Ny nordisk forskningspolitikk

Et nytt forskningspolitisk nettverk er på trappene i Norden. Initiativtakerne håper nettverket kan bidra til å fremme kjønnsperspektiver i forskning på nasjonalt, nordisk og europeisk nivå.
02. mars 2007

- Når vi møtes i nordisk sammenheng oppdager vi at vi har mange av de samme

Rannveig Dahle, styreleder i Forening for kvinne- og kjønnsforskning i Norge. Foto: NOVA

utfordringene i forhold til å fremme kjønn i forskning på nasjonalt plan. Derfor er det interessant å ha et felles fora der vi kan utveksle erfaringer og igangsette samarbeidsprosjekter.

Det sier Rannveig Dahle, styreleder i Forening for kvinne- og kjønnsforskning (FOKK). Hun var en av deltakerne på et nordisk møte om forskningspolitikk og kjønn som ble arrangert i desember 2006 på Nationella sekretariatet för genusforskning i Gøteborg. Der ble det enighet om å jobbe for å etablere et nordisk forskningspolitisk nettverk.

Erfaringsutveksling

Rannveig Dahle har stor tro på å formalisere et samarbeid på nordisk nivå. Hun opptatt av at enhetene og organisasjonene som jobber med kjønnsforskning også må jobbe forskningspolitisk, og at et nordisk nettverk kan være en styrke her.

- Det er interessant for oss å vite hvordan man jobber forskningspolitisk i de andre landene, hvordan de for eksempel jobber i forhold til forskningsmeldinger og for å etablere kjønnsforskningsprogram. Vi trenger å få vite hva de får til, og hvilke erfaringer de gjør seg.

- I tillegg har vi en rekke felles utfordringer der vi også kan lære av hverandre. Jeg tenker blant annet på arbeidet med å fremme kjønnsperspektiver i undervisning. I Norge har vi hele høgskolesektoren, der kjønn nærmest er et fremmedord. Og det til tross for at det er her man finner de store profesjonsutdanningene der et flertall av studentene er kvinner. Dette er en situasjon som de kjenner igjen i de andre nordiske landene også, så her håper jeg vi kan lære av å jobbe sammen.


Nordisk stemme

Dahle ser også et behov for å jobbe med å fremme kjønnsforskning på nordisk nivå, blant annet i forhold til forskningsprosjekter under NORDFORSK, en uavhengig organisasjon under Nordisk Ministerråd som har ansvar for nordisk samarbeid innen forskning og forskerutdanning. I tillegg mener hun ett nordisk nettverkssamarbeid kan gjøre de ulike kjønnsforskningsmiljøene i Norden til aktører på et europeisk nivå.

- Det er fint å ha et forum hvor vi kan diskutere hvordan vi kan bidra til å fremme kjønnsforskning i EU-sammenheng. Kanskje er det klokt å snakke med en felles nordisk stemme innimellom? I løpet av dette året skal blant annet European Institute for Gender Equality etableres av EU i Vilnius. Her er det viktig å være aktive brukere av instituttet, samt å jobbe for å påvirke hva instituttet skal være, og hvordan det skal fungere.

Endret forskningspolitikk

Solveig Bergman, leder for Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning (NIKK) som tok til ordet for et nordisk forskningspolitisk samarbeid i fjor har også vært opptatt av det europeiske fokuset i et slikt nettverk.

- I NIKK har vi lenge sett behovet for å samle aktører som jobber med kvinner i forskning og kjønnsforskning til en nordisk diskusjon. Det handler både om hvordan vi forholder oss til aktørene i EU, og det handler om hvordan vi kan jobbe sammen i Norden, sa hun til ressursbanken høsten 2006.

Bergman var også opptatt av at endringer i forskningspolitikken styrker behovet for et nettverk.

- Det er mye som skjer på forskningsfronten nå med store satsinger, paraplyprosjekter og fokus på såkalt fremragende forskning. Her er det lett at kjønnsforskningen faller utenom, om vi ikke endrer på våre tidligere strategier. Derfor må vi jobbe forskningspolitisk, og kjønnsforskere må se at dette ikke er kjedelig, men derimot svært viktig, sa hun.

Ikke likestilling

Akkurat hvordan det nye nettverket skal fungere er foreløpig ikke klart. Rannveig Dahle fra FOKK understreker at arbeidet foreløpig bare er i startgropa.

- Jeg tror vi kan si at vi befinner oss på intensjonsnivået nå, og så må de neste møtene gå ut på å konkretisere mer hva dette skal være.

Hun legger likevel til at det tegner til å bli forskningssamarbeid og forskningspolitikk knyttet til kjønnsforskning som blir de to stolpene i samarbeidet.

- I tillegg til å jobbe forskningspolitisk bør nettverket kunne være et sted for å fremme forskernettverk og forskningssamarbeid. Og det kan være et sted for koordinering av arbeid knyttet til de nordiske og nasjonale tidsskriftene, samarbeid rundt publiseringspraksis også videre.

- Det handler om innholdet i forskningen. Arbeidet knyttet til å fremme likestilling i forskning tror jeg derimot ikke vil få en sentral plass, den delen blir det andre som får arbeide med, sier hun.

Nordisk konferanse

Det nye nettverket skal være et åpent forum for alle organisasjoner og miljøer i Norden som er interesserte i å jobbe for å fremme kjønnsforskning på nasjonalt, nordisk eller europeisk plan, og Dahle understreker at de svært gjerne vil ha innspill fra folk som har tanker om hvordan nettverket kan jobbe.

Av konkrete planer framover er en forskningspolitisk konferanse i Norge våren 2008, og et mulig seminar for å presentere nordisk kjønnsforskning i Brüssel.
 

Foreningen for kvinne- og kjønnsforskning

Forening for kvinne- og kjønnsforskning (FOKK) i Norge er en faglig sammenslutning, som ble stiftet 6. juni 2002. Les mer om foreningen her:

Se også