Punktvis gjennomgang av anbefalingene i sluttrapporten

Komiteen har følgende anbefalinger til departementets underliggende virksomheter:

Norges forskningsråd:

  • KiF-komiteen anbefaler Kunnskapsdepartementet å gå i dialog med Forskningsrådet med mål om å innføre kjønnsbudsjettering innenfor Forskningsrådets virkemiddelapparat, programmer og øvrige aktiviteter. 
  • KiF-komiteen anbefaler at Kunnskapsdepartementet går i dialog med Forskningsrådet med mål om å iverksette et tverrgående insentivprogram for integrering av likestilling. Hvordan et slikt insentivprogram skal organiseres, dets omfang, og størrelse på ressurser bør være en del av en slik dialog. 
     
  • Komiteen anbefaler at det opprettes et eget forskningsprogram over temaet Kjønn i akademia. Forskningsprogrammet finansieres over departementets budsjett, og organiseres og administreres av Norges forskningsråd. Rammen for programmet bør være i størrelsesorden 10 millioner over en periode på 5 år. Programmets tematiske innhold utvikles av et programstyre nedsatt av Forskningsrådet

 

Fakta om rapporten

I rapporten ”Kjønnsbalanse i akademia – gylne muligheter” gir Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning sine anbefalinger til videre arbeid for å fremme likestilling i UoH-sektoren til Kunnskapsdepartementet. Rapporten oppsummerer også utviklingen i forhold til kjønnsbalanse og likestillingsarbeid i akademia de siste årene, og gir en oversikt over komiteens aktiviteter i virkeperioden.