Anbefaler øremerking

Kif-komiteen anbefaler aktiv bruk av moderat kjønnskvotering og øremerking av faste og midlertidige stillinger for kvinnelige forskere i ett nytt notat utarbeidet for Kunnskapsdepartementet.

(Illustrasjonsbilde: iStockphoto)
Prorektor Gerd Bjørhovde, leder av Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning. Foto: Beret Bråten

– Vi foreslår at det prioriteres å øremerke faste vitenskapelige stillinger til kvinner på nasjonalt nivå. Her har Kunnskapsdepartementet gått høyt ut på banen i vår med kunngjøringen fra Tora Aasland om at hun ønsker å øremerke, derfor mener vi dette er en ting som bør forsøkes.

Det sier Gerd Bjørhovde, leder av Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning (Kif-komiteen). I slutten av januar dette året fikk komiteen i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å utarbeide målrettede og konkrete forslag til tiltak som kan styrke kvinners mulighet til tilsetting som forskere, og tiltak som stimulerer kvinner til en forskerkarriere. Oppdraget kom etter at debatten rundt øremerking av vitenskapelige stillinger for kvinner hadde gått høyt i flere måneder, og etter at en rekke personer og miljøer hadde etterspurt en avklaring rundt dette virkemiddelet fra departementet.

Helt konkret foreslår Kif-komiteen nå at Kunnskapdepartementet vurderer muligheten for å øremerke faste vitenskapelige stillinger, samt at departementet finansierer et større antall postdoktorstillinger for kvinnelige forskere.

– Øremerking av postdoktorstipend til kvinner ble innført som et nasjonalt likestillingstiltak før dette ble forbudt i 2003, og dette tiltaket førte til at andelen kvinnelige postdoktorer økte. Nå ser vi imidlertid ar kvinneandelen her har sunket igjen, derfor mener vi at dette er et godt tiltak å sette inn nå, sier Bjørhovde.

Hun vektlegger imidlertid at komiteen ikke har gjort noen juridisk vurdering av forslagene de kommer med.

– Nei, vi har sagt vår mening til departementet, blant annet basert på tilbakemeldinger vi har fått fra sektoren om at de øremerkede stillingene som ble tildelt i forrige runde har fungert godt. I tillegg har vi samlet inn eksempler som viser at øremerking er et virkemiddel som er i bruk i en rekke andre europeiske land. Men nå vil våre forslag bli oversendt regjeringsadvokatene, og kvalitetsikret juridisk der.

Det betyr også at institusjonene som venter på en avklaring rundt hvorvidt de kan øremerke stillinger til kvinner lokalt fremdeles må smøre seg med tålmodighet og vente på avklaring fra Kunnskapsdepartementet.

Flere løsninger

Selv om komiteen anbefaler øremerking av stillinger er Bjørhovde opptatt av at det finnes en bredde i tiltakene som blir foreslått.

– Det er viktig for oss å få fram at det ikke er én ting som er løsningen nå. De ulike institusjonene og fagområdene har forskjellige problemer, derfor er det også viktig å satse på flere typer tiltak. Det betyr også at det er mye vi kan gjøre selv om øremerking skulle falle som et alternativ.

Av andre tiltak komiteen har foreslått nevner Bjørhovde blant annet en nasjonal satsing på kvalifiseringsstipend for kvinner og et integreringsprogram i regi av Norges forskningsråd.

– Kvalifiseringsstipend er noe mange av institusjonene har erfaringer med allerede, det handler om å gi ekstra stipend til kvinner slik at de kan kvalifisere seg videre. Vi ønsker at det blir opprettet slike insentiver også på nasjonalt nivå, der kvinner kan få støtte til å kvalifisere seg til professorer eller sjefsforskere. Det siste er viktig fordi vi vet at det finnes mange dyktige kvinner i instituttsektoren som også kan få et løft gjennom slike stipend.

Når det gjelder integreringsprogrammet gjennom Norges forskningsråd har Kif-komiteen blant annet foreslått at dette kan inneholde virkemidler knyttet til internasjonalisering, startpakker, insentiver og stimuleringsmidler for å bidra til å øke mulighetene for at kvinner kan få fast tilsetting i vitenskapelige stillinger.

– Vi ønsker å få Norges forskningsråd mer på banen i forhold til denne problematikken, derfor har vi foreslått dette tverrgående integreringsprogrammet for likestilling gjennom forskningsrådet.

Men selv om komiteens oppdrag har vært å fremme forslag til nasjonale tiltak, vektlegger de også i sin rapport at arbeidet med likestilling først og fremst er et ansvar som ligger på institusjonene. Og når det gjelder komitelederens forhåpninger for prosessen videre så er det at Kunnskapsdepartementet baner vei med en stor satsing på likestilling.

– Det viktigste nå er at Kunnskapsdepartementet følger opp anbefalingene. Vi ønsker oss et synlig løft, en satsing som blir lagt merke til i sektoren, avslutter Bjørhovde.

Nasjonale tiltak for integrering av kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet utarbeidet målrettede og konkrete forslag til tiltak som styrker kvinners mulighet til tilsetting som forskere, og tiltak som stimulerer kvinner til en forskerkarriere. Oppdraget omhandler to litt ulike tema – det ene er konkret knyttet til ulike måter å øremerke stillinger på, mens det andre er mer rettet mot generelle tiltak for å styrke kvinners posisjon i forskningen. Kif-komiteen har også foretatt en prioritering mellom tiltak institusjonene selv kan praktisere, og tiltak som krever nasjonal drahjelp for å kunne realiseres. I hovedsak er modellene for tiltakene tilpasset et nasjonalt nivå, og måloppnåelse ved de ulike modellene er vurdert.

Les rapporten: Nasjonal satsning på integrering av kvinner i forskning: utfordringer og muligheter 2008-2010