Referat 11. januar 2006

Referat møte i Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning onsdag 11. januar 2006 kl. 09.00 til ca. kl. 15.15 i UHRs lokaler. Pilestredet 46 B, Oslo

Til stede:
Professor Kari Melby (leder), NTNU
Professor Rune Nilsen, Universitetet i Bergen
Professor Siri Pettersen Strandenes, Norges Handelshøyskole
Forsker Arnfinn J. Andersen, UiO (Norges forskningsråd)
Daglig leder Nina Kristiansen, KILDEN
Rådgiver Gurid Lomeland (observatør), Utdannings- og forskningsdepartementet
Seniorrådgiver Lise Christensen (gjest/observatør), Norges forskningsråd

Fra sekretariatet:
Rådgiver Mari S. Rigstad
Seniorrådgiver Kari Nyheim Solbrække

Forfall:
Studentrepresentant Jon Ivar Thompson Eikeland

Referat skrevet: 12. januar 2006
Referat godkjent: 26. januar 2006

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak ble vedtatt.

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

2. Referat fra KiF-møtet 21. oktober 2005
Referatet er tidligere godkjent og lagt ut på komiteens sider under Ressursbanken.

Saksdokumenter/nettsteder:
Referat fra KiF-møte 21. oktober 2005

3. Orienteringer fra komitémedlemmene og sekretæren
Rune Nilsen tok til orde for at komitémedlemmene bør benytte anledningen til å orientere om komiteens arbeid når medlemmene er ute i andre sammenhenger. Det ble bifalt

Kari Nyheim Solbrække orienterte om en presentasjon av institusjonsundersøkelsen som ble foretatt i departementet i desember. Presentasjonen ble et innspill til departementets etatsstyringsmøter.

Arnfinn Andersen orienterte om et lengre utenlandsopphold i vår og at han deretter tiltrer i ny jobb i Likestillings- og diskrimineringsombudet. Det får ingen umiddelbare konsekvenser for hans deltakelse i komiteen.

4. KiF-konferansen ”Ett trinn opp”
Komiteens medlemmer og sekretariatet var generelt meget fornøyd med konferansen. Innlederne, møteledelsen og den praktiske delen av arrangementet (KILDEN) ble rost. Statsrådens tale er et godt utgangspunkt for Komiteens videre dialog med departementet. Uttalelsen: ”likestilling er viktig for å realisere målene for norsk forskning” ble særlig trukket fram. Komitémedlemmene er svært godt fornøyde med deltakelsen, særlig at så mange fra institusjonenes ledelse møtte. Komiteen fikk markert seg positivt, og likestilling i akademia og forskning ble satt på dagsorden – og tatt opp på et nytt nivå. Dokumentasjon av konferansen er viktig. Det som kom opp i debatten bør komme fram i presentasjonen etterpå på Ressursbanken. Dette ble diskutert videre under KiF-sak 5.

Det var enighet om at Forskningsrådet har et betydelig forbedringspotensial på dette området. Komiteen bør derfor relativt snart møte Forskningsrådet, samtidig som Forskningsrådet bør bli en hovedsak på snarlig møte med Departementet. Ved ytterligere institusjonsbesøk fra Komiteens side, kan det være med en representant fra departementets ledelse med.

Komiteen legger opp arbeidet i 2006 med sikte på å skulle levere en sluttrapport og en selvevaluering (erfaringsnotat). Ideen om en avslutnings-/oppsummeringskonferanse ved slutten av komiteen virketid ble brakt på banen uten at det ble konkludert.

Saksdokumenter/nettsteder:
Konferansesider: Ett trinn opp

5. KILDEN-oppdragene

KILDEN har utført tre oppdrag etter bestilling av Komiteen i perioden september – desember 2005. KILDEN har utarbeidet en årsrapport som beskriver det arbeidet som er utført. I tillegg har KILDEN utarbeidet en plan for 2006 med forslag til innhold i rammeavtalen for 2006. Denne inneholder blant annet to alternativer når det gjelder videre arbeid med engelsk oversettelse av ressursbanken, samt orientering om budsjettet for konferansen, med forespørsel om ekstra aktivitet når det gjelder nyhetsdekning.

Årsrapporten
Den engelske oversettelsen av Ressursbanken er lagt ut, men er ikke markedsført ennå, i påvente av et intervju med statsråd Djupedal, som skal oversettes. Komiteen stilte seg kritisk til at Ressursbankens nyhetsbrev ikke har blitt distribuert via UHRs kanaler og ba sekretæren ta saken opp med ledelsen i UHRs sekretariat for å få til gode rutiner på dette området. Det ble også bedt om at Norgesuniversitetet kontaktes med forespørsel om de kan bidra til å spre nyhetsbrevet. Komiteen var godt fornøyd med årsrapporten og tok den til etterretning.

