NTNUs likestillingspris til Berit Rostad

Førsteamanuensis Berit Rostad ved Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, er tildelt NTNUs likestillingspris for 2010.

21. mai 2010

Rostad får prisen for å ha lagt ned et betydelig arbeid for å fremme likestilling ved NTNU – både som medlem av Fakultetsrådet, instituttleder, leder av likestillingsutvalget, som likestillingsombud og HMS-koordinator.

I begrunnelsen for tildelingen kommer det fram at hun har tatt initiativ til nettverksbygging for kvinnelige leger og arbeidet aktivt for kjønnsbalanse ved tilsettinger, i bedømmelseskomiteer og utvalg. Videre har hun blant annet bidratt til at landets første professor i kvinnehelse ble tilsatt ved Institutt for samfunnsmedisin og gått i bresjen for å etablere arbeid med internasjonal helse ved fakultetet.

NTNU skriver i sin begrunnelse: ”Uten hennes innsats ville andelen kvinnelige lærere i dagens undervisning ved DMF vært betydelig lavere.” Berit Rostad har også sørget for at kvinnehelse er blitt et eget fag ved Det medisinske fakultet.