Arrangementer

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) har avholdt flere konferanser og møter. Her finner du oversikt over en rekke av disse.

Studenter på campus.
(Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Vi må snakke om sosial klasse i akademia

I mandatet som Kunnskapsdepartementet ga Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) for perioden 2022–2025, ble sosial bakgrunn introdusert som et nytt tema innen mangfold. Hvorfor ble Kif-komiteens mandat utvidet, og hvorfor mener Kunnskapsdepartementet at sosial bakgrunn er viktig?

Kif-komiteen inviterte til seminar om sosial bakgrunn i akademia 4. desember 2023 i Oslo. Seminaret ble også strømmet.

Målet med seminaret var å få en status på hva vi vet om betydningen av sosial bakgrunn og klasse for forskerkarrierer – og hva vi trenger mer kunnskap om.

Les mer om seminaret

Les intervju med to av innlederne på seminaret: Vi mangler kunnskap om klasse i akademia

(Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Ny rapport: Hvordan organiserer akademia likestillings- og mangfoldsarbeidet?

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har gjort en kvalitativ studie om hvordan ulike forskningsinstitusjoner organiserer sitt likestillingsarbeid. Studien bygger på intervjuer med blant annet ledere, utvalg, tillitsvalgte og/eller likestillings- og mangfoldsrådgivere ved to universiteter, en høgskole og to forskningsinstitutter. AFI har skrevet rapporten på oppdrag for Kif-komiteen.

Kif-komiteen inviterte til lansering av rapporten 6. desember 2022 i Oslo. Seminaret ble også strømmet.

Les mer om seminaret
Opptak av seminaret kan ses på Kif-komiteens YouTube-kanal

Les nyhetssak om rapporten: – Handlingsplaner er mer enn fine ord og vakre ønsker

(Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Ny statistikk: Hvordan står det til med kjønnsbalansen i instituttsektoren?

Kif-komiteen ga høsten 2021 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) i oppdrag å samle og analysere statistikk om kjønnsbalanse i instituttsektoren. Helhetlig statistikk av denne typen har manglet hittil.

Kif-komiteen inviterte til lansering av statistikken og webinar 20. januar 2022. Webinaret ble arrangert i samarbeid med Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og NIFU.

Les mer om webinaret
Opptak av webinaret kan ses på Kif-komiteens YouTube-kanal

Les nyhetssak om statistikken: Økende kvinneandel, men stor ulikhet blant forskningsinstituttene

(Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Kif-komiteen gjør opp status: Veien videre for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Den femte Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) avslutter sitt arbeid for denne perioden (2018–2021), og forbereder oppstarten til neste komité. Kif-komiteen markerte avslutningen av perioden med avslutningskonferanse torsdag 11. november 2021.

Temaene på konferansen: Likestillings- og mangfoldsledelse, seksuell trakassering, handlingsplaner for likestilling og mangfold og inkluderende innovasjon.

Les mer om konferansen
Opptaket av konferansen kan ses på Kif-komiteens YouTube-kanal

Les nyhetssak om konferansen: Peker ut veien for likestillingsarbeidet

Kif-komiteen lanserte også film om handlingsplaner for likestilling: Filmserie om handlingsplaner

(Foto: Shutterstock)

Lansering av rapporten «Fra visjon til praksis»

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) arrangerte webinar og lanserte rapporten «Fra visjon til praksis» onsdag 28. april 2021.

For å undersøke hvordan ulike forskningsinstitutter, høyskoler og universiteter organiserer og vurderer arbeidet med likestilling og mangfold, gjennomførte Kif-komiteen en spørreundersøkelse rettet mot norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner på høyere nivå.

Rapporten «Fra visjon til praksis. En surveyundersøkelse om likestillings- og mangfoldsarbeidet ved forskningsinstitutter, høyskoler og universiteter» ble utarbeidet av Sabina Tica på oppdrag fra Kif-komiteen.

Les mer om webinaret
Opptaket av konferansen kan ses på Kif-komiteens YouTube-kanal

Les nyhetssak fra webinaret og om rapporten: Arbeidet med likestilling mangler ressurser

(Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Bedre innovasjon med kjønnsperspektiver?

Kif-komiteen og Kilden kjønnsforskning.no arrangerte webinar om kjønnsperspektiver i innovasjon 10. mars 2021.

