Satser på likestilling i instituttsektoren

Kjønnsbalansen ved forskningsinstituttene er dårligere enn ved universitet og høgskoler. Denne høsten arrangeres første nasjonale konferanse om likestilling i instituttsektoren.

Heldagskonferansen 29. oktober har som mål å løfte fram utfordringer for og muligheter til likestilling i instituttsektoren. (Illustrasjonsfoto: colourbox.no).


Instituttsektoren er gjennom likestillingsloven pålagt å jobbe for likestilling, uavhengig av om de er privat eller offentlig eid. Likevel viser tallene at instituttene er langt fra likestilte, og at de henger etter universitetene og høgskolene.

Nå inviterer Norges forskningsråd, Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning til en heldagskonferanse 29. oktober i Oslo, der målet er å løfte fram utfordringer for og muligheter til likestilling i instituttsektoren. Det blir første gang en nasjonal konferanse fokuserer på dette.

– Dette er et viktig tema for sektoren. Det handler både om å sikre best mulig rekruttering, om å behandle de ansatte på en god måte, samt at det er faglig viktig fordi det handler om å få inn flere synspunkter. Det sier styreleder Lars Holden i FFA om hvorfor den nystartede foreningen har ønsket å støtte opp om dette initiativet fra Kif-komiteen.

Lars Holden er styreleder i Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA).

Han håper konferansen vil bidra til bevisstgjøring i sektoren og til å få opp eksempler på godt likestillingsarbeid.

Fersk forskning

Om lag en tredjedel av norske forskere har sin arbeidsplass i instituttsektoren. Samtidig er det denne delen av forskningssystemet vi har minst kunnskap om. Ifølge statistikken var 37 prosent av forskerne i instituttsektoren kvinner i 2007, men vi har til nå visst lite om hvilke stillinger disse forskerne har hatt ved sine institutter.

På konferansen vil to rapporter gi mer innsikt i kvinners og menns karrieremuligheter i instituttsektoren. Aagoth Storvik ved Institutt for samfunnsforskning, vil presentere en helt fersk rapport fra et prosjekt som har kartlagt andelen kvinnelige forskningsledere og andelen kvinner i seniorforskerstillinger i sektoren. Rapporten omhandler også hvordan rekrutteringspraksisen i sektoren påviker kjønnsbalansen i ulike stillinger og i hvilken grad likestillingshensyn gjør seg gjeldende i ansettelser av seniorforskere og forskningsledere. 

I tillegg vil Agnete Vabø ved NIFU Step presentere rapporten Arbeidsvilkår i norsk forskning, med et særlig fokus på kvinners og menns forskningspraksis i instituttsektoren.

Hjelp til selvhjelp

Forskningsinstituttene skal aktivt jobbe for likestilling, uavhengig av om de er privat eller offentlig eid. Dette er nedfelt i aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillingsloven. På konferansen vil Likestillings- og diskrimineringsombudet presentere sin nye håndbok som skal være en veileder for likestillingsarbeid i forskningssektoren. Konferansen vil også presentere eksempler på tiltak som virker for å fremme likestilling.

Nye spørsmål

Instituttsektoren skiller seg fra universitets- og høgskolesektoren på en rekke områder. Et mål med konferansen er å reise nye spørsmål om hvilken betydning dette har for likestillingsarbeidet. Arrangørene spør: Selv om instituttsektoren har spesielle utfordringer, finnes det fortrinn når det gjelder å rekruttere kvinner til forskning? Hva vet vi om oppdragsforskning og kjønn? Eller om forholdet mellom lønnsforhandlinger og kjønn i sektoren?

Unni Steinsmo, konsernsjef i SINTEF, og Eva Mark, forsker ved Göteborgs universitet som har lang erfaring innenfor feltet likestilling og organisasjonsutvikling, er blant innlederne som kommer for å besvare spørsmål og delta i debatten.

 

Fakta

Mens det i 2007 var 42 prosent kvinner blant de faglig og vitenskapelig ansatte i UoH-sektoren, var andelen bare 37 prosent i instituttsektoren. I instituttsektoren har de offentlig rettede instituttene en kvinneandel på 41 prosent, nesten på linje med UoH-sektorens 42 prosent. Det er de næringsrettede instituttene, med en kvinneandel helt nede på 27 prosent, som trekker ned snittet for sektoren sett under ett.

Konferanse 2009

Konferansen Likestilling på instituttene - status og satsing arrangeres 29. oktober i Oslo.

Konferansen er for ledere, HR-ansvarlige og øvrige interesserte administrativt ansatte og forskere i sektoren. Interesserte fra departementene, fagforbund og arbeidsgiverorganisasjoner er også invitert.

Bekreftede innledere er blant annet:
• Eva Mark, Göteborgs universitet
• Unni Steinsmo, SINTEF
• Aagoth Storvik, Institutt for samfunnsforskning
• Agnete Vabø, NIFU Step

Kif-komiteen, Norges forskningsråd og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) samarbeider om arrangementet. KILDEN koordinerer konferansen i samarbeid med ABELIA.

Arrangementet er gratis. Påmelding til konferansen er obligatorisk.