Årsrapport 2004

Bakgrunn

Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning ble opprettet av Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) 26. januar 2004 for integrering av likestilling i universitets- og høyskolesektoren. UFD ønsker bedre kjønnsbalanse i akademia. Kvinner er underrepresentert i vitenskapelige stillinger innenfor fagområder, og ubalansen øker jo høyere opp i stillingssystemet man kommer. Komiteen skal støtte og gi anbefalinger om tiltak som kan bidra til integrering av likestillingsarbeidet i universitets- og høyskolesektoren og dermed til økt likestilling. Komiteen er opprettet foreløpig for en treårsperiode, med en påfølgende evaluering av tiltaket. Budsjettet i 2004 var på 3 millioner kroner; 1,5 millioner kroner fra UFD og 1,5 millioner kroner fra Norges forskningsråd.

Bakgrunnen for opprettelsen av komiteen ligger i utredningen Kvinner i forskning - fra kvotering til integrering som Norges forskningsråd gjorde etter oppdrag fra UFD. Utredningen drøfter ulike tiltak for likestilling og effekter av slike tiltak. Ett av forslagene var å opprette en egen komité for integreringstiltak underlagt UFD. Forslaget fikk bred støtte fra universitets- og høgskolesektoren, og komiteens sekretariat er lagt til Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Komiteens medlemmer

Professor Kari Melby, NTNU (leder)
Professor/prorektor Rune Nilsen, Universitetet i Bergen / UHRs forskningsutvalg
Professor Siri Pettersen Strandenes, Norges Handelshøyskole
Daglig leder Nina Kristiansen, KILDEN
Rådgiver Arnfinn J. Andersen, Norges forskningsråd
Seniorrådgiver Tone Eng, Utdannings- og forskningsdepartementet (observatør), erstattet av rådgiver Gurid Lomeland, UFD (observatør) fra sommeren 2004

Sekretær: rådgiver Mari S. Rigstad, Universitets- og høgskolerådet

Komiteens hovedargumenter for økt likestilling og bedre kjønnsbalanse

Likestilling i forskning er ikke bare et spørsmål om rettferdighet. For å styrke norsk forskning må landets samlede humane kapital utnyttes uavhengig av kjønn. Bedret kjønnsbalanse vil bety at universitetene, høyskolene og forskningsinstituttene bedre enn i dag reflekterer mangfoldet i befolkningen og sikrer seg de beste talentene blant begge kjønn.

Forskning av høy kvalitet og relevans er avhengig av forskningsmiljøer som evner å stille (alle) de rette spørsmålene og vurdere flere mulige løsninger. Dette sikres best i et miljø med bevisst og god faglig ledelse som gir rom for ulike typer mennesker med ulike erfaringer i miljøer preget av mangfold, og evne til faglig samarbeid. Vitenskapelig relevans er et grunnleggende krav, og en samfunnsmessig relevans må ivaretas. For å oppnå disse målene må vi få en styrket integrasjon av kvinner til forskning og høyere utdanning.

Økt rekruttering av kvinner til forskning vil gi økte kunnskapsressurser, bidra til kvalitet i kunnskapsproduksjonen og gjøre sektoren mer konkurransedyktig. En bedre kjønnsbalanse i vitenskapelig stab vil dessuten ha positive effekter med hensyn til rekruttering av kvinnelige studenter og stipendiater.

Møter

Komiteen hadde fem ordinære komitémøter i 2004, hhv. 24. februar, 23. mars, 21. juni, 13. september og 26. oktober. Møtet 26. oktober var lagt til Universitetet i Tromsø og inkluderte et møte med ledelsen ved institusjonen: prorektor Gerd Bjørhovde og universitetsdirektør Jan Larsen, samt daglig leder Lise Nordbrønd, Kvinnforsk. Møtet kan oppsummeres som positivt med gjensidig informasjon og diskusjon om likestilling og kjønnsbalanse ved universitetet. Universitetet har en særlig utfordring nå det gjelder andelen kvinnelige professorer som mer eller mindre har stått stille de siste tjue årene. Universitetet har svart på denne utfordringen ved at en ny ambisiøs handlingsplan for likestilling er blitt vedtatt. Komiteen ga universitetet anbefalinger videre, også oppsummert i et brev til universitetet i etterkant av møtet. Komiteen vil med interesse følge prosessen videre.

