Likestilling på instituttene - status og satsing

Dagskonferanse 29.10. i Oslo

Kjønnsbalansen varierer stort og er samlet sett dårligere ved forskningsinstituttene enn ved universitet og høgskoler. Instituttene er forpliktet til å arbeide for å bedre denne. Hva kan gjøres?

Vi inviterte til en heldagskonferanse der vi ville løfte fram utfordringer for og muligheter til likestilling i instituttsektoren. Det var første gang en nasjonal konferanse fokuserte på dette.

Likestilling på instituttene - status og satsing

Inntil nylig visste vi relativt lite om status for likestillingen i denne sektoren, til tross for at temaet kvinner-i-forskning har vært høyt prioritert på den forskningspolitiske agendaen for flere regjeringer.

Forskningsinstituttene skal aktivt jobbe for likestilling, uavhengig av om de er privat eller offentlig eid. Dette er nedfelt i aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillingsloven.

I Forskningsmeldingen oppfordrer regjeringen Forskningsrådet til å være mer aktiv i å følge opp instituttsektorens likestillingsstrategier.

Om programmet

To ferske rapporter gir mer innsikt om kvinners og menns karrieremuligheter i instituttsektoren.

Hva vet vi om oppdragsforskning og kjønn? Eller om forholdet mellom lønnsforhandlinger og kjønn i sektoren?

Selv om instituttsektoren har spesielle utfordringer, finnes det fortrinn når det gjelder å rekruttere kvinner til forskning? Er teamarbeid et gode for kvinner? For menn?

Konferansen presenterte også tiltak som virker, Likestillings- og diskrimineringsombudets nye håndbok som skal være en veileder for forskningssektoren og hvordan sentrale aktører ønsker å utvikle feltet framover.

Målgruppe

Konferansen var for ledere, HR-ansvarlige og øvrige interesserte administrativt ansatte og forskere i sektoren. Interesserte fra departementene, fagforbund og arbeidsgiverorganisasjoner ble også invitert.

Relaterte nyhetssaker