Økonomisk premiering ved ansettelse av kvinner

Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning ber Kunnskapsdepartementet vurdere økonomisk premiering av institusjoner som ansetter kvinner i førsteamanuensisstilling eller i professorat. Følger departementet dette rådet, vil Norge bli det første landet med en slik modell.

I dag overleverer Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning (Kif-komiteen) sin sluttrapport til Kunnskapsdepartementet. Denne komiteen ble opprettet for en treårsperiode av daværende Utdannings- og forskningsdepartementet i januar 2004. Komiteen har hatt som mandat å arbeide for integrering av likestilling i universitets- og høgskolesektoren. I sluttrapporten som overleveres Kunnskapsdepartementet i dag kommer Kif-komiteen med sine anbefalinger om tiltak for å bedre kjønnsbalansen i universitets- og høgskolesektoren.

Stykkpris

Ett av de mest sentrale forslagene fra komiteen er at Kunnskapsdepartementet bør vurdere å integrere likestilling i finansieringssystemet i UoH-sektoren. Komiteen anbefaler en modell basert på stykkprisfinansiering, der institusjonene stimuleres til å ansette kvinner i faste vitenskapelige stillinger gjennom bruk av økonomiske insentiver. Ideen er at hver ansettelse av en kvinne vil utløse en viss grad av finansiering fra departementet.

– Dersom man skal nå likestillingsmålene, må det nye og kraftigere virkemidler til. I dagens finansieringssystem premieres produksjon av studiepoeng og publisering, vi mener man bør vurdere å premiere bedre kjønnsbalanse. Statskonsult har utredet spørsmålet på oppdrag fra komiteen og lagt fram flere modeller som vi nå ber departementet om å vurdere, sier Kari Melby, leder av Kif-komiteen.

I tillegg anbefaler komiteen Kunnskapsdepartementet å avsette midler øremerket likestillingstiltak for å øke andelen kvinner i vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler.

Øremerking

Kif-komiteen anbefaler også departementet å kartlegge handlingsrommet for positive særtiltak for det underrepresenterte kjønn etter av EFTA-dommen gjorde øremerking av vitenskapelige stillinger forbudt i 2003. Bakgrunnen for komiteens forslag er at EUs medlemsland har ulik praksis og forståelse av handlingsrommet knyttet til likebehandlings¬direktivet.

– Vi har fått informasjon som tyder på at Norge kan ha lagt seg på en strengere tolkning av EFTA-dommen enn hva praksis i enkelte EU-land skulle tilsi. Derfor mener vi det er viktig å få avklart grensene for legitime tiltak rettet mot det ene kjønn, sier Melby.

Videreføring av komité

Komiteen har også anbefalt Kunnskapsdepartementet å videreføre en nasjonal komité for likestilling i UoH-sektoren med mandat og finansiering fra departementet. Kunnskapsminister Øystein Djupedal har allerede varslet at departementet vil følge dette rådet, og opprette en ny komité for en treårsperiode.

Om rapporten

I rapporten ”Kjønnsbalanse i akademia -– gylne muligheter” gir Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning sine anbefalinger til videre arbeid for å fremme likestilling i UoH-sektoren til Kunnskapsdepartementet. Rapporten oppsummerer også utviklingen i forhold til kjønnsbalanse og likestillingsarbeid i akademia de siste årene, og gir en oversikt over komiteens aktiviteter i virkeperioden.