • Brev fra Statskonsult til Komiteen (15.06.06): Integrering av likestilling i finansieringssystemer for universitets- og høgskolesektoren

8. Møte med Forskningsrådet
Komiteen har i hele virkeperioden vært opptatt av Forskningsrådets rolle i forskningssystemet, herunder Forskningsrådets viktige rolle/ansvar når det gjelder målet om likestilling og kjønnsbalanse innenfor forskning. Sekretariatet har hatt et forberedende møte med Lise Christensen 15. juni for å diskutere Komiteens kommende møte med Forskningsrådets ledelse. Komiteen ble orientert om dette.

Lise Christensen orienterte om en pågående prosess i Forskningsrådet når det gjelder policydokumenter for oppfølging av Forskningsmeldingen. Det utvikles et eget policydokument for likestilling/kjønnsperspektivet, i tillegg til at dette skal være tverrgående i alle policydokumenter. Framdriften: 31. august: nytt møte i divisjonsstyret der utkast til policynotat legges fram. 21. september: fellesmøte der alle policydokumentene skal opp. Policydokumentene skal endelig vedtas av Hovedstyret i oktober. Det er lagt opp til at Forskningsrådet skal konsultere relevante miljøer i prosessen. Komiteen ønsker et møte i perioden mellom 31. august og 21. september. Det var enighet om å be om et møte, ev. i tilknytning til et direktørmøte.

Vedtak:
Komiteen ber Lise Christensen ordne et møte mellom Komiteen og Forskningsrådet (Arvid Hallén og direktører) i perioden mellom 31. august og 21. september.

9. Kunnskapsseminar (tidligere kalt høringskonferanse)
Etter forespørsel fra Komiteen har KILDEN laget et utkast til budsjett som Komiteen har fått tilsendt og tatt stilling til. KILDEN har deretter fått et formelt oppdrag fra Komiteen på den praktiske tilretteleggingen.

Målet med seminaret er at komiteen skal få innspill fra ulike fagpersoner når det gjelder kunnskapsgrunnlaget knyttet til kjønn og likestilling i akademia. Et slik seminar vil gi verdifull substans til sluttrapportens del vedrørende kunnskaps¬grunnlaget. Et notat som skisserer mulig innhold og innledere ble diskutert.

Vedtak:
Komiteens innspill tas med i den videre planleggingen av seminaret. Tidspunktet for seminaret bestemmes under KiF-sak 14.

10. Møte med statssekretær Åge R. Rosnes i Kunnskapsdepartementet
Nina Kristiansen og Linda Rustad orienterte om møte med statssekretær Åge R. Rosnes og embetsverket i Kunnskapsdepartementet 9. juni. Hovedhensikten med møtet var å diskutere videreføring av Komiteens arbeid etter at Komiteens virketid er over. Det sendes et brev til KD som oppsummerer Komiteens holdninger til videreføring av arbeidet.

Vedtak:
Komiteens innspill tas med i brevet som sendes Kunnskapsdepartementet.

Saksdokumenter/nettsteder:

 • Referat fra statssekretærmøtet

11. Gender in Norway
Komiteen har mottatt invitasjon fra KILDEN om deltakelse/bidragsyter i prosjektet Gender in Norway – en offentlig satsing på nettinformasjon om likestilling og kjønnsforskning beregnet på et internasjonalt publikum. Hver deltakende enhet betaler kr. 50 000 pr. år til prosjektet. Komiteen ble bedt om å ta stilling til henvendelsen. Nina Kristiansen fratrådte da saken ble behandlet.

Vedtak:
KiF vedtok å støtte prosjektet med 50 000 i år og 50 000 neste år.

Saksdokumenter/nettsteder:

 • Brev fra KILDEN til Komiteen (19.05.06): Invitasjon til deltakelse i informasjonsportalen Gender in Norway
 • Prosjektbeskrivelse Gender-in-Norway

12. Utvalg for høyere utdanning
Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede den videre utviklingen innenfor høyere utdanning. Med et tidsperspektiv på 10 – 20 år skal utvalget vurdere tiltak for å sikre at strukturen av universiteter og høyskoler bidrar til å møte samfunnets behov og sikrer en god ressursutnyttelse. Utvalget skal også arbeide med å sikre begge kjønn likeverdig plass på alle nivåer innen høyere utdanning og forskning. Komiteen diskuterte saken kort og var enige om å ta kontakt med utvalget.

Saksdokumenter/nettsteder:

 • Pressemelding (24.05.06): Utvalg for høyere utdanning

13. Sluttrapport
Arbeidet med sluttrapporten er i gang. De foregående sakene 6, 7 og 9 er alle ledd i prosessen med sluttrapporten. Resultatet av alle disse sakene vil gi verdifull input til kunnskapsgrunnlagskapitlet. Det ble delt ut en foreløpig disposisjon på møtet. Komitémedlemmene vil komme med innspill til innholdet i sluttrapporten. Det bør være en prosess på dette før neste komitémøte. Linda Rustad skal arbeide med dette i sommer.

Vedtak:
Rustad lager en prosessbeskrivelse med tidsplan (framdriftsplan) for arbeidet med sluttrapporten. Komitémedlemmene sender kommentarer til disposisjonen til Rustad på e-post.

14. Møteplan
Møte med Forskningsrådet: mandag 18. september? (Lise Christensen følger opp)
Kunnskapsseminaret: tirsdag 24. oktober;
Komitémøte: onsdag 25. oktober (ev. møte med UMB – sekretariatet undersøker)
Komitémøte: mandag 4. desember kl. 10.00 (ev. fredag 8. desember (tidlig start kl. 09.30)

Offisiell overrekkelse av sluttrapporten over jul.

15. Eventuelt
Senter for grunnforskning (under Vitenskapsakademiet): Det ble foreslått å sende et orienteringsbrev til senteret, informere om komiteen og spørre om kjønnsperspektivet er integrert i senteret.

Vedtak:
Komiteen sender brev til Senter for grunnforskning.