Referatene fra komitémøtene er for øvrig lagt ut: Møtereferat 2004–2007

Representanter for komiteen (Kari Melby, Rune Nilsen, Arnfinn Andersen og sekretæren) hadde videre et møte med Utdannings- og forskningsdepartementet 10. november 2005. Komiteen møtte statssekretær Bjørn Haugstad og politisk rådgiver Eldbjørg Torsøe, ekspedisjonssjef UH-avdelingen Toril Johansson, avdelingsdirektør Forskningsavdelingen Karen Nossum Bie, rådgiver UH-avdelingen Gunhild Rønningen, førstekonsulent Forskningsavdelingen Heidi Østbø Haugen og rådgiver Adm.-avdelingen Gurid Lomeland (også observatør i komiteen). Det var følgende agenda for møtet:

  1. Status for komiteens arbeid
  2. Departementets styringsdialog med institusjonene - kan komiteens erfaringer nyttiggjøres her?
  3. Forskningsfinansiering. Rapporteringsrutiner i forhold til midlene Forskningsrådet fordeler – kan modellene fra EUs 6 rammeprogram også anvendes på norske forhold?
  4. Rekruttering – forskerkarrieren
  5. Likestilling også som uttrykk for kvalitet i UH-sektoren? Hvilken rolle kan NOKUT spille?
  6. Arbeids- og ansvarsfordeling mellom utvalget og UFD

Det var et positivt møte med fokus på gjensidig informasjon. Det var enighet om en forholdsvis tett dialog mellom komiteen og departementet.

I tillegg har lederen av utvalget hatt møter med likestillingsansvarlig og nestleder Marianne Torp i Norsk studentunion, likestillingsrådgiverne ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og NTNU, samt en rådgiver fra NTNU på møte i Trondheim 14. oktober. Arnfinn Andersen og sekretæren har også deltatt i et møte med de nevnte likestillingsrådgiverne. Sekretæren har videre møtt likestillingsutvalget i Norsk studentunion 23. september.

Konferanser og seminarer

Komiteen arrangerte et miniseminar med tittel ”Integrering av likestillingsarbeidet – Kvinner i forskning” 21. juni 2004 i Forskningsrådets lokaler. Hovedmålsettingen med seminaret var å innhente innspill og konkrete råd som grunnlag for komiteens arbeid, samt skape allianser for komiteens arbeid. Seminaret ble åpnet av leder Kari Melby og hadde følgende innledere: forsker Elisabeth Hovdhaugen, NIFU, professor Knut H. Sørensen, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, post doc. Cathrine Egeland, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen, daglig leder Lise Nordbrønd, Kvinnforsk, Universitetet i Tromsø, professor Harriet Bjerrum Nielsen, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Oslo likestillingsrådgiver Lise Christensen, Universitetet i Oslo, personal- og organisasjonssjef Aase Skadsdammen, Orkla ASA og professor/prorektor Rune Nilsen, Universitetet i Bergen (medlem komiteen). Det var til sammen 32 deltakere (inkludert innledere og komitémedlemmer). Det var ingen åpen invitasjon, men deltakerne var direkte invitert og inkluderte representanter fra høgskoler, universiteter, vitenskapelige høgskoler og andre relevante aktører.

Ellers har komitémedlemmene deltatt på ulike relevante konferanser og seminarer. Arnfinn Andersen og sekretæren deltok på konferansen ”Kvinner i akademia” 8. mars ved Høgskolen i Agder. Nina Kristiansen og sekretæren deltok på seminaret ”Likestillingen møter kjønnsforskningen – eller omvendt” 19. mars. Sekretæren har videre deltatt i flere lunsjseminarer ved Likestillingssenteret, blant annet ”rekruttering av personell”, 15. september og ”hvordan skape en likestilt arbeidsplass?”, 6. oktober. Gurid Lomeland og sekretæren deltok på konferansen ”Jenter til teknologifag” 30. november arrangert av Kvinneuniversitetet, Renate-sentret, Microsoft Norge og IKT-Norge samt et halvdagsseminar om redegjørelses- og aktivitetsplikten arrangert av Kvinneuniversitetet 8. desember.