Hvordan kan man integrere et kjønnsperspektiv i innovasjon? På dette webinaret ble det presentert eksempler på områder hvor kjønnsperspektivet er tydelig integrert i innovasjonsprosessen, og har påvirket resultatet. Innledere fra ulike fagområder viser hvordan man sikrer en nyskaping som er robust og relevant for alle.

Webinaret var en oppfølging av den planlagte konferansen Kvinnovasjon, som ble avlyst i mars 2020 på grunn av koronapandemien.

Les mer om webinaret

Les nyhetssak fra webinaret: Algoritmer kan forsterke kjønnsforskjeller

(Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Lansering av ny mangfoldsstatistikk

Kif-komiteen arrangerte webinar med lansering av ny mangfoldsstatistikk 15. januar 2021.

På webinaret la NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning og Statistisk sentralbyrå (SSB) fram ny og oppdatert statistikk om utlendinger, innvandrere og etterkommere i norsk forskning og høyere utdanning. I tillegg kommenterte ulike aktører statistikken – forskere, Kunnskapsdepartementet og Kif-komiteen.

Les mer om webinaret

Les nyhetssaken om mangfoldsstatistikken: Innvandrarar utgjer ein tredjedel av forskarpersonalet i Noreg

(Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Kvinnovasjon: inkluderende nyskaping for fremtiden?

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) og NTNU arrangerte webinar 17. november 2020.

To av innlederne på webinaret er fra programmet til den planlagte konferansen Kvinnovasjon, som ble avlyst i mars på grunn av koronapandemien.

Innovasjon er viktig for å fremme økonomisk, teknologisk og sosial utvikling og løftes frem som en løsning på globale og humanitære utfordringer. En forutsetning for at innovasjon skal være bærekraftig er at både menn og kvinner inkluderes, og at innovasjonen har et kjønnsperspektiv. Dette sikrer en nyskaping som er robust og relevant for alle.

Les mer om webinaret

Se opptak av webinaret

Les nyhetssaken fra webinaret: – Målet med innovasjon er en bedre verden

(Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Ta ledelsen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning!

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) og SINTEF arrangerte webinar fredag 21. august 2020.

En ledelse som tar ansvar og viser støtte er avgjørende for å lykkes med arbeidet for kjønnsbalanse og mangfold i forskning. For å oppnå både kulturelle og strukturelle endringer ved institusjonene, må arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold forankres i ledelsen. Dette er velkjent kunnskap for alle som arbeider med denne tematikken, men hvordan gjøres det?

Les mer om webinaret

Les nyhetssaken fra webinaret: Forsker etterlyser fryktløse ledere

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

AVLYST: Kvinnovasjon: inkluderende nyskaping for fremtiden

11. mars 2020 skulle Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen), Kilden kjønnsforskning.no og NTNU arrangere en nasjonal konferanse om kjønn og innovasjon i Trondheim.

Tema på programmet var blant annet: Hvordan måler vi innovasjon, og hvem er innovasjonen for? Hvordan kan ledere legge til rette for at mangfold i team fører til inkluderende innovasjon?

Konferansen ble dessverre avlyst på grunn av utviklingen av koronasmitten i Norge.

Les mer om konferansen

Les nyhetssaken om konferansen: Nye tankar om innovasjon og nyskaping gjev meir mangfald

(Illustrasjon av Egon Låstad)

Mangfold i akademia: Yngre forskeres erfaringer med internasjonalisering, diskriminering og seksuell trakassering

Akademiet for yngre forskere (AYF), i samarbeid med Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) og Institutt for fredsforskning (PRIO), arrangerte frokostseminar torsdag 12. september 2019.

AYF presenterte rapporten Rom for mangfold i akademia?, som viser at yngre forskere i Norge har positive holdninger til internasjonalisering i akademia. Samtidig opplever hver fjerde forsker med innvandrerbakgrunn diskriminering og manglende inkludering, og mer enn hver tiende kvinne rapporterer om seksuell trakassering.

Sentrale aktører i Forsknings-Norge diskuterte også mulige tiltak for likebehandling og mot diskriminering i norsk akademia.

Les mer om seminaret.

Les nyhetssaken: Vil hauste fruktene av internasjonaliseringa

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Kjønnsbalanse i forskning – hun teller

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) presenterte She figures 2018 på et lanseringsseminar i Oslo 13. mars 2019.

Rapporten She figures er europeisk statistikk om kvinner i forskning. Den utgis av EU-kommisjonen hvert tredje år.

Les mer om seminaret.
Se opptak fra seminaret og les innledernes presentasjoner.

