Med tanke på Norden

20. oktober møtes nettverk for kvinner i forskning til første treff i The European Platform of Women Scientists. Solveig Bergman ønsker organisasjonen velkommen, og håper på nordisk deltakelse.

25. september 2006
Solveig Bergman, Direktør for Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning. (Foto: Beret Bråten)

Over 80 representanter fra nettverk og komiteer for kvinner i forskning har meldt sin interesse til å bli medlemmer i den nye organisasjonen The European Platform of Women Scientists (EPWS). Organisasjonen skal være et møtested for de nasjonale nettverkene fra alle landene i EUs forskningssamarbeid, og en aktør som skal sørge for at nettverkene blir hørt i Brüssel.

En uavhengig aktør

Direktør for Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning (NIKK), Solveig Bergman skal være en av foredragsholderne på den første samlingen i EPWS. Hennes fokus er på hvordan regionale nettverk kan påvirke den europeiske forskningspolitikken, basert på erfaringer fra det nordiske samarbeidet og på samarbeidet NIKK har hatt med Women and Science-enheten i EU.

Bergman mener det er bra at det har kommet en mer uavhengig aktør på banen på dette feltet i EU.

- Arbeidet som gjøres i Women and Science-enheten i EU er bra. Men denne enheten er også en del av EU-systemet. Den må ta hensyn til politiske strømninger, og eventuelle skifter av kommisjonærer. EPWS kan arbeide annerledes. Selv om organisasjonen mottar støtte fra EU, står den formelt utenfor systemet og kan derfor være mer radikal, og drive mer aktivt lobbyarbeid.

Hun understreker at hennes erfaring fra NIKK er at det trengs slike aktører. Men hun mener også det er viktig at de ulike aktørene i EU på dette feltet har kontakt med hverandre.

- Det kan være litt forvirrende med alle de ulike enhetene og nettverkene, og ofte er det slik at byråkrater og forskere vet lite om hverandres aktivitet. I tillegg til Women and Science-enheten i EU finnes også Helsinkigruppen for kvinner i forskning, der byråkrater fra landene som deltar i EUs forskningssamarbeid møtes. EPWS må bli et supplement til disse to, slik at de ulike organisasjonene og institusjonene kan komplementere hverandre. I tillegg må det opprettes noen formelle strukturer slik at aktørene kan holde kontakten, kanskje ved at de deltar med observatører på hverandres møter.

Forskningspolitikk

Bakgrunnen for dannelsen av EPWS er ønsket om å skape et ledd mellom kvinnelige forskere og EU-systemet. EPWS skal både promotere kvinnelige forskere og kjønn i forskning, og være en stemme i den forskningspolitiske debatten. Solveig Bergman er svært fornøyd med dette fundamentet.

- Det er viktig å telle hoder og se på hvordan man kan få flere kvinner i europeisk forskning, men det er også nødvendig å se på innholdet i forskningen og jobbe forskningspolitisk. EPWS har fokus på alle disse bitene, og framhever betydningen av kjønnsforskning. Jeg håper den nye organisasjonen kan være et sted der man kan dele erfaringer fra arbeidet med kvinner i forskning i de ulike medlemslandene, men også et sted der det blir lagt til rette for å jobbe forskningspolitisk i fellesskap.

Nordisk utfordring

Og her mener Bergman de nordiske landene har en utfordring.

- I NIKK har vi lenge sett behovet for å samle aktører som jobber med kvinner i forskning og kjønnsforskning til en nordisk diskusjon. Det handler både om hvordan vi forholder oss til aktørene i EU – hvordan vi kan jobbe forskningspolitisk i Helsinkigruppen, EPWS og i forhold til Women and Science-enheten i EU. Og det handler om hvordan vi kan jobbe sammen i Norden, for eksempel i forhold til NORDFORSK, den nye organisasjonen under Nordisk Ministerråd som har ansvar for nordisk samarbeid innen forskning og forskerutdanning.

Hun håper oppstarten av EPWS kan bidra til et sterkere nordisk samarbeid, der NIKK eventuelt kan ha en koordinerende rolle. Samarbeidet kan både legge til rette for at Norden blir en sterk gruppe i EPWS, og i EU-systemet, men det kan også være et sted å ta opp nordiske spørsmål.

- Det er mye som skjer på forskningsfronten nå med store satsinger, paraplyprosjekter og fokus på såkalt fremragende forskning. Her er det lett at kjønnsforskningen faller utenom, om vi ikke endrer på våre tidligere strategier. Derfor må vi jobbe forskningspolitisk, og kjønnsforskere må se at dette ikke er kjedelig, men derimot svært viktig.

Og hun legger til at hun mener vi har ting å lære av EU-kommisjonen på forskningsfronten.

- Det ser ut som de har kommet lenger i kommisjonen enn vi har i Norden når det gjelder krav til redegjøre for integrering av kjønnsperspektiv i forskningssøknader, gjennom blant annet særskilte Gender Action Plans (handlingsplaner for likestilling og kjønnsperspektiv, red.anm. [1]). NORDFORSK skal for eksempel sette i gang et forskningsprogram i velferdsforskning, her burde det også stilles krav om kjønnsperspektiv i forskningssøknadene. Slikt burde vi jobbe sammen om på nordisk basis.

Følger prosessen

Møte i Brüssel den 20. oktober er det første møte i EPWS der nasjonale representanter fra ulike nettverk møtes. På dette møtet skal den nye organisasjonen presenteres og arbeidet med å forberede den første generalforsamlingen, som skal være i januar 2007, skal begynne. Bergman er spent på å følge prosessen framover.

- Dette er et godt initiativ og det blir spennende å følge utviklingen. Jeg synes de har vært flinke til å gi informasjon om prosessen, så foreløpig ser det ut til å fungere bra. Men det vil jo bli en utfordring etter hvert når organisasjonen skal bli mer uavhengig av økonomisk støtte fra EU.

- Det er også bra at det er en nordisk representant i styret, Liisa Husu fra Forskerkolleget ved Universitetet i Helsinki. Det gjør det lettere for oss å holde kontakten, avslutter Bergman, som lover at NIKK vil følge utviklingen framover.

 [1] Under 6. rammeprogram har det vært et krav til søkere i kategorien Ekspertnettverk (Networks of excellence, NoE) og Integrerte prosjekt (Integrated Projects, IP) at de utarbeider handlingsplaner for hvordan de vil fremme likestilling i sitt prosjekt.

 

The European Platform of Women Scientists (EPWS)

The European Platform of Women Scientists (EPWS) startet opp med midler fra EU-kommisjonen i mars 2006. EPWS skal være et forum for europeiske nettverk for kvinnelige forskere, samt komiteer og nettverk som jobber med å promotere kvinner i forskning. Siden mars har EPWS kartlagt eksisterende nettverk for kvinner i forskning i landene som er knyttet til EUs forskningssamarbeid, for å komme i kontakt med potensielle medlemmer. EPWS organiserer sitt første nettverkstreff 20. oktober 2006. På dette treffet møtes potensielle medlemsnettverk, og arbeidet med å forberede den første generalforsamlingen i EPWS starter.

Se også

Formålet ved opprettelsen av EWPS:

The purpose of having the EPWS is to build a structural link between women scientists and research policy makers. The aim is to introduce a new key strategic actor into the research policy debate by making the voice of women scientists heard. The European Platform of Women Scientists will give European women scientists a voice in the research policy debate. The aim is also to promote the understanding of the gender issue in science as well as promoting women scientists from all disciplines.