Kontakt til andre aktører og kunnskapsinnhenting

Komiteen har i 2004 gitt høy prioritert til arbeidet med å etablere kontakt til og innhente kunnskap om likestillingssituasjonen fra viktige institusjoner og aktører. Disse omfatter i første rekke alle høyere utdanningsinstitusjoner, statlige og private, Norges forskningsråd og NOKUT, men også Likestillingsrådet og Likestillingsombudet. Kontakten til og samarbeidet med Utdannings- og forskningsdepartementet er selvsagt siden departementet er komiteens oppdragsgiver. Departementet har en observatør i komiteen og komiteen har foreløpig hatt ett møte med sentrale personer i departementet, se under Møter. Kontakten til Universitets- og høgskolerådet (UHR) er godt ivaretatt gjennom sekretariatet og gjennom komitémedlem Rune Nilsen som også er medlem av UHRs forskningsutvalg.

Komiteen henvendte seg i april 2004 til alle høyere utdanningsinstitusjoner med spørsmål om en sammenfattet oversikt over situasjonen innenfor likestilling på institusjonen (status og planer) og en redegjørelse for hvordan målet om å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger er forankret i institusjonens strategi. De fleste institusjonene har svart. Men fortsatt savner komiteen svar fra tre statlige høgskoler, to vitenskapelige høgskoler, en kunsthøgskole og ett universitet. Det er også åtte private høgskoler som ikke har svart, men disse er små/marginale i denne sammenhengen. De to store private; Handelshøyskolen BI og Menighetsfakultetet har svart. Det skal lages en sammenfattet oversikt/rapport over svarene og institusjonenes handlingsplaner. Planleggingen av dette startet i 2004, men utføres i løpet av februar og mars 2005. Kari Nyheim Solbrække, som nettopp har avlevert sin doktorgradsavhandling tilknyttet Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiO, er engasjert for å gjøre dette arbeidet. Dette arbeidet vil gi et viktig grunnlag for å gi anbefalinger til UFD mht styringsdialogen med institusjonene og for komiteens videre dialog med institusjonene for å øke integreringen av kvinner i forskning.

NOKUT er kontaktet og blant annet spurt om kjønn er eller kan gjøres relevant i forbindelse med institusjonsakkreditering og akkreditering av studietilbud? Svaret fra NOKUT var at kjønn pt. ikke er et kriterium verken ved vurdering av institusjonenes kvalitetssikringssystemer eller ved akkrediteringer av utdanninger. Det ble imidlertid uttalt at det vil være naturlig at de i forbindelse med evaluering av NOKUTs kriterier vurderer om kjønnsbalanse ved et studium/institusjon bør tas inn blant kriteriene. Komiteen kontaktet NOKUT på nytt i brev av 24.09.04 der NOKUT blant annet ble bedt om å vurdere på hvilken måte kjønnsbalanse og arbeid for likestilling kan gjøres relevant i forbindelse med institusjonsakkreditering og akkreditering av studietilbud. NOKUT ble også anmodet om å merke seg komiteens anbefalinger i forbindelse med evalueringen av NOKUTs kriterier. Komiteen har fortsatt ikke mottatt noen tilbakemelding på denne siste henvendelsen.

Forskningsrådet er en viktig aktør siden de finansierer store deler av forskningen i Norge. Komiteen kontaktet Forskningsrådet ganske tidlig. Forskningsrådet innrømmer at de har et problem når det gjelder ivaretakelse av likestilling på sine ansvarsområder. Komiteen ønsker å initiere en prosess internt i Forskningsrådet slik at kjønn/likestilling blir satt på dagsorden innenfor alle deler av organisasjonen. Komiteen er kritisk til at det er store mangler i rådets statistikkproduksjon. Forskningsrådet bør ha samme krav til rapportering som institusjonene. Komiteen vil følge dette opp.

Komiteen ønsker å bidra til økt kunnskapsgrunnlag i UH-sektoren spesielt og allmennheten generelt når det gjelder likestilling og kjønnsbalanse i akademia. Komiteen har gjort noen undersøkelser og funnet ut at KILDEN (informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning i Norge) best kan ivareta de ønsker og behov komiteen har for et Internett-basert ”Ressurssenter for likestilling i akademia”, både når det gjelder kompetanse, nettverk og kapasitet (se videre under Media og presse).

