Utlyser millionpris

Kunnskapsdepartementet kårer ved årsskiftet den institusjonen som har de beste tiltakene for å bedre kjønnsbalansen i akademia. Premien er på to millioner kroner - og din institusjon oppfordres til å delta.

(Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Kunnskapsminister Øystein Djupedal har opprettet en ny likestillingspris på 2 millioner kroner.

Alle universitet og høyskoler er pålagt å utarbeide handlingsplaner for å fremme likestilling. På nyåret kan de som har satset skikkelig på sine likestillingstiltak få en januargave som rommer.

Kunnskapsdepartementet har opprettet en ny likestillingspris på to millioner kroner. Den skal gå til den institusjonen som har de beste tiltakene for å bedre kjønnsbalansen i akademia.

– Bedret likestilling i universitets- og høyskolesektoren er fortsatt en utfordring. Denne prisen er et konkret tiltak for å stimulere og aktivisere sektoren i sitt likestillingsarbeid. Vi ønsker å øke andelen kvinner i vitenskaplige stillinger, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i en pressemelding.

Det er Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning (Kif-komiteen) som skal utlyse, vurdere og innstille til den nye likestillingsprisen. Alle universitetene, høyskolene og forskningsinstituttene inviteres nå til å sende inn søknad med sine handlingsplaner og likestillingstiltak til komiteen innen 23. november.

Prisen skal tildeles i henhold til følgende kriterier og retningslinjer:

  1. Prisen skal gå til institusjoner som har gjort en innsats for å styrke kvinner i forskning gjennom sine handlingsplaner for likestilling og oppfølgingen av disse.
  2. Institusjonene kan både sende inn institusjonens handlingsplan og enkeltstående planer fra underliggende enheter.
  3. Prisen skal styrke oppfølgingen av institusjonenes handlingsplaner og gå til konkrete likestillingstiltak.
  4. Det vil bli lagt vekt på om institusjonen kan vise til konkrete tiltak og oppfølging av sine handlingsplaner.
  5. Prisen er et nettotilskudd til de ressurser institusjonen selv har satt av til handlingsplanen og dens likestillingstiltak. Det må framgå av søknaden hvor mye ressurser institusjonen allerede har satt av til oppfølging av handlingsplanen og de konkrete likestillingstiltak.
  6. Innsendte handlingsplaner for likestilling må være vedtatt og gjort kjent for å komme med i vurderingen til prisen. Dersom institusjonen har flere markante tiltak som ikke står i institusjonens eller enkeltmiljøers handlingsplan, kan disse også nevnes. Handlingsplaner som er i prosess (ikke ferdigstilte), som ikke er vedtatt av institusjonen, som er utgåtte eller for gamle vil ikke kunne bli vurdert.
  7. Kif- komiteen skal vurdere om prisen skal gå til en eller flere institusjoner i etterkant av å ha vurdert omfanget og kvaliteten på søknadene.
  8. Både universitets- og høyskolesektoren og instituttsektoren kan søke.

Likestillingsprisen skal deles ut på Kontaktkonferansen 22. januar neste år. Prisen er et tilskudd til de ressurser institusjonen selv har satt av til likestilling.

Send inn!

Universitetene, høyskolene og forskningsinstituttene inviteres til å sende inn sine allerede eksisterende handlingsplaner og likestillingstiltak til Kif- komiteen. Institusjonene må dokumentere hvor mye ressurser som er avsatt til implementering av handlingsplanen og likestillingstiltakene.

Frist for innsending er fredag 23. november 2007.

Dokumentasjonen merkes ”Likestillingspris”, og sendes til: 
Universitets- og høgskolerådet 
KIF-komitéen 
Pilestredet 46b 
0167 Oslo