Les en nyhetssak om She figures 2018:
– Det går framover, men ikkje fort nok

Ferdig forska? Seksuell trakassering i akademia

Som en del av #metoo-kampanjen, ble seksuell trakassering i akademia satt på dagsordenen gjennom året 2018. Derfor inviterte Kif-komiteen, sammen med Forskningsrådet og Kilden kjønnsforskning.no, til seminar om temaet. Arrangementet ble holdt på Mesh i Oslo 12. desember 2018. De sentrale spørsmålene for seminaret var: Hva vet vi egentlig om omfanget av seksuell trakassering? Er forskning på seksuell trakassering i andre deler av arbeidslivet relevant for akademia? Har lederne den kunnskapen de trenger? Er #metooakademia ferdig forska?

De fire følgende forskerne holdt innlegg om sine forskningsfunn: Mona Bråten (Fafo), Anja Sletteland (phd. i samfunnsgeografi og forfatter av boka Det jeg skulle sagt. Håndbok mot seksuell trakassering), Fredrik Bondestam (Nationella sekretariatet för genusforskning) og Dag Ellingsen (Politihøgskolen og Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet). Innleggene ble fulgt opp av paneldebatt. 

Les mer om seminaret her.

Mangfold i akademia – fra begreper til tiltak

8. november 2018 arrangerte Akademiet for yngre forskere (AYF), Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) og Institutt for samfunnsforskning (ISF) en dagskonferanse om etnisk mangfold i akademia. Målet med konferansen var å utfordre forskere og ledere i akademia til å tydeliggjøre hva de mener med mangfold generelt, og etnisk mangfold spesielt. Slik vil det være lettere å foreslå konkrete tiltak.

Konferansens hovedinnleder var professor Kalwant Bhopal fra Universitetet i Birmingham. Hun snakket om sin forskning på barrierer som akademikere med etnisk minoritetsbakgrunn møter, men også om gode virkemidler for kjønnsbalanse og etnisk mangfold i britisk akademia. Sentrale norske aktører debatterte hvordan disse erfaringene kan brukes i norsk akademia - både i panelsamtaler og i workshops. 

Les mer om konferansen.

Les intervjuet Lønner seg å vere kvit på campus med professor Kalwant Bhopal. 

Les nyhetssaken om konferansens høydepunkt:
Mener likhetstankegangen kveler mangfold i akademia

Kif-komiteens nordiske konferanse

Forsiden til Kif-komiteens publikasjon om arbeidet sitt. (Foto: Auris/Adobe Stock.)

8.-9. november 2017 arrangerte Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) en stor fellesnordisk konferanse. På tross av de beste forutsetninger, er ikke Norden ledende når det gjelder kjønnsbalanse og mangfold i akademia. Tema for konferansen var hvordan man kan løse utfordringene knyttet kjønnsbalanse og mangfold i den nordiske forskningssektoren.

Les innledernes presentasjoner fra konferansen

Policy brief: I forbindelse med konferansen publiserte Kif-komiteen et policy brief som oppsummerer arbeidet fra nåværende periode og peker på utfordringer og muligheter i tiden som kommer. Les publikasjonen her.

Les en nyhetssak fra konferansen:
På tide med karakterer for likestillingsarbeid?

Hør en podkast fra konferansen:
Podcast: Can good leadership solve academia's gender and diversity problems?

Workshop om handlingsplaner for likestilling og mangfold

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Kif-komiteen arrangerte workshop med fokus på hvordan utvikle og oppfylle en handlingsplan for kjønnsbalanse og mangfold i UH-institusjoner.

Spørsmål som skulle diskuteres på workshopen:

  •  Hva vet vi om utfordringer for kjønnsbalanse og mangfold i akademia?
  •  Hvordan organisere og forankre arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold i en UH-institusjon?
  •  Hvordan utformer vi en handlingsplan?

Kif-komiteen holdt workshopen i Oslo 3. mars 2017.

Les mer om workshopen

Ferdig forska? Kjønnsbalanse i akademia, hva vet vi?

Studenter i gamle dager
Foto: Gustav Borgen/ Norsk folkemuseum

Kif-komiteen, Kilden kjønnsforskning.no og Forskningsrådets BALANSE-program arrangerte et felles seminar 14. desember 2016.

