Vil sikre kvaliteten på likestillingsopplæring

Kjønnsforskere ønsker å samarbeide med likestillingspraktikere for å sikre kvaliteten på kurs og treningsopplegg i Europa.

Ute i Europa finnes det en rekke rekke virksomheter som tilbyr ekspertise på kjønns- og likestillingsspørsmål. (Ill.: www.colourbox.no)

– Vi ønsker å integrere den akademiske kunnskapen om kjønn og likestilling med praktisk politikk på likestillingsfeltet, forteller Mieke Verloo, professor i komparativ politikk ved Radboud universitet i Nederland og vitenskapelige koordinator for EU-prosjektet OPERA.

OPERA samler forskere som ønsker å bidra til å utvikle kvaliteten på kurs og treningsopplegg i likestillingsarbeid og integrering av kjønnsperspektiv. Nylig arrangerte de et seminar i Madrid som skulle fungere som en møteplass mellom praktikere og forskere.

Forskerne i OPERA beskriver at selv om kjønnsforskning som fag er blitt styrket i de fleste europeiske landene, så fungerer ikke overføringen av kunnskap fra akademia til politikk og praksisfeltet like godt.

– Vi ønsker å gjøre noe med dette gapet, og bidra til utvikling på feltet, sier Verloo, som understreker at kunnskapsoverføringen må gå begge veier – forskerne må også lære av praktikerne.

Et virkemiddel

Mens Norge knapt kjenner til fenomenet med såkalte «gender experts» eller «gender trainers», finnes det en rekke virksomheter som jobber med konsulentvirksomhet på dette området, både i privat og offentlig regi, i andre europeiske land.

Etterspørselen etter ekspertise har kommet som en følge av at integrering av kjønnsperspektiv (gender mainstreaming) er blitt den rådende strategien i likestillingsarbeidet de siste 10-15 årene. Det vil si at likestillingsspørsmål skal integreres i ordinære sakspolitiske spørsmål og alltid tas hensyn til når viktige beslutninger blir fattet.

Et viktig poeng er at en slik strategi krever at personer og organisasjoner har kunnskap om hvordan de skal integrere kjønnsperspektiver og likestillingshensyn i praksis. Og det er her opplæringstiltakene kommer inn.

– Treningen er ikke et mål i seg selv, den er et virkemiddel for å integrere kjønnsperspektiver og likestillingshensyn på et felt, sier Verloo.

400 eksperter

Konkret har forskerne i OPERA konsentrert seg om kurs utviklet for å gi folk kunnskap om de kaller Gender+. Verloo beskriver dette som kurs og treningsopplegg utviklet for å gi kunnskap og trene organisasjoner og enkeltpersoner i hvordan de kan arbeide for å fremme likestilling eller integrere kjønnsperspektiv på et område.

– Men treningen behøver ikke bare å handle om kjønn. Gjennom plussen i begrepet ønsker vi å understreke at vi ser koblingene mellom kjønn og andre diskrimineringsgrunnlag, og at disse også bør inkluderes i kursene.

OPERA har både hatt mål om å få en oversikt over dette feltet i Europa, men også å bidra til å utvikle kvaliteten i slike kursopplegg. De har laget en egen database der de har samlet opplysninger om kurs og treningsopplegg, og registrert om lag 400 trenere og eksperter.

Ingen felles standard

Forskerne har arbeidet for å identifisere god praksis på området, og finne kriterier for bra treningsopplegg. De har også utarbeidet noen retningslinjer og et pilotprosjekt med en manual som beskriver hva et godt treningsopplegg må inneholde.

Mieke Verloo. (Foto: Marte Ericsson Ryste).

Dette er likevel et vanskelig område, ifølge Verloo. Store forskjeller mellom landene og virksomhetene som tilbyr denne typen trening gjør det vanskelig å finne felles standarder for kursene.

– Spørsmålet er også hvem som skal sertifisere denne typen kurs og på vegne av hvem, og hvilke kriterier de skal bygge på, sier hun.

Dette poenget ble godt illustrert i løpet av konferansen. Blant deltakerne var det svært ulike meninger om hva slike kurs skal funderes i, og hva som skal til for at en person eller organisasjon skal kunne omtales som utlært i kjønns- og likestillingsperspektiv. Hvor langt må et kurs være, må det være bygd på feministisk teori eller pedagogikk og må treningen foregå i kjønnsblandede grupper, var blant spørsmålene som ble diskutert.

