Vurderer nytt nettverk i Norge

Bør det dannes et nasjonalt nettverk for kvinnelige forskere i Norge? På sitt aller siste møte vedtok KIF-komiteen å igangsette en forprosjekt som skal finne ut av dette.

20. april 2007

I neste uke møtes representanter for nettverk for kvinnelige forskere fra en rekke europeiske

Professor Kari Melby har vært leder for Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning

land i Brüssel. Der skal de være med på den første generalforsamlingen i European Platform of Women Scientists, en organisasjon som skal samle og koordinere nettverk for kvinnelige forskere på europeisk nivå.

Men fra Norden er det ikke forventet stor deltakelse, og arrangørene forteller om liten interesse fra de nordiske landene. Muligens er det fordi nettverkene for kvinnelige forskere i Norden er svakere enn de er i andre europeiske land? Det er i hvert fall tilfelle for Norge, der det finnes få slike nettverk.

Forprosjekt

På sitt aller siste komitémøte før påske vedtok Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning (KIF-komiteen) å initiere et forprosjekt for å studere behovene for et nasjonalt nettverk for kvinnelige forskere i Norge.

Ideen kommer blant annet fordi nettverk er ansett som et viktig virkemiddel for å fremme kvinner i forskning i europeisk sammenheng. I en rapport fra Helsinkigruppen for kvinner i forskning fra 2002 (se egen boks) vektlegges det at etablering av nasjonale forskernettverk for kvinner er et tiltak ulike land har etablert med god effekt. Dette er også noe gruppen anbefaler samtlige land å iverksette.  

Lite fokus

KIF-komitéen skriver i sin begrunnelse for prosjektet at den i sitt arbeid har fokusert på ledelse, likestillingsarbeidere og aktører som er involvert i likestillingsarbeidet i forskning og akademia. Den har imidlertid ikke i særlig grad fokusert direkte på kvinnelige forskere.
Komiteen argumenterer for at det å skape en nasjonal arena der kvinner kan møtes, kanskje særlig i mannsdominerte fagmiljøer, kan være både et viktig rekrutteringstiltak, og et tiltak for at kvinner forblir i forskning.

Kritisk masse

Ifølge komiteen er en grunn til at kvinner søker seg ut av akademia blant annet opplevelsen av et lite mangfoldig miljø, noe som får konsekvenser for faglig samarbeid, progresjon og utbytte.

Den skriver videre at opparbeidelse av en kritisk masse er viktig for å sikre god deltakelse av forskningsmessig kvalitet, noe nasjonale nettverk kan bidra til.
Opprettelse av en nasjonal plattform settes også i sammenheng med etableringen av den europeiske plattformen, European Platform of Women Scientists. En nasjonal nettverksplattform vil, ifølge komiteen, kunne være et viktig bidrag til økt internasjonalisering av kvinnelige forskere.

Kartlegging

Det er KILDEN Informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning, som også driver Ressursbank for likestilling i akademia, som er blitt forespurt prosjektet fra KIF-komiteen.

Oppdraget vil gå ut på å kartlegge eksisterende nettverk for kvinnelige forskere, og deres aktiviteter på nasjonalt og nordisk nivå, samt å vurdere hvilke behov som finnes blant kvinnelige forskere på dette området. KILDEN er også bedt om å skissere ulike modeller for hvilke aktiviteter en plattform kan tilby kvinnelige forskere.

I tillegg etterspør komiteen en redegjørelse for hvordan en nasjonal plattform kan fremme internasjonalisering av kvinnelige forskere, og bidra til å sette norske nettverk i kontakt med internasjonale nettverk.

Ny komité

Forprosjektet skal munne ut i en rapport som gir et grunnlag for å vurdere videre arbeid med nasjonal plattform for kvinnelige forskere, samt en presentasjon av eksisterende nettverk og deres aktiviteter, og ulike modeller for nettverksvirksomhet. Denne presentasjonen vil også legges ut på Ressursbanken.

Forprosjektet skal være ferdig i løpet av 2007, og det vil være den nye komiteen som avløser Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning, som tar konkret stilling til realisering av en nasjonal plattform for kvinner i forskning.

Helsinkigruppen

I en rapport fra Helsinkigruppen for kvinner i forskning fra 2002 vektlegges det at etablering av nasjonale forskernettverk for kvinner er et tiltak ulike land har etablert med god effekt.

Helsinkigruppen for kvinner og forskning (The Helsinki Group on Women and Science) ble nedsatt i 1999. Denne gruppen, som har fått navn etter sitt første møte i Helsinki, skal være en møteplass mellom nasjonale representanter fra alle EU-landene, samt fra landene som er assosierte medlemmer av EUs rammeprogram. Gruppen har som mål å fremme likestilling i forskning på europeisk nivå.

Les rapporten fra Helsinkigruppen her:

Se også