Nettverksmøte for likestillingsarbeidere 2007

Tema for møtet var Ansettelsesprosesser – kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger. Møtet hadde omlag 25 deltagere, blant dem representanter fra universiteter og høgskoler, Kif-komiteen, Universitets- og høgskolerådet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norges forskningsråd.

Det første nettverksmøte for likestillingsarbeidere ble avholdt 29. mai 2006 i regi av Kif-komiteen. På dette møtet lanserte komiteen en idé om å etablere et nasjonalt nettverk for likestillingsarbeidere i akademia.

Fra programmet

Nyttig nettverk

12. februar møttes likestillingsarbeidere i universitets- og høgskolesektoren til sitt andre nettverksmøte. Mari Rigstad fra Universitets- og høgskolerådet forteller om fornøyde deltakere.
Les mer om møtet i magasinet: Nyttig nettverk

Deltakere på nettverksmøtet

Karriere og ambisjoner – mest for menn?

Mona Larsen-Asp er underdirektør i samfunnsavdelingen ved Likestillings- og diskrimineringsombudet. I sitt innlegg Karriere og ambisjoner – mest for menn? snakket hun om hvordan en kan fremme likestilling i et svært kjønnsdelt arbeidsmarked. Viktige virkemidler hun trakk frem var ledelsesforankring, kartlegging og informasjon. Videre satte Larsen-Asp fokus på aktivitets- og redegjørelsesplikten som en brekkstang for å få i gang likestillingsarbeidet på den enkelte arbeidsplass.
Se hennes presentasjon i lenkeboks til høyre.
Les også om hennes foredrag i magasinet: Vær bevisst egne tankemønstre

Mona Larsen-Asp

Kjønnsbarrierer i akademia – the leaking pipeline

Inge Henningsen er professor i statistikk ved Københavns Universitet. Hun holdt innlegget Kjønnsbarrierer i akademia – the leaking pipeline på nettverksmøtet. Med utgangspunkt i forskningsprosjektet Kjønnsbarrierer i høyere utdannelse og forskning (1996-2002) skisserte hun hvordan kvinner stadig faller fra i det akademiske systemet. Henningsen hevder kvinner opplever en motseleksjon i alle trinn ved det akademiske hierarki, og at de i tillegg opplever en strukturell diskriminering: Der det er mange kvinner er det langt færre stipendiatstillinger per kandidat. Kvinner i akademia er i stor grad ansatt i løse stillinger, jo mer perifert – jo større prosentandel kvinner.
Se hennes presentasjon i lenkeboks til høyre.
Les også om hennes foredrag i magasinet : - Verre enn for 30 år siden

Inge Henningsen

Likestillingshensyn ved tilsettinger

Lise Christensen er seniorrådgiver ved Norges Forskningsråd. Hun innledet til plenumsdiskusjon med innlegget Likestillingshensyn ved tilsettinger. Her redegjorde hun for dagens tilsettingsprosedyrer og reflekterte rundt alternative fremgangsmåter. Hvilke kriterier skal vektlegges ved en ansettelse, og hvem skal ha makt til hva?
Se hennes presentasjon på nettverksmøtet i lenkeboks til høyre.
Les også sak i magasinet: Tilsettinger under lupen

Lise Christensen

Anbefalinger fra KiF-komiteen til KD og dets underliggende institusjoner

Linda Rustad er seniorrådgiver i Komité for integreringstiltak - kvinner i forskning. Hun orienterte om sluttrapporten komiteen har levert til Kunnskapsdepartementet med vekt på de anbefalinger som ligger i den. Rustad tok for seg etatstyringsmodellen og finansieringssystemet, og redegjorde for de modeller komiteen har fått utredet.
Se sluttrapporten og hennes presentasjon i lenkeboks til høyre.
Les også om sluttrapporten i magasinet: Økonomisk premiering ved ansettelse av kvinner

 
Linda Rustad