Ønsker profesjonalisering

I stedet for å finne noen faste retningslinjer foreslo forskerne i OPERA heller å bygge opp et praksisfellesskap på feltet der forskere, eksperter og trenere kan dele erfaringer og kunnskap for å utvikle teori og metoder videre. På avslutningsdagen presenterte de utkast til en plattform for et slikt samarbeid og inviterte til debatt om denne.

– Vi ønsker en fortsatt profesjonalisering av feltet, samt arbeidsmetoder som gjør at kvaliteten på denne typen trening utvikles kontinuerlig. For å få til dette må vi bli enige om en felles basis, sier Verloo.

Et av hovedforslagene fra forskerne var at kursene ikke må betraktes isolert.

– Kursene må sees som en del av en bevegelse med mål om å bidra til å skape kjønnslikestilte demokratiske samfunn.

Når det gjelder innhold og metoder for kursene mener Verloo at man må ha en bredde i innfallsvinklene, men hun presenterer likevel noen punkter hun mener det burde være mulig å forenes om.

– Vi må ta opp strukturelle ulikheter, være åpne for flere diskrimineringsgrunnlag enn kjønn, bruke interaktive læringsmetoder og ha både menn og kvinner som målgruppe.

Verloo mener også at motstand ikke må møtes negativt, men brukes i en prosess for å utvikle seg videre, samt at både forskere og praktikere må se etter gode måter å oversette feministiske teorier til bruk i opplæring.

– For å utvikle høy kvalitet må vi forplikte oss til dele erfaringene våre i et fellesskap, og til å kontinuerlig reflektere over vår egen praksis.

Spania i front

At konferansen foregikk i Madrid var ingen tilfeldighet. De siste årene har Spania markert seg som et av de mest aktive landene i Europa på likestilligsfeltet, og i 2007 fikk landet en likestillingslov som slo fast at alle offentlige myndigheter skal ha et kjønnsperspektiv i sitt arbeide.

I løpet av denne våren skal regjeringen dessuten behandle forslag til ny lov for forskning og innovasjon. Denne har også en tydelig likestillingsprofil. I tillegg til at loven fastslår 40 prosent kvinnerepresentasjon i alle komiteer og paneler, vektlegger den institusjonenes ansvar for å ha et kjønnsperspektiv i sitt arbeide.

– Ifølge forslaget skal all offentlig finansiert forskning ha med kjønn som kategori i sine analyser, forteller Inés Sánchez de Madariaga, direktør for enheten for kvinner og forskning i det spanske departementet for vitenskap og innovasjon.

Departementet vil også gi opplæring i integrering av kjønnsperspektiv til personer som jobber med forskningsprogrammer og prosjekter i forskningssektoren. Denne typen trening er også på dagsorden i flere andre europeiske land, samt i EU-kommisjonen der generaldirektoratet for forskning er i ferd med å kurse ansatte på dette feltet.

Artikkelen er også publisert på kilden.forskningsradet.no.

Forskeren

Mieke Verloo er professor i komparativ politikk ved Radboud universitet i Nederland og vitenskapelig koordinator for prosjektet QUING som har studert likestillingspolitikk på et europeisk nivå. OPERA inngår som et delprosjekt i dette.

Konferanse

EU-prosjektet OPERA arrangerte konferansen Advancing Gender+ Training in Theory and Practice i Madrid 3.-4. februar 2011. Målet med konferansen var å samle forskere og praktikere for å utvikle kunnskap og metoder som kan gjøre kurs og treningsopplegg i likestillingsarbeid og integrering av kjønnsperspektiv bedre.

Prosjekt

OPERA er et delprosjekt i det større forskningsprosjektet QUING som har studert likestillingspolitikk i de europeiske landene. Forskerne har blant annet laget en komparativ analyse av hva som skjer på likestillingsfeltet i de europeiske landene, og forsøkt å forstå hva som ligger bak forskjeller i politikk og strategi. De har også sett på andre diskrimineringsgrunnlag, som etnisitet, alder og funksjonshemming for å forstå hvordan disse passer inn i likestillingspolitikken.

Se også