Tempen på likestillingsarbeidet

Hvordan står det til med likestillingviljen i de enkelte institusjonene? Vi har tatt tempen på tre høgskoler.

(Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

 

Monica Nortvedt

- Tre spørsmål til: Monica Nortvedt, leder av likestillingsutvalget ved Høgskolen i Bergen.

Hvordan er dagens situasjon i forhold til likestillingarbeidet ved Høgskolen i Bergen?

- Vi har tre avdelinger på Høyskolen i Bergen; Helse- og sosial, ingeniør og lærer. Helse- og sosial avdelingen har en klar dominans av kvinner, mens ingeniøravdelingen domineres tilsvarende av menn. På læreravdelingen er tallene noe jevnere, men også her dominerer mennene. Vi jobber kontinuerlig for å få kvinnelige rollemodeller inn på den mannsdominerte utdannelsen, og vise versa.

- Målet vårt er at kvinneandelen av 1. lektorer, amanuensis og lignende skal være 75 % på Helse- og sosialavdelingen, 25% på ingeniøravdelingen og 40 % på læreravdelingen. Vi merker alt nå en liten forandring, ettersom vi har flere menn på de høyere vitenskapelige stillingene på helse- og sosialavdelingen allerede.

Hvordan jobber dere med likestilling?

- Først og fremst oppfordrer vi kvinner til å søke når vi legger ut annonser om ledige stillinger på de mannsdominerte avdelingene. Det er viktig at de som skal ansette personer i høyere stillinger også er bevisst på de kvinnelige professorene og deres ressurser.

- Ellers satser vi stort på våre egne, gjennom å støtte opp om og bygge opp egne, kvinnelige professorer. Dette gjøres gjennom å gi stipender til forskning, forskningsterminer og lignende. Dette er nok det viktigste vi kan gjøre. Ovenfor studentene er vi opptatt av å gi dem kvinnelige rollemodeller. For eksempel blir kvinnelige studenter fremhevet i brosjyrene fra Ingeniørstudiet. Det er viktig å vise at et studie som dette kan passe for alle.

Hva er de største utfordringer i arbeidet?

- Vi er veldig mange kvinnelige ledere her på Høgskolen i Bergen, og har blant annet en kvinnelig rektor. For oss blir det veldig viktig å holde på disse kvinnene, og vise at vi verdsetter dem. Vi vil at de skal ønske å fortsette. Som nevnt er det også viktig å følge opp de kvinnelige stipendiatene, slik at de orker å gå videre med sitt arbeid.

- Et nøkkelord blir støtte, ikke bare ovenfor mennene, men også i forhold til hverandre. En kvinne kan jo også være en kvinnes verste fiende. Vi vil fokusere på at kvinner kan være like gode, og i en del tilfeller bedre, enn menn, og øke bevisstheten rundt det. Vi skal til høsten ha et seminar om kvinner og forskning, og vil blant annet ta opp alle disse punktene der.

 

- Tre spørsmål til: Rita Bache Holm, leder av likestillingsutvalget ved Høgskolen i Telemark

 

 

Rita Bache Holm

Hvordan er dagens situasjon i forhold til likestillingarbeidet ved Høgskolen i Telemark?

- Målet for Høgskolen i Telemark er å ha førti prosent kvinner i topplederstillingene. Det er bare å innrømme at vi ikke er der enda, men dette er noe vi jobber for hele tiden. Ovenfor studentene er vi opptatt av å gi både kvinnelige og mannlige studenter like muligheter.

- Sånn som det er nå, er Helse- og sosialavdelingen hos oss tydelig dominert av kvinner, mens Ingeniøravdelingen er dominert av menn. Vi ønsker oss en jevnere fordeling, altså flere kvinner til ingeniørutdanningen og flere menn til helse- og sosialutdanningen.

Hvordan jobber dere med likestilling?

- Det viktigste for oss fremover vil være å sette i gang tiltak for å bedre situasjonen. Det blir lett mye prat og lite praksis. Men det har vi begynt å gjøre noe med. I begynnelsen av mars i år gjennomførte vi et spennende seminar med tittelen ”Hvor ligger hunnen begravet?”, og vi er nå igang med en prosess for å videreføre ideer og innspill som kom opp der. Likestillingsutvalget har et tett samarbeid med personal- og organisasjonsavdelingen om fremtidige strategier i likestillingsarbeidet, og vi er svært optimistiske i forhold til fremtiden.

- Et annet virkemiddel som vi satser stort på hos oss, er fleksible arbeidstider. Dette gjør at det blir enklere for kvinner, og selvfølgelig menn, å kunne kombinere jobb og familie. Hva er de største utfordringer i arbeidet?

- Som nevnt er nok den aller største utfordringen for oss å komme videre med likestillingsarbeidet. Vi må sette i gang tiltak og også gjennomføre dem. Jeg ser på seminaret som en god start for dette.

- Det vil også ligge en utfordring i å jevne ut forskjellen mellom kvinner og menn i høye stillinger ved de forskjellige avdelingene. Her hjelper det ikke med fine ord, det må også skje noe!

- Tre spørsmål til: Liv Bekkeli, leder i likestillingsutvalget, Høgskolen i Hedmark

Hvordan er dagens situasjon i forhold til likestillingarbeidet ved Høgskolen i Hedemark?

- Holdningen til likestilling generelt har endret seg litt hos oss, vi er mer lydhøre for diskusjon. Tidligere syntes mange det var tull.

- Vi har også klart å løfte opp likestilling som et tema i samfunnsfagene, gjennom å ta opp menneskerettigheter og fokusere på det faglige. På læreravdelingen er de kvinnelige lederne meget bevisste, men det er fortsatt ildsjelene som gjør likestilling til et tema her hos oss. Vi preges av at de fleste har en oppfatning om at vi er likestilt.

Hvordan jobber dere med likestilling?

- Vi har hatt en ny plan for likestillingsarbeidet hos oss i et år nå. Sammen med denne endret vi struktur og sammensetning i likestillingsutvalget, slik at også ledelsen ved høgskolen nå er representert. Blant annet er personaldirektøren leder i utvalget, og det viser jo at ledelsen tar temaet om likestilling alvorlig.

- Når det gjelder studentene vil vi forsøke å få studentorganisasjonen på banen. Dette er dessverre ikke lett, ettersom de selv har vanskeligheter med å få rekruttert studenter. Da sier det seg at likestilling ikke blir deres største fokus. Hva er de største utfordringer i arbeidet?

- En stor utfordring i det daglige er å fortsette arbeidet for likestilling på de få midlene vi får tildelt. Vi trenger flere ressurser. Viktigst av alt er likevel å influere likestillingsarbeidet i den daglige undervisningen, og la det gå mer automatikk i det. Vi må generelt bli flinkere til å tenke kjønn.