Europeiske land samarbeider for likestilling og kjønnsperspektiver i forskning

Selv om ideen om et nettverk for likestilling i det europeiske forskningsområdet (ERA) kom allerede i 2004, ble GENDER-NET først lansert i 2013, som første ERA-NET med tema likestilling og kjønnsperspektiver i forskning.

GENDER-NET er et prosjekt som skal drive policyutvikling innen temaene likestilling og kjønnsperspektiver i forskning, forteller prosjektkordinator Anne Pépin. (Foto: privat)

GENDER-NET kom som et initiativ fra EU-kommisjonen for å samle alle gode krefter for å bedre kjønnsbalanse og likestilling i forskning og høyere utdanning, og for å få kjønnsperspektiver inn i forskning og studier. Prosjektet startet opp i 2013 og varer ut 2016.

– Det er et relativt lite prosjekt, som startet med 12 partnere og 3 observatører, men det har fortsatt å vokse. Nå er det kommet til 2 nye partnere, og vi har totalt 10 observatører, sier Anne Pépin, prosjektkoordinator for GENDER-NET og leder av Mission for the Place of Women i The National Center for Scientific Research i Frankrike.

Et ERA-NET er et forskningsnettverk i det europeiske forskningsområdet (European Research Area). I GENDER-NET samarbeider europeiske land for å få mer kunnskap og flere virkemidler som bidrar til kjønnsbalanse og integrering av kjønnsperspektiver i forskning.

Et pilotprosjekt med kjønn som tema

– Dette er det første EU-finansierte initiativet som på policynivå tematiserer likestilling i forskning og kjønnsperspektiver i forskning. Disse to dimensjonene har også fått langt større betydning i Horisont 2020 enn i det forrige rammeprogrammet for forskning, sier hun.

12 land er nå partnere i prosjektet, inkludert departementer fra 5 land, 7 nasjonale forskningsråd og 2 organisasjoner til på nasjonalt nivå. Flere observatører har også kommet til, både land og organisasjoner. Østerrike og Tyskland, NordForsk og Kif-komiteen er blant de siste observatørene i rekka.

– GENDER-NET er rett og slett et transnasjonalt pilotprosjekt for policyutvikling innen kjønnsperspektiver og likestilling i forskning, sier Pépin.

GENDER-NET vil påvirke transnasjonalt

De fire første rapportene er lansert, flere er snart klare for publisering, og ifølge Pépin kommer det mange anbefalinger fra GENDER-NET.

– En klar anbefaling er å opprette nasjonale programmer for å fremme likestilling mellom kjønn, og kjønnsperspektiver i forskning. Men den viktigste oppgaven vår er å utvikle fellesprosjekter.

– Vi drøfter blant annet mulighetene for en europeisk likestillingspris, i tillegg til å fremme likestilling gjennom målrettede kurs, sier Pépin.

Tre av rapportene handler om likestilling i forskning. Den ene analyserer utvalgte eksisterende nasjonale tiltak for likestilling. Den neste tar for seg tiltak ved utvalgte universiteter og forskningsinstitusjoner og ser hvordan disse samsvarer med nasjonal politikk eller nasjonale programmer. Den tredje rapporten analyserer likestillingspriser og andre motiverende tiltak på nasjonalt og europeisk nivå.

Den fjerde rapporten viser resultatene av GENDER-NETs kartlegging av tiltak for å integrere kjønnsperspektiver i forskning hos et bredt utvalg av nasjonale institusjoner.

I de tre første rapportene analyserer GENDER-NET gode tiltak innenfor følgende områder:

 • Beslutningsprosesser, prosedyrer og strukturer på nasjonalt og regionalt nivå.
 • Ledelsesforankring av likestillingsarbeidet.
 • Rekruttering, forfremmelse og karriereløp for kvinnelige forskere.
 • Forbedring av arbeidsmiljø og muligheten til å kombinere arbeidsliv og familieliv, samt støtte til tokarrierefamilier.
 • Mobilitet for kvinnelige forskere, både inn og ut av landet.

To tanker i hodet på en gang: kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse

– Vi fant mange flere tiltak som handler om likestilling og kjønnsbalanse, enn tiltak for å integrere kjønn som et perspektiv i selve forskningen. Kjønnsdimensjonen er mindre utviklet og prioritert i Europa enn det likestillingstiltak er. Likevel er det en prioritet for ERA og viktig for oss.

– I GENDER-NET går arbeidet med integrering av kjønnsperspektiver i forskning og arbeidet for likestilling parallelt, sier Pépin.

Støtte og ledelse fra EU er viktig for Pépin:

– Jeg er veldig glad for at EU gjennom Horisont 2020 nå gjør en stor innsats for å komme videre i arbeidet med å integrere kjønnsperspektiver i forskning. Dette kan ha betydning i mange fag, både i helse og biologi, men også i fag som transport, klima, miljø- og ingeniørfag.

