Mandat

Bakgrunn for opprettelse av komiteen
I Norge, som i en rekke andre land, er det en skjev kjønnsbalanse innenfor store deler av akademia. Særlig er kvinner underrepresentert i vitenskapelige stillinger på en rekke fagområder, og ubalansen øker jo høyere opp i stillingssystemet man kommer. Fremdeles er f.eks kun ca. 12 prosent av landets professorer kvinner.

Forskningsrådet fikk i november 1999 i oppdrag av daværende Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) å utrede kvinners stilling innenfor forskningssystemet, og vurdere de ulike tiltak for likestilling og effekter av disse i sammenheng. Formålet med utredningen var å legge grunnlag for anbefalinger og tiltak som kunne fremme likestillingen mellom kvinner og menn i universitets- og høgskolesektoren.

Utredningen ble oversendt departementet våren 2002 og drøftet på et møte med representanter fra universitets- og høgskolesektoren påfølgende høst. Ett av forslagene i utredningen var å opprette en egen komité for integreringstiltak underlagt Utdannings- og forskningsdepartementet. Forslaget har fått bred støtte fra universitets- og høgskolesektoren, og departementet vurderer dette som et interessant nytt tiltak, bl.a sett i lys av EFTA-domstolens avgjørelse om ikke lenger å tillate øremerking av vitenskapelige stillinger for det underrepresenterte kjønn.

Departementet har på denne bakgrunn besluttet å opprettet en egen komité med integrering av likestillingsarbeidet i institusjonenes ordinære virksomhet som mål (jf. omtale i ST.prp. nr. 1 (2003-2004)). Ut fra ønsket om et tett samarbeid med sektoren, og muligheten for innpassing eller koordinering av tiltak i andre prosesser som finner sted i sektoren, er det besluttet å legge sekretariatsansvaret for komiteen til Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Komiteens formål
Komiteen skal støtte opp om, og gi anbefalinger om tiltak som kan bidra til integrering av likestillingsarbeidet ved institusjonene i universitets- og høgskolesektoren og dermed til økt likestilling. Komiteen skal også bidra til generell bevisstgjøring omkring problemstillinger knyttet til den skjeve kjønnsbalansen i akademia.

Aktører og institusjoner i universitets- og høgskolesektoren skal kunne søke støtte fra komiteen til diverse integrerende likestillingstiltak. Komiteen skal også selv kunne initiere tiltak og vurdere effektene av disse. Ettersom arbeidet med likestilling mellom kvinner og menn stadig krever fornyelse og nytenkning, bør komiteen ha internasjonalt fokus.

Organisering
Komiteen, herunder komiteens leder, oppnevnes av UFD som også står for finansieringen av komiteens virksomhet innenfor rammen av de årlige statsbudsjettene. Komiteen opprettes foreløpig for en treårsperiode, med en påfølgende evaluering av tiltaket.

UHRs styre gis det strategiske og organisatoriske ansvar for komiteen, inkl. administrasjon av komiteens sekretariat. Komiteen skal samarbeide nært med Norges forskningsråd. Komiteen selv, i samråd med UHRs styre, gis ansvaret for den videre utforming av retningslinjer for arbeidet.