Referat 13. september 2004

Referat fra møte i komité for integreringstiltak mandag 13. september kl. 10.00 til ca. kl. 15.00 i UHRs lokaler.

Til stede:
Professor Kari Melby (leder), NTNU
Professor/prorektor Rune Nilsen, Universitetet i Bergen
Professor Siri Pettersen Strandenes, Norges Handelshøyskole
Rådgiver Arnfinn J. Andersen, Norges forskningsråd
Daglig leder Nina Kristiansen, KILDEN
Rådgiver Gurid Lomeland (observatør), Utdannings- og forskningsdepartementet

Fra sekretariatet:
Rådgiver Mari S. Rigstad

Referat skrevet: 15. september 2004
Referat godkjent: 23. september 2004

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak ble vedtatt.

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

2. Referat fra KiF-møtet 21. juni
Referatene skal ha en kort og konkret form.

3. Honorering
Det var enighet om at sekretæren fyller ut skjema for honorering for det enkelte komitémedlem.

4. Tilbakemeldinger på henvendelser fra komiteen
Komiteen diskuterte hvordan den skal respondere på de svarene som har kommet inn. Komiteen merker seg at mange store institusjoner ikke har svart. Komitémedlemmene vil selv gjennomgå svarbrevene. Dette følges opp videre, bl.a. gjennom brev til NOKUT, kontakt med institusjonene, kronikkskriving, møte med politisk ledelse i Utdannings- og forskningsdepartementet, se ellers sak 6.

5. Mediestrategi
UHRs sekretariat har ansvaret for den daglige drift, i første rekke hjemmesiden. Det er snart i orden med domenenavnet www.kvinneriforskning.no. Til møtet forelå det et pristilbud fra KILDEN på tjenester som KILDEN kan tilby, bl.a. ressursbank. Tre medlemmer fattet vedtaket, to medlemmer definerte seg som inhabile og fratrådte under behandlingen (Nina Kristiansen og Arnfinn J. Andersen).

Vedtak:
Komiteen viser til KILDENs tilbud av 08.09.04 og vedtar å kjøpe tjenester fra KILDEN i 2004 og 2005 tilsvarende punkt 2 i tilbudet med overskrift Ressurssenter for likestilling i akademia som omfatter statistikk, oversikt over undersøkelser og forskning på feltet, katalog over virkemidler for å øke kvinneandelen, handlingsplaner og rapporter fra ulike FoU-institusjoner, Best practices: utvalg av eksempler på godt arbeid fra Norge eller internasjonalt, mediespeil: klipp fra mediedebatt, både akademisk og vanlig presse, lenker til ressurser på feltet og nyhetsarkiv. Kostnaden til sammen for dette i 2004 og 2005 er kr 186 000.

Når det gjelder eventuelt kjøp av nyhetssaker vil komiteen komme tilbake til dette senere.

6. Bruk av KiF-midlene
Et forslag til budsjett, inkludert oversikt over mulige tiltak forelå til møtet. Komiteen diskuterte dette, særlig punktet om å lyse ut midler. Det ble enighet om å lyse ut noen mastergradsstipender i første omgang. Sekretæren lager forslag til utlysnings­tekst. Når det gjelder å støtte eventuelt andre større prosjekter (for eksempel følgeforskning) var det enighet om at medlemmene ”går-i-tenkeboksen” to-tre uker. Dette innebærer også innhenting av mer kunnskap (lese svarbrev, ta kontakt med noen institusjoner etc.).

Vedtak:
Komiteen vedtar å utlyse inntil 10 mastergradsstipender á kr 25 000 høsten 2004.

7. Arbeidsfordeling komité – sekretariat
Ansvars-/arbeidsdeling komité ­– sekretariat (rolleavklaring) ble diskutert på møtet. Til møtet forelå det et utkast med vurdering av tidsbruk for de enkelte oppgavene sekretariats­arbeidet medfører. Komiteen ønsker at sekretariatet/sekretæren legger ned mer arbeid i notatskriving, og at det legges policy inn i dette. Det bør eventuelt vurderes å kjøpe inn kompetanse på større områder/saker. Det ble også foreslått å trekke inn UHRs underorganer i større grad.

8. Høring: endringer i likestillingsloven
Komiteen har fått tilsendt høringsforslaget via Utdannings- og forsknings­departementet (16.07). Komiteen diskuterte saken og ble enig om å sende et brev som fokuserer på noen få punkter. Sekretæren lager utkast til brev som sendes medlemmene til godkjenning.

Vedtak:
Komiteen sender høringsuttalelse på forslag til endringer i likestillingsloven til Barne- og familiedepartementet med de kommentarer som kom fram på møtet.

9. Møteplan høst 2004
Neste møte ble avtalt 26. oktober og legges til Tromsø. Sekretær og leder kontakter Universitetet i Tromsø (og høgskolen) for å avtale møte med institusjonen(e)s ledelse samtidig.

10. Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.