Punktvis gjennomgang av anbefalingene i sluttrapporten

 • Kunnskapsdepartementet bør vurdere å integrere likestilling i finansieringssystemet. Rapporten skisserer ulike insentivmodeller, der departementet oppfordres til å vurdere en insentivmodell der institusjonene premieres med et visst beløp for hver kvinne som tilsettes enten i førsteamanuensisstilling eller i professorat. Modellen kan eventuelt kun rettes mot MNT-fagene.

  Alternativt anbefales en modell der Kunnskapsdepartementet avsetter en ”pott” med penger øremerket for likestillingstiltak ved universiteter og høgskoler, innrettet mot å øke andelen kvinner i vitenskapelige stillinger.

 • Kunnskapsdepartementet anbefales å kartlegge handlingsrommet for positive særtiltak for det underrepresenterte kjønn i lys av EFTA-dommen med bakgrunn i at EUs medlemsland har ulik praksis og forståelse av handlingsrommet knyttet til likebehandlingsdirektivet. Bakgrunnen for dette er informasjon som tyder på at Norge kan ha lagt seg på en strengere tolkning av EFTA-dommen enn hva praksis i enkelte EU-land skulle tilsi. 
 • Kunnskapsdepartementet anmodes om å følge opp sin forespørsel til Norges forskningsråd om en evaluering av Kvalitetsreformens konsekvenser for ulike likestillingsmål i UoH-sektoren. Dette anses som særlig viktig da evalueringen skal ligge til grunn for en ny forskningsmelding som er ventet i løpet av 2007. 
 • KiF-komiteen anbefaler at det igangsettes et treårig nasjonalt prosjekt for utvikling av akademisk lederskap i et likestillingsperspektiv. Målet er todelt:
  1. Øke kompetansen innenfor akademisk ledelse, også likestillingskompetanse
  2. Rekruttere kvinner til akademisk ledelse.

  Prosjektet utvikles etter modell av det svenske IDAS-prosjektet (http://www.idas.nu/).

 • KiF-komiteen anbefaler Kunnskapsdepartementet å videreføre en nasjonal komité for likestilling i UoH-sektoren med mandat og finansiering fra departementet. Det er formålstjenlig at en form for nasjonal enhet bygger videre på komiteens arbeid, og at den gjennom sine medlemmer har en forankring i miljøer i overensstemmelse med dens mandat. Komiteen anser Universitets- og høgskolerådet (UHR) som en egnet enhet for videre forankring. 
 • Etatsstyringsdialogen (styrdingsdialogen mellom departementet og de enkelte institusjonene) og tildelingsbrev brukes mer målrettet enn i dag, blant annet gjennom at krav til rapportering skjerpes og utvides til også å gjelde ansettelsesprosessen, altså at andel kvinner i nytilsatte vitenskapelige stillinger, fordelt på fag, innrapporteres. 
   
 • KiF-komiteen anbefaler Kunnskapsdepartementet å videreføre en nasjonal komité for likestilling i UoH-sektoren med mandat og finansiering fra departementet. Det er formålstjenlig at en form for nasjonal enhet bygger videre på komiteens arbeid, og at den gjennom sine medlemmer har en forankring i miljøer i overensstemmelse med dens mandat. Komiteen anser Universitets- og høgskolerådet (UHR) som en egnet enhet for videre forankring.
  • I denne sammenheng er det sentralt at Ressursbanken sikres videre drift og utvikling, primært gjennom Forskningsrådet. Ressursbanken bør drives av KILDEN.

Komiteen har følgende anbefalinger til departementets underliggende virksomheter:

Norges forskningsråd:

 • KiF-komiteen anbefaler Kunnskapsdepartementet å gå i dialog med Forskningsrådet med mål om å innføre kjønnsbudsjettering innenfor Forskningsrådets virkemiddelapparat, programmer og øvrige aktiviteter. 
 • KiF-komiteen anbefaler at Kunnskapsdepartementet går i dialog med Forskningsrådet med mål om å iverksette et tverrgående insentivprogram for integrering av likestilling. Hvordan et slikt insentivprogram skal organiseres, dets omfang, og størrelse på ressurser bør være en del av en slik dialog. 
   
 • Komiteen anbefaler at det opprettes et eget forskningsprogram over temaet Kjønn i akademia. Forskningsprogrammet finansieres over departementets budsjett, og organiseres og administreres av Norges forskningsråd. Rammen for programmet bør være i størrelsesorden 10 millioner over en periode på 5 år. Programmets tematiske innhold utvikles av et programstyre nedsatt av Forskningsrådet

 

 • KiF-komiteen anbefaler Kunnskapsdepartementet å fastsette en ny revidert forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler slik at det inngår i NOKUTs oppgaver også å vurdere bestemmelser i UH-loven om innretning av læringsmiljø tilpasset begge kjønn, samt arbeid for likestilling mellom kjønnene i samtlige stillingskategorier.

   

 • Fakta om rapporten

  I rapporten ”Kjønnsbalanse i akademia – gylne muligheter” gir Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning sine anbefalinger til videre arbeid for å fremme likestilling i UoH-sektoren til Kunnskapsdepartementet. Rapporten oppsummerer også utviklingen i forhold til kjønnsbalanse og likestillingsarbeid i akademia de siste årene, og gir en oversikt over komiteens aktiviteter i virkeperioden.