Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning 2007–2010

Komiteen startet sitt arbeid 1. april 2007, og ble nedsatt av Kunnskapsdepartementet for perioden 2007-2010. Komiteen ble ledet av Gerd Bjørhovde, professor ved Universitetet i Tromsø. Mandatet ble utvidet til også å gjelde forskningsinstituttsektoren, i tillegg til universitets- og høgskolesektoren.

Komiteen avløste tidligere Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning som virket fra 2004 til 2007, nedsatt av tidligere Utdannings- og forskningsdepartementet. Professor Kari Melby ledet denne komiteen.

Den ble opprettet for en treårsperiode, med en påfølgende evaluering av tiltaket. Sekretariatet for komiteen var lagt til Universitets- og høgskolerådet.

Mandat for Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning

Medlemmer