Plan for 2006
Det foreslås as Ressursbanken oppdateres og videreutvikles. Magasindelen krever ressurser og det bør også brukes ressurser til markedsføring av nettstedet (opplinking fra andre sider).

Komiteen ser på Ressursbanken en suksess, og vil se med velvilje på forslag om økte midler. Dette vil vi komme tilbake til. Det foreslåtte budsjettet, som ble vedtatt, må betraktes som et minimum. Komiteen stilte seg også positiv til å trekke Marte Ryste (KILDEN), som har arbeidet med Ressursbanken, inn i et mer direkte samarbeid med komiteens sekretariat. Komiteen pekte bl a på at det er viktig å utvikle informasjon om Best practices og oversikt over EU-virkemidler, samt koblinger til andre nettsteder. Det bør vurderes hvorvidt det er mulig å følge opp institusjonsundersøkelsen gjennom bruk av nettsiden (eks. Quest back). KILDEN, sammen med sekretariatet, bes om å vurdere om det er potensial for flere brukere og behov for ytterligere markedsføring. Komiteen er opptatt av å sikre at arbeidet med Ressursbanken er langsiktig og videreføres etter 2006.

Oppdrag 2: engelsk oversettelse. Komiteen gikk inn for maksimumsløsningen, som omfatter flere nyhetssaker kan oversettes; det er god eksportvare.

Oppdrag 3: Konferansen. Komiteen tok til etterretning at konferansebudsjettet ble overskredet. Overskridelsen var på grunn av merkostnader et betraktelig større antall deltakere enn det det var budsjettert med. Komiteen ser det som viktig å formidle innleggene fra konferansen, enten i sin helhet eller gjennom intervjuer og saker. Kari Melby takket til slutt KILDEN for godt utført arbeid.

Saksdokumenter/nettsteder:

  1. Årsrapport 2005 fra KILDEN
  2. Plan 2006

6. KiF-engasjement
Kari Nyheim Solbrækkes engasjement avsluttes i midten av januar fordi hun går over i stilling ved UiO. Linda Rustad har takket ja til engasjement for Komiteen i 2006, og begynner 16. januar.

Saksdokumenter/nettsteder:
Linda Rustads CV

7. Observatør fra Norges forskningsråd
Arnfinn er oppnevnt i Komiteen som representant fra Forskningsrådet, men harpermisjon derfra. Komiteen ønsker at seniorrådgiver Lise Christensen, som vikarierer i Forskningsrådet og har likestilling som en sentral arbeidsoppgave er observatør i Komiteen. Hun var invitert til komitémøtet, men forlot møtet under behandling av denne saken.

Gurid Lomeland orienterer departementet.

Vedtak:
Komiteen oppnevner Lise Christensen som observatør for Norges forskningsråd.

8. Oppfølging av Brussel-turen
Det er laget et punktvis notat med oppsummering av Komiteens studietur til Brussel. Dette ble behandlet under KiF-sak 11.

Saksdokumenter/nettsteder:
Notat ”Oppfølging av studietur til Brussel 3. – 4. november 2005” (051122)

9. Kontakt mot UHRs forskningsutvalg
Rune Nilsen har trådt ut av UHRs forskningsutvalg og Komiteen har derfor ikke lenger en direkte kontakt til utvalget. Komiteen ønsker ikke en ytterligere observatør, men ber om at sekretæren holder tett kontakt til Forskningsutvalgets sekretær i UHR. Det er også aktuelt å invitere Forskningsutvalgets sekretær Berit Hyllseth til behandling av enkeltsaker, slik at hun kan bringe disse videre til Forskningsutvalget. Referat fra Komiteen bør inkluderes i Forskningsutvalgets referat- og orienteringssaker. Komiteen tar sikte på et møte med UHRs generalsekretær også i inneværende år.

10. Rapportering til OECD
Komiteen har fått henvendelse fra departementet der komiteen blir bedt om å beskrive de beste tiltakene som er satt i gang ved norske institusjoner for å gjøre forskerkarrieren mer attraktiv for kvinner. Sekretariatet la fram foreløpig status i saken. Det er plukket ut noen relevante tiltak som er beskrevet på engelsk og innpasset i en medsendt mal. Det viktigste som er gjort i Norge er å løfte området opp som et ledelsesansvar. Etter Komiteens mening bør dette inkluderes i svaret til departementet. Departementet kontaktes for å undersøke om departementet selv har tenkt å inkludere den politiske dimensjonen i sin endelige tilbakemelding til OECD.

