Når ikke målene

I januar 2004 vedtok Universitetet i Oslo sin mest ambisiøse plan for likestilling noensinne. Nå slår likestillingsrådgiver Hege Eidstuen fast at de ikke når målene de satte seg den gang. Likevel er hun optimistisk med tanke på arbeidet videre.

(Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Det var en offensiv plan for likestillingsarbeidet Universitetet i Oslo vedtok for 2004 og 2005.

Hege Eidstuen, likestillingsrådgiver ved Universitet i Oslo. Foto: Hannah Helseth

Handlingsplanen slo blant annet fast at minimum tretti prosent av nytilsatte i professor 1 stillinger ved universitetet skulle være kvinner. For førsteamanuenser skulle andelen være femti prosent kvinner.

Nå er tallene for nytilsatte ved universitetet kommet, og likestillingsrådgiver Hege Eidstuen slår fast at de ikke kommer i mål.

- Jeg har sett på tallene for nytilsettinger de tre siste årene. De viser at vi foreløpig har klart å nå måltallene for professor og faglige lederstillinger, og ikke for førsteamanuensis og professor II. Men det er kort tid siden handlingsplanen ble vedtatt og vi er nødt til å se på dette over noen år for å få et riktig bilde, da det er forholdsvis få tilsettinger hvert år

Utvidet planperiode

Dette er også grunnen til at Universitetet har valgt å utvide perioden for dagens likestillingsplan med ett år, til utgangen av 2006. I følge likestillingsrådgiveren trenger de lengre tid for å se synlige resultater.

Tallene viser likevel en positiv utvikling ved universitetet.

- Vi har ansatt 26 prosent kvinner i professorsstillinger de siste tre årene. Hvis vi tar med ordningen med personlig opprykk til professor, der 35 prosent av de som har fått opprykk har vært kvinner, har vi fått 32 prosent "nye" kvinnelige professorer.

Det vil si at 43 av de 133 personene som har blitt professorer ved universitetet de siste tre årene har vært kvinner.

Liten forskjell

For universitetet sett under ett har det likevel ikke skjedd store endringer i positiv retning når det gjelder kjønnsbalansen for de fast ansatte fra 2003 til 2004. Tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) viser at andelen kvinnelige førsteamanuenser lå stabilt på 36.8 prosent begge årene og at andelen kvinnelige professorer økte fra 20.3 prosent i 2003 til 21.1 prosent i 2004. Tallene for 2005 er ikke klare enda.

Optimist

- Det er viktig å få med seg at måltallene i handlingsplanen gjelder nytilsatte, og ikke den totale prosentandelen kvinner ved universitetet, understreker Eidstuen.

- Men måltallet bør selvfølgelig være høyt hvis vi skal nærme oss et kjønnsbalansert universitet om ikke alt for lang tid.

Og selv om hun slår fast at måltallene ikke blir nådd, mener hun likevel at utviklingen går i riktig retning.

- Jeg er optimisitisk med hensyn til 2006 både fordi jeg vet at fakultetene har planer om å gjennomføre mange gode tiltak og fordi flere og flere er bevisste på handlingsplanen og målsettingen om økt rekruttering av kvinner til vitenskapelige stillinger. Kanskje vi har nådd måltallene ved utgangen av 2006?

I løpet av høsten vil ressursbanken følge evalueringen av handlingsplanene ved flere universitet og høgskoler. Vi vil også følge evalueringen av arbeidet ved Universitetet i Oslo videre.

Fra Handlingsplan for likestilling ved Universitetet i Oslo 2004 og 2005


Mål for UiO totalt 2004/2005:

  • Minimum 30 prosent kvinner blant nytilsatte professor I
  • Minimum 25 prosent kvinner blant nytilsatte professor II
  • Minimum 20 prosent kvinner blant nytilsatte faglige lederstillinger
  • 50 prosent kvinner blant nytilsatte i 1. amanuensis / vitenskapelige mellomstillinger

Stikkord