Mandat for Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif) 2010–2013

For å fremme likestilling mellom kvinner og menn i universitets- og høgskolesektoren oppnevnte daværende Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) i 2004 Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning, for en treårsperiode. Neste komité har vært i funksjon fra 2007-2010. En ny komité oppnevnes fra 1. april 2010 under navnet Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif). Oppnevningsperioden forlenges til fire år, og neste periode løper fra 01.04.2010-31.12.2013.
Komiteen skal ha følgende mandat:

Komiteens formål

Komiteen skal støtte opp om, og gi anbefalinger om tiltak som kan bidra til integrering av likestillingsarbeidet ved institusjonene i universitets- og høgskolesektoren og i forskningsinstituttsektoren, og dermed medvirke til økt likestilling mellom kvinner og menn. Komiteen skal bidra til en generell bevisstgjøring omkring problemstillinger knyttet til den skjeve kjønnsbalansen i akademia og i forskningssystemet.

Aktører og institusjoner i universitets- og høgskolesektoren og i forskningsinstituttsektoren, departementer og Norges forskningsråd skal kunne søke bistand og råd fra komiteen. Komiteen skal også selv kunne initiere tiltak og vurdere effektene av disse. Komiteens primære oppgaver skal være forankret i Kunnskapsdepartementets ansvarsområder. Internasjonale perspektiver skal reflekteres i arbeidet.

Organisering

Komiteen oppnevnes av Kunnskapsdepartementet. Medlemmer og varamedlemmer kan gjenoppnevnes, men ingen kan sitte lenger enn to perioder sammenhengende. Representanter fra studentorganisasjonene oppnevnes for ett år ad gangen.

Kunnskapsdepartementet finansierer komiteens virksomhet innenfor rammen av de årlige statsbudsjettene. Midlene skal dekke drift av komiteen, sekretariat for komiteen, samt tiltaksmidler for likestillingsarbeidet innenfor akademia og forskningsinstituttsektoren.

Komiteen opprettes for perioden 01.04.2010-31.12.2013 med en evaluering mot slutten av perioden. Universitets- og høgskolerådets styre gis det strategiske og organisatoriske ansvaret for komiteen og komiteens sekretariat. Komiteen skal samarbeide nært med Norges forskningsråd og KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning. Komiteen selv, i samråd med Universitets- og høgskolerådets styre, gis ansvaret for den videre utforming av retningslinjer for arbeidet.

Det skal regelmessig rapporteres til Kunnskapsdepartementet og andre relevante aktører om komiteens arbeid.

Sammensetning

Komiteen får følgende sammensetning:

  • 4 medlemmer fra universitets- og høgskolesektoren med 1 vara. Etter forslag fra Universitets- og høgskolerådet
  • 1 medlem fra Norges forskningsråd med 1 vara. Etter forslag fra Norges forskningsråd
  • 2 medlemmer fra forskningsinstituttsektoren (hvorav 1 fra den teknisk-industrielle instituttsektoren) med 1 vara. Etter forslag fra Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA)
  • 1 medlem fra studentorganisasjonene med 1 vara. Etter forslag fra Studentenes Landsforbund og Norsk Studentunion

I tillegg kan Kunnskapsdepartementet og KILDEN ha én observatør hver i komiteen.

Komiteens medlemmer bør ha forankring på et tilstrekkelig høyt nivå i institusjonene, og ha et sterkt engasjement i likestillingsarbeidet ved institusjonene. Videre skal likestillingslovens krav om representasjon av begge kjønn i statlige utvalg, styrer og råd følges, jf § 21.

Dersom et medlem ikke lenger kan delta i komiteen av ulike årsaker, ved for eksempel sykdom eller skifte av arbeidssted, og ikke lenger kan representere institusjonene/organisasjonene som er nevnt ovenfor, skal Kunnskapsdepartementet oppnevne et nytt medlem i samråd med den institusjon/organisasjon som har foreslått vedkommende.

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet mars 2010

Trond Fevolden
departementsråd