Lovende start

Kunnskapsministeren forsikret om sitt engasjement for likestilling i forskning da han møtte ny leder av Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning denne uka. – Vi skal ikke la institusjonene hvile nå, sa han.

31. mai 2007

Tirsdag møttes kunnskapsminister Øystein Djupedal og Gerd Bjørhovde, ny leder i Komité for integreringstiltak  - Kvinner i forskning (Kif-komiteen), for første gang rundt statsrådens bord. 

Fra møtet: Ny leder i Kif-komiteen Gerd Bjørhovde, kunnskapsminister Øystein Djupedal og seniorrådgiver i KIF-komiteen Linda Rustad
Fra møtet: Ny leder i Kif-komiteen Gerd Bjørhovde, kunnskapsminister Øystein Djupedal og seniorrådgiver i KIF-komiteen Linda Rustad. Foto: Trine Haagensen

Fornøyd minister 

På møtet ga Djupedal uttrykk for at han var svært fornøyd med arbeidet til den forrige komiteen, ledet av professor Kari Melby, og han fremhevet at departementet ønsker å videreføre dette gode samarbeidet framover.

Djupedal var også fornøyd med rapporten den første Kif-komiteen leverte før den gikk av i februar 2007. Her kommer komiteen med anbefalinger på tiltak som kan bidra til økt likestilling i norsk forskning.

- Den tidligere komiteen har levert en god sluttrapport, med mange dristige forslag, sa Djupedal.

Grundig behandling

Kunnskapsministeren understrekte at sluttrapporten nå er til vurdering i departementet, og at den vil prege saksbehandlingen der framover:

- Fra departementets side blir rapporten tatt til nøye etterretning. Vi vil ikke la institusjonene hvile og går systematisk gjennom alle forslag, sa han.

Blant temaene som nå diskuteres i departementet er budsjettering og likestilling, evaluering av kvalitetsreformen, og vurderinger rundt hvordan en kan løse den vanskelige overgangen fra stipendiat til fast stilling i forskningssektoren. Men Djupedal konkretiserte ikke på møtet hvilke tiltak som kan være aktuelle å iverksette.

Ansettelser

Det er særlig den vertikale kjønnsubalansen, underrepresentasjonen av kvinner i toppstillingene i akademia, som har stått på dagsorden for den tidligere Kif-komiteen. Dette er også hovedfokus for de fleste institusjonene i deres likestillingsarbeid.

Djupedal roste mange av institusjonene i universitets- og høgskolesektoren for å ha et høyt ambisjonsnivå på dette området. Men han understreket også at departementet ser på dette som et svært viktig punkt, og at de følger med på i hvilken grad institusjonene faktisk ansetter flere kvinner.

EFTA-dommen

Siden EFTA-dommen i 2003, som forbød øremerking av stillinger til kvinner, har mange institusjoner klaget over at de er blitt fratatt et effektivt virkemiddel for å øke andelen kvinnelige professorer. 

Djupedal fortalte på møtet at departementet nå er i en dialog med EU om tolkningen av denne dommen, ettersom de er blitt oppmerksomme på at det er ulik praksis i EU-landene i forhold til likestillingstiltakene som benyttes. Dette kan på sikt også åpne for nye offensive satsinger i Norge.

Videreføre arbeid

Prorektor Gerd Bjørhovde, ny leder i KIF-komiteen vektla kontakten med institusjonene som viktig på møtet. Hun sa at den nye komiteen vil videreføre dialogen som allerede er etablert med UoH-sektoren. At komiteen nå også har fått et medlem fra høgskolesektoren ble trukket fram som viktig for å styrke dialogen med disse.

I tillegg fortalte hun at komiteen vil prioritere internasjonalt arbeid. Første stopp er en likestillingskonferanse i Berlin i august. Via denne typen samarbeid kan man lære av hverandre, sa Bjørnhovde, som også ønsker å arrangere en større konferanse i Norge.

Pågangsmot

Det ble ikke et langt treff rundt statsrådens bord. Men den nye komitélederen virket svært fornøyd med den offensive holdningen departementet viste på møtet. Hun roste Djupedal for hans engasjement i saken, og håpet han ville fortsette å dra veksler på komiteen.

Bjørhovde uttrykte også glede over å ha bli spurt om å lede Kif-komiteens arbeid, og framhevet at hun vil ta fatt på dette med entusiasme og pågangsmot. 

 

 

 
 
 
 

Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning

Den sittende Kif-komiteen startet sitt arbeid 1. april 2007, og er nedsatt av Kunnskapsdepartementet for perioden 2007-2010. Komiteen er ledet av Gerd Bjørhovde, prorektor ved Universitetet i Tromsø.

Den første Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning (Kif-komiteen) ble nedsatt av tidligere Utdannings- og forskningsdepartementet i 2004. I februar 2007 avsluttet denne komiteen sitt arbeid.

Om sluttrapporten

I rapporten ”Kjønnsbalanse i akademia – gylne muligheter” gir Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning sine anbefalinger til videre arbeid for å fremme likestilling i UoH-sektoren til Kunnskapsdepartementet. Rapporten oppsummerer også utviklingen i forhold til kjønnsbalanse og likestillingsarbeid i akademia de siste årene, og gir en oversikt over komiteens aktiviteter i virkeperioden.