Likestillingspris til Kari Melby

Leder i Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning er tildelt NTNUs likestillingspris for 2006.

01. juni 2006

Professor Kari Melbye

Det var Universitetsdirektør ved NTNU, Per Ivar Maudal som overbrakte NTNUs pris for likestilling. Han sa blant annet følgende om prisvinneren:

”Kari Melbye har gjennom en årrekke arbeidet med likestillingsproblematikk både som aktiv forsker og som engasjert pådriver i det strategisk-politiske likestillingsarbeidet både lokalt ved NTNU, nasjonalt og internasjonalt.

Melby er professor dr. philos. i historie. Hun har vært en av drivkreftene i oppbyggingen av kvinne- og kjønnsforskningen ved NTNU. Melby var medlem av Kollegiet ved NTNU 1996-1998, og er fra 2006 prodekanus for forskning ved HF-fakultetet

I 2004 ble Melby oppnevnt av Utdannings- og forskningsdepartementet som leder for Kvinner i forskning – komité for integreringstiltak. Komiteen skal støtte opp om og gi anbefalinger om tiltak som kan bidra til integrering av likestillingsarbeidet ved institusjonene i universitets- og høgskolesektoren og dermed til økt likestilling. Komiteen skal også bidra til generell bevisstgjøring omkring problemstillinger knyttet til den skjeve kjønnsbalansen i akademia.

Melbys forskning bærer tydelig preg av en dyp og grunnleggende forståelse for likestillingsproblematikkens betydning i moderne samfunn, en forståelse og en kompetanse som hun aktivt har benyttet i det politiske og strategiske arbeidet med likestilling lokalt ved NTNU, nasjonalt og i internasjonale sammenhenger.”

NTNUs likestillingspris deles ut for 8. gang og gis vanligvis ikke til enkeltpersoner. Kari Melby er i dag professor ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier og prodekanus for forskning ved det historisk-filosofiske fakultet.