Årsrapport 2005

1. KiF-komiteens funksjon og bakgrunn
Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning ble opprettet av daværende Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) 26. januar 2004 for å bidra til integrering av likestilling i universitets- og høyskolesektoren. Kvinner er underrepresentert i vitenskapelige stillinger innenfor de fleste fagområder, og ubalansen øker jo høyere opp i stillingssystemet man kommer. Komiteen skal støtte og gi anbefalinger om tiltak som kan bidra til integrering av likestillingsarbeidet i universitets- og høyskolesektoren og dermed til økt likestilling. Komiteen er opprettet foreløpig for en treårsperiode, med en påfølgende evaluering av tiltaket. Budsjettet i 2005 var på 3 millioner kroner; 1,5 millioner kroner fra UFD og 1,5 millioner kroner fra Norges forskningsråd.

Bakgrunnen for opprettelsen av komiteen ligger i utredningen Kvinner i forskning - fra kvotering til integrering som Norges forskningsråd gjorde på oppdrag fra UFD. Utredningen drøfter ulike tiltak for likestilling og effekter av slike tiltak. Ett av forslagene var å opprette en egen komité for integreringstiltak underlagt departementet. Forslaget fikk bred støtte fra universitets- og høgskolesektoren, og komiteens sekretariat er lagt til Universitets- og høgskolerådet (UHR).

2. KiF-komiteens medlemmer og sekretariat
Professor Kari Melby, NTNU (leder)
Professor Rune Nilsen, Universitetet i Bergen
Professor Siri Pettersen Strandenes, Norges Handelshøyskole
Forsker UiO Arnfinn J. Andersen, Norges forskningsråd
Daglig leder Nina Kristiansen, KILDEN
Studentrepresentant Jon Ivar Thompson Eikeland (oppnevnt mai 2005)

Observatør UFD: Rådgiver Gurid Lomeland alternert med seniorrådgiver Tone Eng.

Sekretariatet er lagt til Universitets- og høgskolerådets sekretariat med fast sekretær rådgiver Mari S. Rigstad. I tillegg har Kari Nyheim Solbrække arbeidet for Komiteen som seniorrådgiver f.o.m. 15. august (t.o.m. 15. januar 2006) i tillegg til ett månedsverk i februar–mars.

3. Møtevirksomhet
I 2005 har Komiteen hatt fire komitémøter og en todagers studietur til Brussel (Norges EU-delegasjon, EU-kommisjonen: DG Research og EFTA-sekretariatet). Studieturen ga nyttige innspill som komiteen er i ferd med å følge opp, se videre under pkt. 4.3.

Komitémøtet 26. august omfattet også møte med universitetenes likestillingsrådgivere. Disse var utfordret til å spille inn forslag til prosjekter på universitetene innenfor Komiteens virkeområde. Komiteen hadde også møte med Likestillingsombudet samme dag for å bli informert om ombudets erfaring med diskriminering i ansettelsessaker og saksgang i klagesaker. Komiteen ble også orientert om aktivitets- og redegjørelsesplikten. Muligheten for et nærmere samarbeid på enkeltsaker/-områder ble også drøftet. Komiteen vil følge dette opp videre.

Komitémøtet 20. oktober var kombinert med et møte med ledelsen ved Universitetet i Stavanger. Ledelsen var representert med prorektor Inge Særheim, universitetsdirektør Per Ramvi, personaldirektør Halfdan Hagen og seniorkonsulent Sirén Erichsen. Universitetet orienterte om institusjonens status og planer på området likestilling og kjønnsbalanse. Komiteen ga institusjonen anbefalinger forslag for deres videre arbeid på feltet.

Komiteens leder Kari Melby og sekretariatet ved Kari Nyheim Solbrække presenterte Komiteens arbeid for Universitets- og høgskolerådets (UHR) forskningsutvalg på deres møte 9. november. I den forbindelse kan det nevnes at likestilling har fått en framtredende plass i utkastet til UHRs handlingsplan for forskning.

Komiteens sekretariat har hatt uformelle samtaler med NOKUT (representert ved Eva Liljegren) om muligheten for å implementere likestilling i deres kriterier for evaluering og akkreditering. Dette vil følges opp videre av Komiteen.

4. Aktiviteter
I dette kapitlet gis det en kort omtale av Komiteens viktigste aktiviteter og saker i 2005.

4.1 Ressursbank for likestilling i akademia
Det er utviklet en nettbasert Ressursbank for likestilling i akademia. KILDEN (Informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning) har ansvaret for den praktiske tilretteleggingen på oppdrag fra Komiteen. Komiteen har vedtatt at Ressursbanken skal oppdateres og videreutvikles. Nettstedet gir oppdatert informasjon om likestilling ved institusjonene gjennom bl.a. linker til handlingsplaner, statstikk, medieklipp, oversikt over virkemidler, aktuelle lover og avtaler, litteraturliste og lenker. I tillegg lages det egne aktuelle nyhetssaker og det sendes ut nyhetsbrev jevnlig. Informasjon om Komiteen er også lagt til nettstedet, dvs. møtereferater og lignende. Nettstedet har nettopp også blitt oversatt til engelsk.

4.2 Institusjonsundersøkelse
Det er foretatt en institusjonsundersøkelse basert på handlingsplaner for likestilling og strategiplaner ved institusjonene innenfor høyere utdanning, i tillegg til institusjonenes svar på Komiteens henvendelse. Det er laget en rapport: ”Status og planer for likestilling i universitets- og høgskolesektoren”, i tillegg til at det foreligger oversikter for hver enkelt av de fleste høyere utdanningsinstitusjonene. Både rapporten og oversiktene er lagt ut på Ressursbanken.

