Mandat for Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning

På grunn av de gode erfaringene med Komité for integreringstiltak - kvinner i forskning, har Kunnskapsdepartementet i 2007 besluttet å videreføre ordningen med komiteen. En ny Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning er oppnevnt og skal virke i en treårsperiode fra og med 1. april 2007. Komiteen skal ha dette reviderte mandatet for perioden 01.04.2007-01.04.2010.

Komiteens formål

Komiteen skal støtte opp om, og gi anbefalinger om tiltak som kan bidra til integrering av likestillingsarbeidet ved institusjonene i universitets- og høgskolesektoren og i forskningsinstituttsektoren og dermed bidra til økt likestilling. Komiteen skal også bidra til en generell bevisstgjøring omkring problemstillinger knyttet til den skjeve kjønnsbalansen i akademia og i forskningssystemet.

Aktører og institusjoner i universitets- og høgskolesektoren og i forskningsinstituttsektoren, departementer og Norges forskningsråd skal kunne søke bistand og råd fra komiteen. Komiteen skal også selv kunne initiere tiltak og vurdere effektene av disse. Komiteen bør også ha et internasjonalt perspektiv.

Organisering

Komiteen, herunder komiteens leder, oppnevnes av Kunnskapsdepartementet som også står for finansieringen av komiteens virksomhet innenfor rammen av de årlige statsbudsjettene. Midlene skal dekke drift av komiteen, sekretariatet for komiteen, samt tiltaksmidler for likestillingsarbeidet innefor akademia og forskningsinstituttsektoren.

Komiteen opprettes for en treårsperiode, med en påfølgende evaluering av tiltaket. Universitets- og høgskolerådets styre gis det strategiske og organisatoriske ansvar for komiteen og komiteens sekretariat. Komiteen skal samarbeide nært med Norges forskningsråd og Kilden. Komiteen selv, i samråd med Universitets- og høgskolerådets styre, gis ansvaret for den videre utforming av retningslinjer for arbeidet.

Det skal regelmessig rapporteres til Kunnskapsdepartementet og andre relevante aktører om komiteens arbeid.

Sammensetning

Komiteen får følgende sammensetning:

  • 3 medlemmer fra universitets- og høgskolesektoren, etter forslag fra Universitets- og høgskolerådet
  • 1 medlem fra Norges forskningsråd, etter forslag fra Norges forskningsråd
  • 1 medlem fra forskningsinstituttsektoren, fortrinnsvis fra den teknisk-industrielle instituttsektoren, etter forslag fra Forskningsinstituttenes Fellesforum (Fifo)
  • 1 medlem fra studentorganisasjonene med 1 varamedlem, etter forslag fra Studentenes Landsforbund og Norsk Studentunion

I tillegg vil én person fra Kunnskapsdepartementet ha observatørstatus i komiteen.

Komiteens medlemmer bør ha forankring på et tilstrekkelig høyt nivå i institusjonene, og bør ha et sterkt personlig engasjement i likestillingsarbeidet ved institusjonene. Videre skal forskrift om representasjon av begge kjønn i statlige utvalg, styrer og råd følges.

Dersom et medlem ikke lenger kan være medlem av komiteen av ulike årsaker, som f.eks sykdom/død eller skifte av arbeidssted i løpet av perioden og dermed ikke kan sies å representere institusjonene/organisasjonene som er nevnt over, skal Kunnskapsdepartementet i samråd med dem institusjonen/organisasjonen som har foreslått vedkommende, oppnevne nytt medlem.

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet mars 2007