Kjønnsbalanse i akademia, eller mangel på sådan, har de siste årene fått mye og økende oppmerksomhet. Forskningsinstitusjonene har satt inn tiltak, og både Kif-komiteen og BALANSE-programmet jobber med utfordringen på nasjonalt nivå. Men hva vet vi egentlig om den manglende kjønnsbalansen? Hva sier forskningen om hvorfor forholdene er som de er, og hvordan ser utviklingen ut? Hvilke tiltak virker, hvilke virker ikke? Kan noen tiltak fungere innen et fagfelt, men ikke innen et annet? Vet vi nok om dette nå, eller er det behov for mer forskning?

Kif-komiteen, Kilden kjønnsforskning.no og BALANSE-programmet arrangerte seminar 14. desember 2016 i Oslo.

Les mer om seminaret og se opptak
Les nyhetssak på Kilden kjønnsforskning.no:
Folk må telles varsomt

Ny statistikk: Mangfold i norsk akademia

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Kif-komiteen arrangerte frokostseminar om mangfold i akademia 7. desember 2016. Kunnskapsdepartementet ga oppdraget med å fremskaffe relevant statistikk til Statistisk sentralbyrå (SSB) og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), og resultatet ble presentert på seminaret.

Mangfoldsstatistikken fra SSB og NIFU vil gi oversikt over innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i norsk akademia: tilsatte ved universiteter og høgskoler, forskningsinstitutter og helseforetak.

Kif-komiteen arrangerte seminar 7. desember 2016 i Oslo.

Les mer om seminaret og se opptak
Mangfoldsstatistikk fra SSB og NIFU:
Statistikk om innvandrere og etterkommere av innvandrere i norsk forskning og høyere utdanning
Nyhetssaker:
Mangfoldstatistikk åpner for nye spørsmål
– Mangfolds=arbeid må skreddersys

Strukturreformen i UH-sektoren: Lovende for likestilling?

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

NTNU og Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) ville sette kjønnsbalanse og likestilling på agendaen i strukturendringsprosessen ved å arrangere en felles konferanse 6. juni 2016.

Kan strukturendringsprosessen i UH-sektoren ses på som en mulighet til å sette kjønnsbalanse høyere på agendaen – eller blir likestillingsarbeidet satt på vent, eller ikke videreført? Fusjonene av flere universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter er en stor organisasjonsendring som både betyr at strukturer og kulturer ved institusjonene forandres. Gir det nye muligheter for likestillingsarbeidet?

NTNU og Kif-komiteen arrangerte konferanse 6. juni 2016 i Trondheim.

Les mer om konferansen
Les nyhetssaker:
Organisasjoner kan fornyes, selv om menn har vært der lengst
Skuffet over NTNUs mangel på kjønnsperspektiver 
Rektorer vil ikke ha vikeplikt for likestilling
Ombod skal sikre likestilling

Lanseringsseminar: «Å være utlending er ingen fordel». Karriereløp og barrierer for innvandrere i norsk akademia

(Illustrasjonsbilde: iStock)

Kif-komiteen ba AFI og NIFU om å undersøke karriereveier og barrierer for mangfold i akademia. Hvilke barrierer møter etniske minoriteter ved norske høgskoler, universiteter og forskningsinstitutt?

Rapporten ble presentert på et seminar i Oslo 11. mars 2016.

Les mer om seminaret
Les rapporten
Les nyhetssak:
Mangfold i akademia: Innvandrere vil, men blir ikke inkludert

Workshop om etnisk mangfold i praksis: Internasjonalisering, innvandring og mangfoldsledelse

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Hvordan håndterer universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter internasjonalisering og mangfold blant ansatte? Hvilke utfordringer møter ledere og de som selv tilhører gruppen etniske minoriteter?

Utdanningsinstitusjonene skal fremme like muligheter for etniske minoriteter og skal motarbeide diskriminering.

Kif-komiteen arrangerte workshop om etnisk mangfold 28. oktober 2015.

Les mer om workshopen

EnGendering Excellence

(Foto: Drew Coffman, creativecommons.org)

Forskningsrådet og Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) arrangerte en konferanse om kjønnsperspektiver i forskningens innhold.

Konferansen ble avholdt 4. og 5. juni 2015 i Oslo.

Les mer om konferansen
Les nyhetssaker:
Bedre arbeidsmiljø gir flere kvinnelige fysikere
‒ For mye fokus på kjønnsforskjeller
‒ Latskap å bare forske på hannmus

«Kif-effekten»

Komité for kjønnsbalanse i forskning feiret tiårs-jubileum med heldagsseminar 4. desember 2013. Snart ti år etter at første komité var på plass, var det på tide å se hvilken betydning Kif-komiteens arbeid har hatt for økt kjønnsbalanse i forskning.

