Nasjonal satsing på integrering av kvinner i forskning : utfordringer og muligheter 2008-2010

I slutten av januar 08 fikk Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning en henvendelse fra Kunnskapsdepartementet om å komme med forslag til konkrete og målrettede tiltak som kan styrke rekrutteringen av kvinner til forskning og kvalifisere og stimulere kvinner til en forskerkarriere.

Norge er langt fra det eneste landet som er opptatt av både å rekruttere flere kvinner til forskning og å oppnå en jevnere kjønnsfordeling i forskningsmiljøer og – disipliner. Dette er en internasjonal utfordring. Men i et land som er høyt profilert som ”verdensmester i likestilling”, blir dette ekstra viktig. Norge er kommet langt i å skape likestilling mellom kjønnene. Men vi har fortsatt utfordringer. Ikke minst krever det nært forestående generasjonsskifte et krafttak når det gjelder å motivere og rekruttere unge mennesker til forskning.  For å få dette til, trenger vi å rekruttere flere til forskning generelt, men spesielt innenfor teknologi- og realfagene, og ikke minst trenger vi å rekruttere – og beholde – flere kvinner i sektoren.

Da Kif-komiteen fikk henvendelsen fra Kunnskapsministeren, tok vi derfor selvsagt utfordringen!

Denne rapporten er også oversatt til engelsk, med visse tilpassinger av innhold og lengde for internasjonale lesere. Kif-komiteen håper at våre forslag og anbefalinger vil føre til konkrete initiativer og praktiske resultater, både på nasjonalt nivå og på institusjonsplan. Vi har blitt oppmuntret under arbeidets gang av den positive interessen for en slik satsing som nå er å spore både i sektoren og ellers i samfunnet. 

 Tromsø, mai 2008

Gerd Bjørhovde

Leder, Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning

 

 

Les hele rapporten

Last ned hele rapporten med vedlegg her. Rapporten fra NIFU STEP, lagt til under eksterne lenker, er vedlegg 1 til rapporten.

Se også