Pressemelding om opprettelse av komiteen

Ønsker bedre kjønnsbalanse i akademia

Utdannings- og forskningsdepartementet har opprettet ny komité for integrering av likestilling i universitets- og høyskolesektoren. Det er satt av 3 millioner kroner til dette arbeidet i 2004. Professor Kari Melby fra NTNU skal lede av komiteen.

- Departementet vurderer komiteen som et viktig tiltak, bl.a. sett i lys av ESA-dommen om ikke lenger å tillate øremerking av vitenskapelige stillinger for det underrepresenterte kjønn, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.

Kvinner er underrepresentert i vitenskapelige stillinger på en rekke fagområder, og ubalansen øker jo høyere opp i stillingssystemet man kommer. Dette er også situasjonen i en rekke andre land. Komiteen skal støtte og gi anbefalinger om tiltak som kan bidra til integrering av likestillingsarbeidet i universitets- og høyskolesektoren og dermed til økt likestilling. Komiteen opprettes foreløpig for en treårsperiode, med en påfølgende evaluering av tiltaket.

Bakgrunnen for opprettelsen av komiteen ligger i utredningen Kvinner i forskning - fra kvotering til integrering som Norges forskningsråd gjorde etter oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet . Utredningen drøfter ulike tiltak for likestilling og effekter av slike tiltak. Ett av forslagene var å opprette en egen komité for integreringstiltak underlagt Utdannings- og forskningsdepartementet. Forslaget har fått bred støtte fra universitets- og høgskolesektoren.

Komiteen får følgende sammensetning: Professor Kari Melby, NTNU (leder), Professor/prorektor Rune Nilsen, Universitetet i Bergen, Professor Siri Pettersen Strandenes, Norges Handelshøyskole, Daglig leder Nina Kristiansen, KILDEN, Rådgiver Arnfinn J. Andersen, Norges forskningsråd, Seniorrådgiver Tone Eng, Utdannings- og forskningsdepartementet (observatør).