11. Handlingsplan for 2006
Sekretariatet sendte ut endelig utkast til handlingsplan for 2006 rett før jul. Det kom inn noen mindre kommentarer som er innarbeidet i dokumentet. Handlingsplanen regnes nå som godkjent. Det var lagt ved et bakgrunnsnotat som konkretiserer og utdyper pkt. 2 i handlingsplanen.

Komiteen diskuterte hvilke mål og tiltak som skal prioriteres i siste virkeår. Det er viktig at Komiteen virker idéskapende. Vedlikehold og drift av Ressursbanken er en prioritert oppgave. Komiteen vil vurdere forskningsbehovet innenfor likestilling i akademia. Av andre temaer som ble diskutert kan nevnes: måltall, økonomiske incentiver, EFTA-dommen, gender budgeting, tenure track, forskerutdanningen, Forskningsrådets arbeid med likestilling og departementets etatsstyrings¬dialoger med institusjonene. Forskerutdanningen er det pt. ikke aktuelt å prioritere.

Det ble diskutert hvordan institusjonsundersøkelsen skal følges opp. I forbindelse med utsendingen av institusjons¬rapporten legges det ved et oversendelses¬brev der det signaliseres at komiteen vil komme tilbake med en henvendelse senere (rapportering fra institusjonene).

I møtet med Kunnskapsdepartementet vil Komiteen blant annet trekke på erfaringene fra Brussel. Temaene for møtet vil være: økonomiske virkemidler, Norges forskningsråd, NOKUT, internasjonalisering (mobilitet) og innspill til etatsstyrings¬møtene. Komiteen vil blant annet be departementet vurdere om og eventuelt hvordan likestilling og kjønnsbalanse kan innpasses som kriterium i finansieringssystemet. Komiteen vil på nytt ta opp med departementet om det er mulig å be NOKUT legge inn kjønnsbalanse/likestilling inn som kriterium i sine evalueringer og akkrediteringer. Komiteen er ikke fornøyd med den manglende tilbakemeldingen/interessen fra NOKUTs side. Når det gjelder Forskningsrådet ser Komiteen at det er et uutnyttet potensial for å integrere likestilling i organisasjonen og i virkemiddelapparatet, samt å bedre statistikk¬produksjonen og vil bidra til en positiv prosess i rådet. Et eget møte med Forskningsrådet er aktuelt. Det er en utfordring å integrere likestillingen i styringsdialogene og ikke som et separat punkt. Likestilling må fremheves som en del av det å nå sine mål – en del av institusjonenes strategi. Skjemaene fra institusjonsundersøkelsen kan brukes direkte i styrings¬dialogene; de inneholder også forslag til spørsmål.

Deltakelse i UHR/Forskningsrådets temabilag er aktuelt, uten at det ble truffet en endelig beslutning.

Komiteen har også en oppgave i å bedre kunnskapsgrunnlag. Det ble foreslått å vurdere et forskningsprosjekt på ”fairness/bias”, slik det ble tatt til orde for på konferansen ”Ett trinn opp”. Det er en viktig oppgave for komiteen å kartlegge viktige kunnskapsbehov, bl.a. er det nødvendig med mer kunnskap om effektiv organisering av likestillingsarbeidet ved institusjonene og om god rekruttering, jf. bakgrunnsnotatet.

Bakgrunnsnotatet blir tatt opp til realitetsbehandling på neste møte.

Saksdokumenter/nettsteder:

  • Utkast til handlingsplan
  • Bakgrunnsnotat til KiF-komiteens Handlingsplan 2006 pkt. 2 Styrke kunnskapsgrunnlaget når det gjelder kvinner i forskning

12. Møte med statsråd Djupedal
Komiteen tar initiativ til et møte med statsråd Øystein Djupedal. Kari Melby, Nina Kristiansen, Siri Pettersen Strandenes, Rune Nilsen og sekretæren deltar på møtet med KD. Komiteen ønsker å ta opp følgende tema: økonomiske virkemidler, Norges forskningsråd, NOKUT, internasjonalisering (mobilitet) og innspill til etatsstyringsmøtene, se videre KiF-sak 11.

13. Neste møte
Møtet legges litt ut i tid, men noen saker kan løses på e-post. Neste komitémøte blir 3. april i Trondheim med innlagt møte med NTNU eller HiST, avhengig av hvilken institusjonsledelse som har anledning til å møte Komiteen.

14. Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.