Selv om bare én av de første fire rapportene fra GENDER-NET er om kjønnsperspektiver i forskning, er det flere rapporter fra denne delen av prosjektet som skal publiseres framover.

Se oversikt over rapportene hos GENDER-NET

– Skal være nyttig for universiteter og høgskoler

Pépin forteller at GENDER-NET ønsker å nå bredt ut. De vil nå flere enn bare bidragsyterne og medlemmene i prosjektet – EU, partnerlandene, forskningsrådene og observatørene. De ønsker å nå universiteter og forskningsråd i hele Europa, gjennom organisasjoner som European University Association og Science Europe.

– Partnere i GENDER-NET har et program for likestilling og/eller kjønn på nasjonalt nivå. Unntaket er Belgia, Kypros og Slovenia, men disse tre landene skal lansere et nasjonalt prosjekt i løpet av de tre årene GENDER-NET varer. Alle partnerlandene i GENDER-NET må levere, sier Pépin.

NordForsk, en av observatørene i GENDER-NET, bestemte i fjor at de skulle etablere et program for likestilling i forskning og innovasjon i Norden og et nordisk She Figures, statistikk om kjønnsbalanse i forskning på et nordisk nivå.

Les om utlysningen til programmet Gender in the Nordic Research and Innovation Area med søknadsfrist 27. april.

Hva vil GENDER-NET oppnå?

Pépin synes det er for tidlig å si noe om de endelige resultatene av GENDER-NET, men målene er tydelige:

De fire hovedmålene for GENDER-NET er:

 1. Å få EUs medlemsland til å modernisere forskningsinstitusjonene gjennom strukturell endring – ved å implementere handlingsplaner for likestilling, fremme rekruttering og karriereløp for kvinnelige forskere, og forbedre arbeidsmiljøet og forskningsproduktiviteten for kvinner og menn.
 2. Stimulere til fremragende forskning, ny kunnskap og teknologisk innovasjon, gjennom bedre integrering av kjønnsperspektiver i alle faser av grunnforskning og anvendt forskning.
 3. Overvåke og rapportere framgang gjennom felles indikatorer for å vurdere hvilke mål som er nådd.
 4. Bidra til at ERAs arbeid for økt likestilling og integrering av kjønnsperspektiver i forskning blir en realitet.

I september 2016 vil det være en avslutningskonferanse for GENDER-NET i Paris. Det vil være som en del av 9th European Conference on Gender Equality in Higher Education (and Research).

– Da vil vi vite mer om hvordan det står til med likestilling og kjønnsperspektiver i forskning i og utenfor Europa, om GENDER-NET har klart å påvirke som mye som vi håper, og om hva som vil skje videre, avslutter prosjektkoordinatoren.

GENDER-NET


GENDER-NET er:

 • et policyinitiativ finansiert av EU-kommisjonen og lansert under programmet Science in Society i det forrige rammeprogrammet for forskning, FP7. Horisont 2020 er EUs forskningsprogram fra 2014 til 2020.
 • et såkalt ERA-NET. Et ERA-NET er et instrument EU-kommisjonen har der de finansierer forskningsnettverk.
 • et policynettverk – som har som oppgave å utvikle, samordne og utveksle erfaring og kunnskap om både kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning.

Norges forskningsråd er partner i prosjektet, der også Kilden kjønnsforskning.no er med, mens Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) er observatør.

De fire første rapportene fra GENDER-NET ble publisert i november 2015. Tre av rapportene er om likestilling (gender equality) og én av rapportene er om kjønnsperspektiver (gender dimension) i forskning.

Disse fire er:

 • D2.5: Analysis report on national plans and initiatives promoting gender equality and structural change
 • D2.6: Analysis report on plans and initiatives in selected research institutions aiming to stimulate gender equality and enact structural change
 • D2.7: Analysis report on award schemes, gender equality and structural change
 • D3.9: Compendium of national initiatives on the integration of the gender dimension in research contents (including country and institution facts sheets)

Norge står bak rapporten som handler om likestilling på nasjonalt nivå, Analysis report on existing plans and initiatives at national level. Den tar for seg programmer, strategier og andre gode initiativer på nasjonalt nivå. Rapporten er skrevet av Kilden kjønnsforskning.no på oppdrag fra Forskningsrådet.

Snart publiseres flere rapporter, blant annet en synteserapport for de tre rapportene om likestilling (D2.5, D2.6 og D2.7).

Se også

Prosjektkoordinator

Anne Pépin er prosjektkoordinator for GENDER-NET og leder av Mission for the Place of Women i CNRS (The National Center for Scientific Research) i Frankrike.

Se også