Norden

Island

Hagstofa ìslands
Islands nasjonale statistikk-institutt
http://www.statice.is/Statistics/Health,-social-affairs-and-justi/Women-and-men

Rannis
Islands forskningsråd
http://www.rannis.is/english

Danmark

Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold
http://www.lige.dk/indsats_kvindiled.asp

Danmarks Statistik
Myndighet for dansk statistikk
http://www.dst.dk/

Finland

Tilastokeskus
Sentrum for statistikkinformasjonen i Finland
http://www.stat.fi/index_en.html

Finlands Akademi
http://www.viksu.fi/sv/A/

Sverige

Universitets- och högskolerådet: Främjande och analys
http://www.uhr.se/sv/Framjande-och-analys/

Jämda
Databas för jämställdhetslitteratur
http://jamda.ub.gu.se

Jämställ.nu
Portal om jämställhetsintegrering
http://www.jamstall.nu/

Statistiska centralbyrån (Sverige)
Statistiska centralbyån (SCB) produserer Sveriges offisielle statistikk
http://www.scb.se/

Vetenskapsrådet: Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi
http://www.vr.se/4.1f599ea412a30327ccf800042.html

Nordisk

NIKK – Nordisk institutt for kunnskap om kjønn
Her finner du oversikt over kjønnsforskningsmiljøer i hele verden
http://www.nikk.no/

Nordisk Ministerråd
Ministerrådet for likestilling (MR-JÄM)
http://www.norden.org/no/nordisk-ministerraad/ministerraad/...

Denne siden ble sist oppdatert 08.04.2015.

Nettverk i Norden

Se også oversikt over nettverk for kvinnelige forskere i Norden.