Å måle mangfold

Lønner kvinner seg? Det har franske Laure Turner forsøkt å regne ut.

Laure Turner har sittet i ekspertgruppen WIST (Foto: Marte Ericsson Ryste)

Hvilken effekt har mangfold på yteevnen til de ansatte i en bedrift?

Laure Turner ved Ecole Nationale Supérieure de l'Administration Economique i Frankrike (ENSAE) har laget en metode som skal gjøre det mulig å finne ut av akkurat det. Turner er doktor i Economics of Science and Innovation og er en av ekspertene som har deltatt i gruppa Women in Science and Technology (WIST).

Objektive argumenter

Ideen bak prosjektet ’Gender diversity and performance” er å finne ut av hvordan en mer mangfoldig arbeidsstokk, her spesifisert i forhold til kjønn, påvirker arbeidet i en bedrift. Slik ønsker Turner og hennes kolleger i EUs ekspertgruppe å finne en mer objektiv innfallsvinkel til spørsmålet om underrepresentasjonen av kvinner innen forskning i det private næringslivet.

I tillegg ønsker gruppen å lage et konkret verktøy som bedriftene kan bruke for å måle effekten av mangfoldsstrategier.

- Bedriftene bruker store summer på å utvikle og beholde en mangfoldig arbeidsstokk, likevel er ikke mangfoldets påvirkning på ytelsen i bedriften påvist. Dette er i hovedsak fordi vi mangler data og målemetoder, sier Turner.

Turners metode

Hennes metode har vært å isolere effekten som økt kjønnsblanding (gender diversity) gir på ytelsen i en arbeidsgruppe fra andre påvirkende faktorer som arbeidstakernes alder, nasjonalitet, status, stilling og erfaring.

Turner har tatt utgangspunkt i arbeidsgrupper innenfor forskning og utdanning. I bedriftene hvor hun har foretatt målinger, Air Liquide, EDF, Shell og Schlumberger, har hun så samlet utvalgte data om de ansatte som deltar i arbeidsgruppene.

Ved hjelp av en økonometrisk modell har Turner isolert faktoren som viser til kjønnssammensetningen i gruppene, andel kvinner pr gruppe, og målt denne faktoren opp mot gruppenes resultater på en rekke områder, blant annet måloppnåelse i forhold til tid og bruk av ressurser på prosjekter.

Gledelige svar

Resultatene Turner har kommet fram til gjennom sine målinger er gledelige for alle som jobber for å øke andelen kvinner i forskning. I følge hennes modell gir det å jobbe i kjønnsblandede grupper en positiv innvirkning både på den individuelle og den kollektive ytelsen til gruppas medlemmer. Arbeidsgruppene med flere kvinner fikk bedre resultater enn gruppene med få eller ingen kvinner.

Prosjektet viser ifølge Turner at det finnes et bedriftsøkonomisk argument for å øke andelen kvinner i forskning. Skal vi tro hennes funn er dagens svært skjeve kjønnsfordeling kostbart for selskapene. Flere kvinner i forskning vil være lønnsomt fordi det vil øke ytelsen for alle i de arbeidsgruppene der de deltar.

Laure Turner

Laure Turner er en av ekspertene som satt i EU-gruppa WIST, Women in Science and Technology. Denne gruppa ble opprettet for å se på kvinner i forskning ut fra et næringslivsperspektiv. WIST har bestått av 20 representanter fra selskap som Shell, Xerox og Gas de France, samt fem økonomer, ingeniører og samfunnsvitere. I mai dette året la de fram sin rapport på konferansen ”Women in Science and Technology – The Business Perspective” i Wien. Turners bidrag er prosjektet "Gender diversity and performance".

Rapporten

Lurer du på hvordan Laure Turner utarbeidet sin modell, eller mer om resultatene hun kom fra til?

Se også

Økonometri

Økonometri omhandler tallfesting av økonomiske sammenhenger og statistisk testing av økonomiske teorier.