Jan Ernst Fagerberg fra Fagerbergutvalget leverte sin utredning til minister Tora Aasland 2. mai. Nå kritiseres rapporten i Kif-komiteens høringsuttalelse. (Foto: Kunnskapsdepartementet)

Likestillingsperspektiv må med

Ekspertutvalg som skal vurdere måloppnåelse i forskning må inkludere et likestillingsperspektiv, selv når det ikke ligger i mandatet. Det sier Kif-komiteen i sin høringsuttalelse til Fagerbergutredningen.

14. oktober 2011

Ekspertutvalg for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning – Fagerbergutvalget – leverte sin utredning Et åpnere forskningssystem 2. mai i år.

Da var responsen fra leder for Komité for kjønnsbalanse at hun begynner å bli lei av utvalg og nemnder som svarer at likestillingsperspektiv ”ikke var en del av mandatet vårt, derfor vil vi ikke gjøre det”.

– Jeg er overrasket over at det er mulig å lage en innstilling som er så renset for kjønnsperspektiv, sa Gerd Bjørhovde, leder for Kif-komiteen og professor ved Universitetet i Tromsø, til Ressursbanken etter offentliggjøring av Fagerberg-rapporten i vår.

Nå har Kif-komiteen levert et høringssvar til innstillingen med fokus på publisering, forskningstid, rekruttering og mobilitet. I tillegg til kritikken mot Fagerbergutvalget, oppfordres Kunnskapsdepartementet til alltid å integrere kjønns- og likestillingsperspektivet i sine mandater.

Vær obs på kjønnsforskjeller i publiseringsmønstre

Kif-komiteen mener at drøftingen av vitenskapelige publikasjoner er ett av områdene der likestilling burde blitt tatt inn i utredningen. Kvinner og menn ser ut til å ha ulike publikasjonsmønstre, og komiteen mener at Fagerbergutvalget kunne ha undersøkt hva det er ved forskningssystemet som skaper disse kjønnsbaserte forskjellene.

Når Fagerbergutvalget mener at de forskerne som produserer mest skal få økt tilgang på tid og ressurser, så peker komiteen på at det bør fokuseres mer på ledelse. Kif-komiteen mener at tildeling av forskningstid, forskningsproduksjon og forskningsfinansiering må ses både i et kjønns- og likestillingsperspektiv, og et ledelsesperspektiv.

Kif-komiteens forslag:

  • Kunnskapsdepartementet tar initiativ til en undersøkelse av de norske eksellense-satsingene i et kjønns- og likestillingsperspektiv
  • Kunnskapsdepartementet innfører såkalt gender budgeting (likestillingsvurdering av budsjetter) på forskningsfinansieringen

Et annet poeng i høringssvaret er å trekke inn kjønnsperspektivet også ved rekruttering. Selv om det er kjønnsbalanse blant doktorgradsstipendiatene, må det ses på gjennomføringstid og gjennomføringsgrad. Vi vet for eksempel ikke hvorfor kvinner bruker lenger tid og hvorfor kvinner gjennomfører i mindre grad enn menn. Kif-komiteen mener måltall for framtidig doktorgradsutdanning bør fordeles på fagområde og kjønn for å avdekke slike mønstre.

Kif-komiteen er enig med Fagerbergutvalget i at karriereutvikling, mobilitet og internasjonalisering bør kartlegges bedre, men da i et kjønns- og likestillingsperspektiv.

Fakta

Ekspertutvalg for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning – Fagerbergutvalget - ble oppnevnt 18. desember 2009, og utredningen ble levert til Kunnskapsdepartementet 2. mai 2011.

Kunnskapsdepartementet sendte Fagerbergutvalgets innstilling ut på høring med frist 20 oktober 2011. Innstillingen og høringsinstansenes innspill vil inngå i departementets kunnskapsgrunnlag for arbeidet med en ny forskningsmelding i 2013.

Kif-komiteens høringssvar til Fagerbergutvalgets utredning Et åpnere forskningssystem (NOU 2011:6) ble sendt 13. oktober.

Se også