Det ble orientert om institusjonsundersøkelsen internt i daværende Utdannings- og forskningsdepartementet ved sekretariatet og et av komitémedlemmene (Nina Kristiansen) 14. desember. Komiteens rådgiver Kari Nyheim Solbrække holdt dessuten et innlegg og redegjorde for undersøkelsen på Komiteens konferanse 10. januar 2006.

4.3 Engasjement av rådgiver
Kari Nyheim Solbrække var engasjert i ett månedsverk i februar–mars for å sammenstille informasjonen fra institusjonene; den såkalte institusjonsundersøkelsen (se 4.2). Hun har hatt videre engasjement fra 15. august 2005 til 15. januar 2006 som seniorrådgiver i Universitets- og høgskolerådet blant annet for å sluttføre arbeidet med institusjonsundersøkelsen, i tillegg til å gi råd til Komiteen på andre områder. Hun har også hatt møter med relevante personer ved institusjonene på vegne av Komiteen for å bringe fram kunnskap og aktiviteter på området likestilling og kjønnsbalanse. Fra16. januar 2006 har Linda Marie Rustad overtatt som seniorrådgiver for Komiteen i engasjement ut året.

4.4 EU og EFTA
Komiteen foretok en studiereise til Brussel 3. – 4. november, der hovedsaken var møte med EUs DG Research (Science and Society). Komiteen møtte også den norske EU-delegasjonen og EFTA-sekretariatet. I forbindelse med dialogen med disse organisasjonene, og da særlig Johannes Klumpers (acting Head of the Women and Science Unit under DG Research) utkrystalliserte det seg noen områder Komiteen har arbeidet med og vil arbeide videre med. Disse områdene/punktene er følgende: a) EFTA-dommen vedrørende øremerking av stillinger, b) Norges forskningsråd og excellence-satsingene, c) Longitudinelle studier av akademiske karrierer, d) Situasjon etter doktorgrad, e) Professorkandidatstillinger (”tenure track”), f) Statistikk, g) Charter for researchers og Code of conduct, h) Rekruttering og i) Måltall

4.5 Ett trinn opp! – en konferanse om ledelse for likestilling i akademia
Konferansen ble avholdt 10. januar 2006, men mesteparten av planleggingen ble gjort i 2005.
KILDEN har bistått komiteen i planleggingen og den praktiske gjennomføringen av konferansen. Konferansen var meget vellykket med over 200 deltakere og god deltakelse fra institusjonenes ledelse.

Programmet var som følger:

Åpningsinnlegg: Norske forskningspolitiske satsinger i et likestillingsperspektiv, v/ kunnskapsminister Øystein Djupedal
Presentasjon av Komité for integreringstiltak, v/ leder for komiteen, professor Kari Melby
Status og planer for likestilling i Universitets- og høgskolesektoren, v/ seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet Kari Nyheim Solbrække
Why so slow? v/ professor Virginia Valian, Hunter College of the City University of New York
Gendered construction of scientific excellence, v/ professor Teresa Rees, Pro-Vice-Chancellor of Cardiff University
Paneldebatt: Hvilke rammer må legges for likestilling i akademia? Deltakere: rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen, rektor Torunn Klemp, Høgskolen i Sør-Trøndelag, adm.direktør Arvid Hallén, Norges forskningsråd og avdelingsdirektør Bjørn Tore Kjellemo, Kunnskapsdepartementet. Debattleder var professor Hege Skjeie, Universitetet i Oslo.
Avslutning og oppsummering ved Komiteens leder, professor Kari Melby

Komiteen vil bruke erfaringene fra konferansen i sitt videre arbeid.

5. Egenvurdering og oppsummering
Institusjonsbesøkene har vært nyttige og har gitt komiteen grundig informasjon som formidles tilbake til de enkelte institusjoner og til departementet. Dessuten er det klart observert at besøkene har virket positivt på interne prosesser for økt likestilling.

Det kan spores økt tydelighet og deltakelse fra institusjonenes ledelse i dette arbeidet. Ved enkelte av institusjonene er likestillingsarbeidet løftet høyt opp på den universitetspolitiske dagsordenen (f eks UiB) og med et tydelig eierskap fra ledelsens side. Konferansen ”Ett trinn opp” bekreftet inntrykket av at likestillingsarbeidet i økende grad sees på som et lederansvar.
Komiteen har identifisert noen generelle forhold det er viktig å gjøre noe med også i forhold til målet om økt likestilling: Behovet for sterkere faglig ledelse ved institusjonene; Behovet for rekrutteringsstillinger som fører fram til faste stillinger (tenure track); Behovet for å styrke stimulerings- og fasiliteringsarbeidet gjennom mentorordninger og andre tiltak.

KILDEN har utført profilerings- og informasjonsarbeidet på en meget god måte. KILDEN har kompetanse og ressurser som gjør enheten til et viktig verktøy i Komiteens arbeid.

Kunnskapsdepartementet har hatt en aktiv rolle i forhold til Komiteen, noe som har virket stimulerende og vært nyttig for arbeidet. Departementet viser et tydelig eierskap til Komiteens arbeid og oppfattes som en aktiv mottaker av de forslag og råd Komiteen presenterer.