Uttalelser

Komiteen har gitt innspill til den nye Forskningsmeldingen, både direkte til Utdannings- og forskningsdepartementet og via Universitets- og høgskolerådet i april 2004. Komiteen sendte videre et mer omfattende innspill til departementet 7. desember 2004 i etterkant av møtet den 10. november. Komiteen har videre avgitt høringsuttalelse til endringer i likestillingsloven. Komiteen ga også Universitetet i Tromsø et utfyllende brev med kommentarer og anbefalinger i etterkant av møtet med universitetet 26. oktober.

Media og presse

Komiteen har fra første stund lagt stor vekt på å arbeide fram en mediestrategi. Det er etablert en egen hjemmeside som ligger under Universitets- og høgskolerådets hjemmeside. Den kan være litt vanskelig å finne. Komiteen har derfor ønsket å kjøpe domenenavnet kvinneriforskning.no. Dette har det blitt jobbet med.

Komiteen har som nevnt over inngått avtale med KILDEN om kjøp av ulike tjenester. Dette har fått merkelappen ”Ressurssenter for likestilling i akademia” og omfatter statistikk, oversikt over undersøkelser og forskning på feltet, katalog over virkemidler for å øke kvinneandelen, handlingsplaner og rapporter fra ulike FoU-institusjoner, ”best practices”: utvalg av eksempler på godt arbeid fra Norge eller internasjonalt, mediespeil: klipp fra mediedebatt, både akademisk og vanlig presse, lenker til ressurser på feltet og nyhetsarkiv. Kostnaden til sammen for dette i 2004 og 2005 er kr 186 000, og dette ble utbetalt i 2004. Komiteen vurderer også fortløpende eventuelt kjøp av nyhetssaker.

Komiteen har hatt flere nyhetsoppslag. Utenom flere oppslag i KILDENs egen hjemmeside og nyhetsbrev, har komiteen vært omtalt/intervjuet i Bladet Tromsø, Universitas (UiOs avis), Adresseavisen, Studvest (UiBs avis), NRK Troms, NRK radio (P2) og Kanal 24. Opprettelsen av komiteen har vært omtalt i så forskjellige steder som eksempelvis Forskerforbundets nettsider, Norsk fysioterapiforbunds nettsider, studentsidene for Høgskolen i Bergen og Studenttinget ved NTNU.

Mastergradsstipender

Komiteen utlyste høsten 2004 inntil ti mastergradsstipender á kr 25 000 for studenter som ville behandle temaer knyttet til målet om bedre kjønnsbalanse i forskning i sin masteroppgave. Søknadsfristen var 1. november 2004. Komiteen ønsket med denne utlysningen å gi støtte til masteroppgaver som kan gi økt kunnskap om prosesser som fører til kjønnsskjevheter i forskning og om ulike tiltak for å oppnå bedre kjønnsbalanse. Det ble videre uttalt at det også vil være av interesse å få kunnskap om hva som kjennetegner miljøer som utmerker seg med god fordeling av kvinner og menn. Komiteen ønsker kreativitet og ny kunnskap på området.

Det kom inn 16 søknader, og etter en grundig vurdering besluttet komiteen å dele ut fire stipender á kr. 25 000. De innvilgede søknadene var følgende:

 

  1. Høgskolen i Bodø, avdeling for samfunnsfag: ”Hvorfor går det så tregt?”.
  2. Universitetet i Bergen, institutt for økonomi: ”Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: skyldes det diskriminering?”.
  3. Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt: ”Kvinner i akademia”.
  4. Universitetet i Oslo, teologisk fakultet: ”Kjønnsmakt i omsorgssektoren”.

 

Likestillingsrådgiverne ved universitetene har dessuten blitt utfordret/oppfordret til å komme med forslag til forskning/utredning som kan øke kunnskapsgrunnlaget for økt likestilling. Komiteen er villig til å (del)finansiere "følgeforskning"/evalueringer som kan styrke det strategiske arbeidet på feltet.