Les mer om seminaret
Les nyhetssak:
Ny komité på plass neste år

Seksuell trakassering – problemet som (ikke) finnes?

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Komité for kjønnsbalanse i forskning og Likestillings- og diskrimineringsombudet arrangerte seminar 8. november 2013. Nyere forskning viser at hver sjette arbeidstaker i Norge, av begge kjønn, har blitt utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen. Det er ingen grunn til å tro at akademia er et unntak. Problemet forsvinner ikke av seg selv. Hva vet vi om seksuell trakassering i akademia?

Les mer om seminaret
Les nyhetssaker:
– Håndtering av seksuell trakassering er viktigere enn forebygging
Seksuell trakassering på agendaen

Bruk stemmen – ta stemmen. Ytringsrettens normer og sanksjoner?

Komité for kjønnsbalanse i forskning og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo arrangerte seminar i forbindelse med stemmerettsjubileet i Norge. 100-årsjubileet for allmenn stemmerett ble feiret med seminaret Bruk stemmen – ta stemmen. Ytringsrettens normer og sanksjoner?,
24. oktober 2013.

Les mer om seminaret
Les nyhetssak:
Fra stemmerett til forskningsstemme

Kurs i likestillingsarbeid

Universitetet i Agders studiesenter på Lesbos i Hellas. (Foto: Jan Arve Olsen)

Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen) arrangerte en ukes intensivkurs for de som jobber med likestilling ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og andre institusjoner i Norge. Kurset ble holdt 21.-28. september 2013 på Lesbos i Hellas.

Les mer om kurset
Les nyhetssak:
Klar for likestillingskurs

Kvalitet - et spørsmål om (s)kjønn?

Komité for kjønnsbalanse i forskning og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo arrangerte seminar 30. november i anledning Vitenskapsåret 2011.

Les mer om seminaret

Fremtidsdrømmer? Erfaringskonferanse om kvinners og menns utradisjonelle studievalg

Konferansen ble holdt i Kristiansand 15.-16. september 2011. Komité for kjønnsbalanse i forskning var arrangør sammen med Senter for likestilling ved Universitetet i Agder og Universitetet i Agder.

Les mer om konferansen

Likestilling på instituttene - status og satsing

Konferansen ble arrangert 29. oktober 2009 i Oslo.

Kif-komiteen, Norges forskningsråd og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) samarbeidet om arrangementet.

Les mer om konferansen

KVALITET 2009

Nordisk konferanse om likestilling i forskning.

Relasjonen mellom likestilling og forskningskvalitet var hovedtema ved den nordiske forskningspolitiske konferansen KVALITET 2009, som ble avholdt i Oslo 23.-24. mars 2009.

Les mer om konferansen

Kunnskapsseminar 2006

24. oktober 2006 inviterte komiteen en rekke fagpersoner til et seminar der de bad om innspill i forhold til kunnskapsgrunnlaget knyttet til kjønn og likestilling i akademia. Bakgrunnen for møtet var komiteens intensjon om å foreslå et nytt forskningsprogram om kjønn og likestilling i akademia.

Les mer om seminaret

Ett trinn opp - en konferanse om ledelse for likestilling i akademia

10. januar 2006 inviterte Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning til konferanse i Oslo. Her møttes internasjonale forskere, myndigheter, likestillingsrådgivere og ledere i UoH-sektoren for å diskutere rammene for arbeidet med likestilling i forskning og akademia. Målet var å føre debatten om virkemidler for likestilling videre, og bidra til å bringe spørsmålet opp på ledelses- og myndighetsnivå.

Les mer om konferansen

Integrering av likestillingsarbeidet – Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning arrangerte et miniseminar med tittel Integrering av likestillingsarbeidet – Kvinner i forskning, 21. juni 2004 i Forskningsrådets lokaler. Hovedmålsettingen med seminaret var å innhente innspill og konkrete råd som grunnlag for komiteens arbeid, samt skape allianser for komiteens arbeid.

Les mer om seminaret   

Nettverk for likestillingsarbeidere

Nettverk for likestillingsarbeidere i forskningssektoren ble etablert av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) i 2006.

Dette nettverket samler likestillingsrådgivere og andre som jobber med likestilling og mangfold fra ulike institusjoner i forskningssektoren til møte en gang i året. Oppgaven med å arrangere møtet veksler mellom institusjonene.

Se oversikt over nettverksmøtene