Nyttig nettverk

12. februar møttes likestillingsarbeidere i universitets- og høgskolesektoren til sitt andre nettverksmøte. Mari Rigstad fra Universitets- og høgskolerådet forteller om fornøyde deltakere.
22. februar 2007

Nettverksmøtet for likestillingsarbeidere, som fant sted ved Høgskolen i Agder, hadde

Fire deltakere på nettverksmøtet. Fra venstre Anne-Grethe Grinnhaug fra Høgskolen i Lillehammer, Anna Vibeke Lorentzen fra Universitetet i Oslo, Aud Findal Dahl fra Høgskolen i Agder og Sølvi Anderssen fra Universitetet i Tromsø. Foto: Grete Stuevold Danielsen

ansettelser i akademia som sitt hovedtema. Og selv om antallet deltakere var lavere enn forventet, fungerte møtet som en arena for utveksling og diskusjon. Spesielt innlegget til Lise Christensen om likestillingshensyn i tilsettingsprosesser ansporet til erfaringsutveksling blant deltakerne.

Kunnskapsbase

Mari Rigstad, som har fungert som sekretær for nettverket i Universitets- og høgskolerådet (UHR), kan fortelle om positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Hun tror nettverket kan ha stor betydning for de som arbeider med likestilling i de mindre institusjonene, og ser det som en kunnskapsbase og et sted for erfaringsutveksling. Andre Ressursbanken har snakket med etterlyser et mer diskusjonsrettet forum hvor hvor deltagerne i enda større grad får mulighet til å dele erfaringer fra likestillingsarbeidet.

Legitimering

Anne Marit Skarsbø er likestillingsrådgiver ved Universitetet i Bergen. Hun mener det nye nettverket ikke kan fungere like godt som arena for kontakt og erfaringsutveksling som nettverket rådgiverne ved universitetene allerede har, til det er for mange mennesker involvert. Men hun har tro på nettverket som arrangør av konferanser, mindre nettverksmøter og seminarer.

I tillegg trekker hun frem Ressursbanken som stedet for utveksling av erfaringer og informasjon, og ønsker utvikling av en e-postliste. Skarsbø ser klare fordeler av et slikt nettverk for den enkelte som arbeider med likestillingsspørsmål, og hun tror det kan bidra til å legitimere likestillingsarbeidet.

– Erfaringsmessig er dette et vanskelig arbeid. De færreste institusjoner har folk som driver med det, arbeidet møter mye motstand og det er enklere å la likestillingsarbeidet vike.

Flere høgskoler

Jan Kåre Testad fra Høgskolen i Gjøvik og Elisabeth Okkenhaug fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. Foto: Grete Stuevold Danielsen
Linda Rustad, seniorrådgiver i Kif-komiteen bemerker at samtlige universitet med unntak av Universitetet for miljø- og biovitenskap var representert på møtet. Ifølge henne er utfordringen å få opp høgskolenes deltagelse:

– Ikke alle høgskolene har en definert stilling rettet inn mot likestillingsfeltet, derfor har de ikke nødvendigvis en opplagt person å sende på slike møter, sa hun.

Likestillingsrådgiver ved Universitetet i Oslo (UiO), Anna Vibeke Lorentzen mener det har skjedd en endring i måten likestillingsarbeidet er organisert. Ved UiO er likestillingsarbeidet integrert i ledelsen og involverer også andre deler av organisasjonen, som for eksempel økonomiavdelingen og enhetene.

– Tradisjonelt sett har det nok vært slik at likestillingsarbeidet foregår på kontoret innerst til venstre, det er blitt sett på som én persons ansvar. Nå er likestilling mer et ledelsesanliggende. Lorentzen mener denne endringen likevel ikke gjør nettverket overflødig:

– Det er godt med en referansegruppe - å ha andre innen samme område en kan spille ball med. I tillegg er det inspirerende for oss som arbeider med problematikken til daglig at forskere som Inge Henningsen vil komme og øse av sin kunnskap.

Etter planen finner et nytt nettverksmøte sted neste år. Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik ble lansert som mulige arrangører.

Nettverksmøte for likestillingsarbeider

Nettverksmøte for likestillingsarbeidere i universitets- og høgskolesektoren ble avholdt 12. februar ved Høgskolen i Agder. Tema for møtet var Ansettelsesprosesser – kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger. Møtet hadde omlag 25 deltagere, blant dem representanter fra universiteter og høgskoler, KiF-komiteen, Universitets- og høgskolerådet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norges forskningsråd.