Mangfoldsutredning

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) utlyser et oppdrag – en utredning – med frist 11. mai 2015 kl. 14.00. Rammen er 600 000 kr inklusive moms.

Utlysning på Doffin med link til Mercell (Merk at tilbudsfristen er utløpt.)

Komiteen for kjønnsbalanse og mangfold i har i mange år jobbet med likestilling mellom kjønnene. Komiteens mandat ble utvidet til å omfatte etnisk mangfold i 2014.  

Ifølge mandatet gitt av Kunnskapsdepartementet skal komiteen «støtte opp om, og gi anbefalinger om, tiltak som kan bidra til integrering av arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter og dermed medvirke til økt mangfold blant personale og i forskningen. Komiteen skal bidra til en generell bevisstgjøring omkring problemstillinger knyttet til mangfold og inkludering i forskningssystemet. Dens viktigste oppgave i perioden skal være arbeid med kjønn og etnisitet. Arbeidet omfatter mangfoldsperspektiver, deriblant kjønnsperspektiver, i forskning.»

Kif-komiteen ønsker å være en endringsagent i arbeidet for økt kjønnsbalanse og etnisk mangfold i høyere utdanning og forskning. Å være endringsagent innebærer at komiteen skal være en proaktiv aktør som skal bistå UH- og instituttsektoren i implementering av ny kunnskap og endring av etablert praksis. Komiteen skal samtidig arbeide for bedre rammebetingelser for arbeidet med likestilling og mangfold.

Som en del av sin rolle som endringsagent i sektoren skal det drives kontinuerlig kunnskapsutvikling på mandatfeltet. Komiteen skal bidra til at det i slutten av perioden finnes mer kvalitativ og kvantitativ data om etniske minoriteter blant ansatte i forskning og høyere utdanning, men også samle og formidle relevant forskning og erfaringsbasert kunnskap om best praksis på institusjonene. Komiteen ønsker å vite mer om karriereløpet til personer med etnisk minoritetsbakgrunn i høyere utdanning og forskning i Norge. I første rekke gjelder dette utenlandske forskere og norske med innvandringsbakgrunn.

Oppdragets mål og delmål

Målsettingen er at prosjektet skal gi kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter personer med innvandrerbakgrunn møter mht. karriereutvikling i akademia. Det er ønskelig med empiri på individ- og institusjonsnivå.

Kif-komiteen ønsker å få et relevant kunnskapsgrunnlag for å kunne gi anbefalinger til institusjoner og myndigheter om egnede mål, planer og tiltak på dette feltet. Dette inkluderer kunnskap om relevant forskning i Norden. Komiteen ønsker å få anbefalinger om hvilke tiltak rettet mot etniske minoriteter i akademia (UH- og instituttsektoren) som vil være mest hensiktsmessige og treffsikre for UH-sektoren og instituttsektoren å ta i bruk i det videre arbeidet. Anbefalingene må rettes mot institusjonsnivå og nasjonalt nivå. Det er også ønskelig å angi temaer til videre forskning. 

Delmål 1: Komiteen ønsker at det lages en avgrenset litteraturgjennomgang i Norden om relevant forskning om mangfold blant akademisk ansatte. 

Delmål 2: Undersøkelsen skal bringe frem kunnskap om karriereløp og barrierer.
Følgende temaer kan belyses:
- Hvilke barrierer møter personer i målgruppen?
- Er det stor forskjell mellom norskfødte med innvandringsbakgrunn og utenlandske forskere?
- Hvilken betydning spiller kjønn i karriereutvikling for gruppen?
- På hvilket nivå i karriereløpet møter personene på barrierer?
- Er det merkbare forskjeller mellom fagmiljøer?

Det er mulig å velge noen av problemstillingene under, men det er ikke tenkt at alle disse temaene skal drøftes.

  • Individuelle preferanser: Forskere med utenlandsk opprinnelse reiser videre til andre jobber fordi de får bedre tilbud andre steder.
  • Diskriminering: Diskriminering eller «unconscious bias» fører til at kvinner og menn ikke kommer videre.
  • Inkludering/ekskludering: Hvordan oppleves arbeidsmiljøet, hvordan er den enkeltes sosiale tilpasning i et forskerfellesskap?
  • Institusjonelle mangler: Det mangler planer eller tiltak for karriereutvikling, og gode kandidater får ikke oppmuntring til å fortsette.
  • Klasse/økonomi: Sosial bakgrunn påvirker kvalifisering, nettverk m.m.
  • Språklige mangler: Noen når ikke høyere fordi de ikke er godt nok kvalifisert, eller har språkvansker.
  • Utlendingslovens bestemmelser: Noen kan ikke bli lenger fordi de ikke lenger har et oppholdsgrunnlag.

Delmål 3: Undersøkelsen bør gi innspill til policyforslag og tiltak både nasjonalt og på institusjonsnivå. 

Delmål 4: Oppdragstaker bør gi forslag til gode problemstillinger for videre forskning.
Hvor er det store kunnskapshull som påkrever videre oppmerksomhet / ny forskning? Det kan også være aktuelt å finne eksempler på god praksis på institusjonene. Komiteen har eksempler på miljøer som ligger i forkant, og Kif kan være behjelpelig med å finne informanter.

Komiteen ønsker at delmål 2 skal vektes tyngst.

Oppdraget omfatter ikke å fremskaffe helhetlig statistikk

Tallgrunnlaget om etniske minoriteter i vitenskapelige stillinger i UH-sektoren og på forskningsinstitutter er ufullstendig og fragmentarisk. Det finnes en del statistikk om utenlandske statsborgere som arbeider i norsk forskning, men det finnes ikke statistikk om hvor høy andel personer med innvandrerbakgrunn (ikke vestlig/vestlig) Norge har i akademiske toppstillinger. Det antas at andelen personer med etnisk minoritetsbakgrunn i befolkningen sannsynligvis ikke gjenspeiles i andelen i akademiske toppstillinger. For tiden har Kif-komiteen en dialog med Kunnskapsdepartementet om behovet for nasjonal statistikk som gjør det mulig å sammenligne ulike grupperinger etter stilling på tvers av institusjoner. Det inngår ikke i oppdraget å lage slik statistikk, men de som tar oppdraget må være klar over at tallgrunnlaget er fragmentarisk. 

Metoder: Komiteen ønsker at tilbydere kommer med et forslag til prosjektdesign og metoder selv. Prosjektet må være utforskende, siden det finnes lite forskning på feltet. Samtidig er det relativt lite tid og ressurser, og det tilsier at prosjektet må være fokusert og avgrenset. Det er viktig å sikre at interseksjonalitet og samspillseffekter knyttet til kjønn er en del av analysen. Komiteen ser helst at det hentes empirisk kunnskap på tvers av institusjonstype.

Organisering: Kif skal opprette en referansegruppe, der fagpersoner og medlemmer av komiteen inviteres til å delta. Det skal legge opp til to møter med referansegruppen i løpet av prosjektet, dvs. ved oppstart, og før avslutning.

Ramme: Oppdraget har en øvre økonomisk ramme på 600 000 kr inklusive moms.

Kontaktopplysninger

Kif-komiteens sekretariat kan nås på e-post: kif@uhr.no

Telefon
Ella Ghosh: 97 60 55 48
Heidi Holt Zachariassen: 92 45 66 46

Se også