Spør kunnskapsministeren om likestilling

Hva vil statsråd Øystein Djupedal gjøre for å få fortgang i likestillingsarbeidet i universitets- og høyskolesektoren?

Det lurer AP-stortingsrepresentant og medlem i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, Gerd Janne Kristoffersen på. Rett før sommerferien leverte hun inn en interpellasjon til statsråden, der hun etterlyser en innsats for å rette opp kjønnsskjevhetene i akademia.

Demokratisk problem

- Det er oppsiktsvekkende at det kun er 17 prosent kvinnelige professorer i Norge. Det er sikkert mange forklaringer på hvorfor det er slik, men det er likevel ikke noe vi kan leve med, sier Kristoffersen. Hun vektlegger at den lave kvinneandelen er et demokratisk problem, som også kan få konsekvenser for hvilke forskningsprosjekter som prioriteres.

- Det er blant annet flere som mener at dette får konsekvenser innen medisin, ved at kvinnesykdommer undervurderes og psykologiseres.

Kristoffersen ønsker seg en offensiv i forhold til likestilling i forskning nå, med nye blikk på hva som reproduserer kjønnsskjevhetene, og hvilke virkemidler som fungerer.

Ingen kritikk

Men selv om Kristoffersen retter dette spørsmålet mot kunnskapsministeren vil hun ikke si at Djupedal har gjort for lite på dette området.

- Jeg oppfatter at Djupedal er interessert i å gjøre noe med kjønnsskjevhetene innen forskning. Derfor tror jeg også det er lurt at han får dette spørsmålet, slik at han kan presentere hva han har tenkt til å gjøre, sier hun.

Bruk agn

Selv er Kristoffersen opptatt av at pisken må byttes ut med positive virkemidler i likestillingsarbeidet.

- Vi må komme fram til virkemidler som stimulerer og belønner de som gjør en innsats. Vi må rett og slett bruke agn i likestillingsarbeidet, sier representanten, som ikke ser bort i fra at økonomisk belønning av universitet som får gode likestillingsresultater kan være en god idé.

Spørsmålet fra Gerd Janne Kristoffersen til kunnskapsministeren skal i følge forslagsstilleren opp i Stortinget i oktober. For alle som er spente på regjeringens planer på dette området, kan det være et svar å vente på.

Les hele interpellasjonen her:

Interpellasjon fra Gerd Janne Kristoffersen (A) til kunnskapsministeren, datert: 16.06.2006
Menn utgjør i dag ca 83 pst. av alle professorer. Situasjonen var lik i 2003. Rekruttering av kvinner i ledende stillinger i universitets- og høyskoleverdenen representerer en stor utfordring, og dette arbeidet bør intensiveres. Mangelen på likestilling i akademia får konsekvenser både for forskning, undervisning, deltakelse i komiteer, og for internasjonalt samarbeid. Det er et demokratisk problem for prioritering og setting av dagsorden innen forskningen, og for rekruttering av studenter. Utdanningsinstitusjonene har i tillegg til myndighetene et stort ansvar for å rette opp skjevhetene. Hva vil statsråden gjøre for å få fortgang i likestillingsarbeidet og rette opp skjevhetene i universitets- og høyskoleverden?
Kilde: Stortinget

Se også