Vil belønne gode resultater

En likestillingsbonus på 50 millioner svenske kroner hvert år til høgskoler og universiteter som klarer å bli mer likestilte. Det er ett av tiltakene den svenske Delegationen för jämställdhet i högskolan foreslår i sin sluttrapport.

25. januar 2011
Pia Sandvik Wiklund har ledet Delegationen för jämställdhet i högskolan. (Foto: Sofie Wiklund)

Fredag leverte den svenske Delegationen för jämställdhet i högskolan (DJ) sin sluttrapport etter at de i nesten to år har hatt i oppdrag fra regjeringen å arbeide for å fremme likestilling i høgskole- og universitetssektoren. Ifølge DJ er det fortsatt mye å utsette på arbeidet for likestilling i sektoren og flere av tiltakene som har vært satt i gang, har ikke gitt de resultatene en skulle ønske.

I sluttrapporten kommer DJ med flere forslag til forbedringer av likestillingsarbeidet i tiden fremover. Blant annet blir det foreslått å dele ut en likestillingsbonus på totalt 50 millioner svenske kroner hvert år. Den skal gå til de universiteter og høgskoler som har bedret likestillingssituasjonen ved sin institusjon betraktelig, eller der likestillingssituasjonen kan sies å være svært god. 

Delegasjonen mener også at oppfølgingen av lærestedenes rekrutteringsmål for professorstillinger må bli bedre. I tillegg mener de at Diskrimineringsombudsmannen (tilsvarer Likestillings- og diskrimineringsombudet i Norge) bør få i oppdrag å granske likestillingsarbeidet ved forskningsinstitusjonene.

Delegasjonen foreslår dessuten at de svenske forskningsrådene og Vinnova får i oppdrag å granske prosessen for utdeling av midler til eksellenssatsinger ut fra et likestillingsperspektiv. I tillegg påpeker DJ at den svenske regjeringen må sørge for at likestilling blir integrert og tydeliggjort i systemene for styring, oppfølging og vurdering av høgskole- og universitetssektoren.

DJs sluttrapport

Les den svenske regjeringens pressemelding og Delegationen för jämställdhet i högskolans eget innlegg om rapporten. Du kan også laste ned rapporten i sin helhet.

Se også