Likestillingsprisen 2008

Kunnskapsdepartementet har besluttet å dele ut Likestillingsprisen 2008 for å premiere forsknings­miljøenes arbeid med likestilling. Likestillingsprisen ble første gang delt ut i 2007 og ble da tildelt Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (kr 1 500 000) og Institutt for marin bioteknologi ved Universitetet i Tromsø (kr 500 000). Likestillingsprisen er også i år på totalt 2 mill kroner.

Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning har fått i oppdrag fra Kunnskaps­departementet å utlyse, vurdere og innstille til Likestillingsprisen.

Formål

Likestillingsloven stadfester i § 1a arbeidsgivers ansvar i forhold til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig med likestilling på sin arbeidsplass. Universitetene og høyskolene er pålagt av departementet å utarbeide en handlingsplan for likestilling og tiltak knyttet til denne. Med bakgrunn i dette fastsetter departementet mål for likestillingsarbeidet gjennom tildelings­brevene som går til institusjonene.

Opprettelsen av Likestillingsprisen 2008 er et konkret og synlig tiltak fra departementet for å stimulere og aktivisere institusjonene innenfor høyere utdanning og forskning, og gi likestillingsarbeidet en ekstra giv. Prisen er innrettet mot å øke andelen kvinner i vitenskapelige stillinger og dermed stimulere til en jevnere kjønnsbalanse i akademia, og er et tilskudd til de ressursene institusjonen selv har satt av til likestilling.

Innmelding til Likestillingsprisen 2008

Universitetene, høyskolene og forskningsinstituttene er invitert til å sende inn sine allerede eksisterende handlingsplaner og likestillingstiltak til Kif- komiteen. Institusjonene måtte dokumentere hvor mye ressurser som er avsatt til implementering av handlingsplanen og likestillingstiltakene.

Kif-komiteen innstiller

Kif-komiteen skal vurdere de innsendte handlingsplanene og de korresponderende likestillings­tiltakene, og avgir så en innstilling til Kunnskapsdepartementet. Komiteen vurderer også om prisen skal tilfalle én eller flere institusjoner.

Kriterier og retningslinjer

Kunnskapsdepartementet har lagt følgende kriterier og retningslinjer til grunn:  

  1. Prisen skal gå til institusjoner som har gjort en innsats for å styrke kvinner i forskning gjennom sine handlingsplaner for likestilling og oppfølgingen av disse.
  2. Institusjonene kan både sende inn institusjonens handlingsplan og enkeltstående planer fra underliggende enheter.
  3. Prisen skal styrke oppfølgingen av institusjonenes handlingsplaner og gå til konkrete likestillingstiltak.
  4. Det vil bli lagt vekt på om institusjonen kan vise til konkrete tiltak og oppfølging av sine handlingsplaner. 
  5. Prisen er et nettotilskudd til de ressurser institusjonen selv har satt av til handlings­planen og dens likestillingstiltak. Det må framgå av søknaden hvor mye ressurser institusjonen allerede har satt av til oppfølging av handlingsplanen og de konkrete likestillingstiltak.
  6. Innsendte handlingsplaner for likestilling må være vedtatt og gjort kjent for å komme med i vurderingen til prisen. Dersom institusjonen har flere markante tiltak som ikke står i institusjonens eller enkeltmiljøers handlingsplan, kan disse også nevnes. Handlingsplaner som er i prosess (ikke ferdigstilte), som ikke er vedtatt av institusjonen, som er utgåtte eller for gamle vil ikke kunne bli vurdert.
  7. Kif-komiteen skal vurdere om prisen skal gå til én eller flere institusjoner etter å ha vurdert omfanget og kvaliteten på søknadene.
  8. Både universitets- og høyskolesektoren og instituttsektoren kan søke.

Det er laget en veileder som gir en nærmere presisering av kriteriene som legges til grunn i vurderingen av kandidatene, i tillegg til retningslinjer for selve søknaden. Veilederen følger vedlagt (se boks til høyre).

Utdeling av prisen

Kunnskapsdepartementet tar sikte på at statsråden deler ut prisen på Kontaktkonferansen 2009.

Departementet tar forbehold om at departementet selv og Riksrevisjonen kan foreta kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet § 10, 2. ledd og lov om Riksrevisjonen, § 12. Det tas videre forbehold om at departementet kan kreve tilskuddet helt eller delvis tilbakebetalt dersom det ikke nyttes i samsvar med forutsetningene.

 

Vinnere 2008

Kunnskapsdepartementets likestillingspris 2008 gikk til Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole.