Referat 3. april 2006

Referat fra møte i Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning mandag 3. april 2006 kl. 09.00 til ca. kl. 17.00 ved NTNU, Trondheim

Til stede:
Professor Kari Melby (leder), NTNU
Professor/prorektor Rune Nilsen, Universitetet i Bergen (gikk kl. 14.30)
Professor Siri Pettersen Strandenes, Norges Handelshøyskole (gikk kl. 14.30)
Forsker UiO Arnfinn J. Andersen, Norges forskningsråd
Daglig leder Nina Kristiansen, KILDEN (gikk kl. 15.30)
Studentrepresentant Lene Karin Wiberg, Studentenes Landsforbund (vara)
Seniorrådgiver Lise Christensen (observatør), Norges forskningsråd (gikk kl. 15.30)
Seniorrådgiver Inger Johanne Christiansen (observatør), Kunnskapsdepartementet (gikk kl. 14.30)

Fra sekretariatet (UHR):
Seniorrådgiver Linda Rustad
Rådgiver Mari S. Rigstad

Referat skrevet: 6. april 2006
Referat godkjent: 25. april 2006

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak ble vedtatt.

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

2. Referat fra KiF-møtet 11. januar 2006
Det var ingen nye kommentarer til referatet.

Saksdokumenter/nettsteder:

 • Referat fra KiF-møte 11. januar 2006

3. Møte med NTNUs ledelse
Komiteen diskuterte opplegget for møtet med NTNUs ledelse på forhånd. NTNU deltok på møtet med rektor Torbjørn Digernes, prorektor Astrid Lægreid, prorektor Julie Feilberg, professor Kari Hag, professor Anne Borg, førsteamanuensis Astrid Aksnes, organisasjonsdirektør Per Kjøl og likestillingsrådgiver Svandís Benediktsdóttir.

Programmet for møtet:
10.00-10.15    Innledning ved rektor Torbjørn Digernes
10.15-10.30    Orientering om Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning, Leder Kari Melby
10.30-10.45    Rekruttering av jenter til teknologi og naturvitenskap, Professor Kari Hag
10.45-11.00    Mentor fra NTNUs mentorprogram deler sine erfaringer, Professor Anne Borg
11.00-11.15    NTNUs likestillingstiltak ”startpakker”, Førsteamanuensis Astrid Aksnes
11.15-11.30    NTNUs arbeid med kommende generasjonsskifte i et likestillingsperspektiv, Likestillingsrådgiver Svandís Benediktsdóttir
11.30-12.00    Diskusjon og lunsj

Det var et godt og konstruktivt møte. Komiteen fremhevet at NTNU har mange gode tiltak på området likestilling, særlig innenfor realfag og teknologi. NTNU har også satt av mye midler til likestillingstiltak sammenlignet med de fleste andre institusjonene. Komiteen pekte imidlertid på at handlingsplanen er for lite konkret. Den mangler ledelsesforankring og forankring nedover i organisasjonen, og den mangler krav til rapportering. Det ble understreket at NTNU har en utfordring når det gjelder likestilling/kjønnsbalanse også innenfor HF- og SV-fag.

Komiteen understreket at det er viktig at likestilling ikke blir glemt i den strategiprosessen som NTNU er i gang med. Fra NTNUs side ble det orientert om at strategiprosessen er i gang i fagmiljøene og hovedpunktene er: utdanning, forskning, formidling, nyskaping og organisasjon. Likestilling er et hovedmoment i punktet organisasjon. Det er ønskelig med konkrete og målbare resultater. Strategiplanen skal vedtas i styret i august. Ledelsen ønsker å bedre arbeidsmiljøet og kulturen og gjøre NTNU til en mer attraktiv arbeidsplass for kvinner.

Saksdokumenter/nettsteder:

 • NTNUs hjemmesider
 • Planer for likestilling ved NTNU (se særlig Handlingsplan for likestilling 2006 – 2007)
 • Notat om NTNU generelt og likestilling spesielt

4. Orienteringer fra komitémedlemmene og sekretariatet
Lise Christensen orienterte kort om et møte mellom Forskningsrådet og KD med tema likestilling i forskning. Ekspedisjonssjef Kari Balke Øiseth og førstekonsulent Niclas Trosdahl møtte fra departementets Forskningsavdeling. Likestilling er løftet høyere opp etter regjeringsskiftet, og departementet ønsker å følge opp Forskningsrådet på området. Forskningsrådet er i ferd med å lage en policy på temaet. Det er satt ned en tverrgående gruppe som jobber med dette. Lene Karin Wiberg orienterte om at Studentenes Landsforbund har hatt et større fokus på likestilling, mye takket være Komiteen. Sekretæren orienterte i den forbindelse om NSUs vedtak om radikal kjønnskvotering.

5. Regnskap og budsjett
Regnskapet for 2005 er så godt som klart. Komiteen har på langt nær brukt hele sitt budsjett. Dette betyr blant annet at handlingsrommet for Komiteen det siste virkeåret er svært romslig. Det ble overført kr 2 253 892 fra 2004 til 2005. Ved utgangen av 2005 var det kr 3 976 396 gjenstående på Komiteens ”konto”. Det vil kunne påløpe noen tilleggskostnader for 2005 (konferansen), men forutsatt at det blir bevilget kr 3 mill. for 2006 også, vil Komiteen ha nesten kr 7 mill. til disposisjon i 2006.

Komiteen etterlyste regnskap for 2005 fordelt på budsjettpostene. Sekretariatet sender regnskapet til Komiteen på mail.

Komiteen har et avklart forhold til bruk av midler, blant annet har Komiteen hatt motforestillinger med hensyn til å bruke midler på initiativ og oppgaver institusjonene selv har ansvar for. Komiteen har dessuten hatt behov for å få oversikt over feltet for å kunne sette i gang mer langsiktige prosjekter.

Sekretariatet la fram forslag til budsjett. Dette inneholder forslag til tiltak (initiativ) Komiteen har vært inne på tidligere. De foreslåtte punktene ble diskutert og ny punkter foreslått, men det vesentligste ble behandlet under andre saker.

Resultatet av mastergradsstipendene følges opp av sekretariatet.

Komiteen er enig i forslaget til videreutvikling av Ressursbanken. Dette betyr ca. kr 200 000 ekstra ut over det som det allerede er budsjettert med. Dette må komme som en bestilling fra Komiteen til KILDEN. Komiteen setter dermed av kr 600 000 til Ressursbanken for 2007. Inger Johanne Christiansen undersøker om dette er i orden i forhold til departementet.

Når det gjelder forslaget om en evaluering av organisering av likestillingsarbeidet kan sekretariatet begynne prosessen med å lage utlysningstekst. Forslaget sendes på mail til komitémedlemmene. Komiteen kan legge en utlysning (anbud) ut på nettet og få ferdig bearbeidede forslag.

6. Nettverksmøte for likestillingsarbeidere
KILDEN er praktisk arrangør for Komiteens nettverksmøte for likestillingsarbeidere 29. mai. Det ble orientert om status for arrangementet mht. påmeldinger og program. Alle universitetene har meldt seg på, og de fleste høgskolene.

I forbindelse med nettverksmøtet er det ønskelig å undersøke om det er noen interesse for å etablere et (formelt/permanent) nettverk for likestillingsarbeidere i akademia. Dette skal ikke være en konkurrent til ULL/LUN (nettverket for likestillings¬rådgiverne ved universitetene). Komiteen var positiv til forslaget om å etablere et nettverk. Hvis møtedeltakerne på nettverksmøtet er interessert i at det etableres et slikt nettverk, støtter Komiteen opprettelse/koordinering/drift i tre år. men inntil kr 75 000 pr. år. Nettverket evalueres etter tre år. En koordineringsfunksjon kan legges til Universitets- og høgskolerådets sekretariat, men dette er noe som trenger en nærmere avklaring.

Saksdokumenter/nettsteder:

 • Informasjonssiden for nettverksmøtet
 • Notat Nettverksmøte for likestillingsarbeidere – etablering av nettverk
 • Budsjett for nettverksmøtet

7. Evaluering av kvalitetsreformen
Komiteen og sekretariatet har diskutert mulighetene for å kunne legge inn en ekstra bestilling i evalueringen av kvalitetsreformen. Evalueringen er ikke sluttført, men det er avlevert en første delrapport. 30. mars ble det sendt et brev til Kunnskaps¬departementet der Komiteen ber om at det i evalueringen også blir vurdert likestillings¬effekter i tilknytning til innføringen av Kvalitetsreformen. Komiteen avventer departementets svar.

Saksdokumenter/nettsteder:

8. Post doc-prosjekt, rekruttering av kvinner i realfag, UiO
Sekretariatet har fortsatt initiativet i forhold til et forskningsprosjekt om temaet rekruttering av kvinner i realfag ved Universitetet i Oslo (UiO). Prosjektet har blitt mer konkretisert og likestillingsrådgiver ved UiO Hege Eidstuen jobber nå for finansiering sentralt ved UiO. En realisering av prosjektet avhenger sannsynligvis av at samtlige parter er med i finansieringen. Sekretariatets initiativ har forankring i handlingsplan for 2006 i forhold til kunnskapsgrunnlaget, og diskusjoner på komitémøter.

Linda Rustad orienterte om prosjektet. Det er stor interesse for dette ved UiO. Det foreslås en samfinansiering mellom Komiteen, UiO sentralt og MN-fakultetet. Komiteen diskuterte saken. Det ble blant annet stilt spørsmål ved om Komiteen bør gjøre noe lignende ved en annen institusjon og om forskningsinnholdet i prosjektet. Komiteen gikk inn for å støtte prosjektet forutsatt at det blir et vitenskapelig godt fundert prosjekt. Det er også en forutsetning at prosjektet kan gi nyttig kunnskap også for andre miljøer. Utlysningen må kvalitetssikres og en kompetent vitenskapelig komité må vurdere søknadene. Det aktuelle forskningsmiljøet må kunne sikre den faglige kvaliteten. Sekretariatet skriver utkast til brev med klare føringer. Fagmiljøet skal være på plass og ”godkjent” før Komiteen bevilger pengen. Komiteens leder skal delta i vurderingen av søkerne.

Saksdokumenter/nettsteder:

 • Notat Rekruttering av kvinner i realfag UiO
 • Prosjektforslag

9. Sluttrapport
Arbeidet med sluttrapporten er i gang. Det er viktig for dette arbeidet påbegynte prosjekter avsluttes, og at prioriteringer i tråd med handlingsplanen iverksettes. Innsamling av materiale og disponering er også påbegynt.

Det ble presentert en tentativ disposisjon for sluttrapporten. Rapporten bør fokusere på betingelsen for produksjon av kunnskap, og få frem begrunnelsene for forskning. Sluttrapporten er også en form for egenevaluering og skal også gi retning for videre arbeid på området.

Komiteen vurderer å engasjere noen relevante forskningsinstitutter og organer til å foreta vurderinger og kartlegginger av blant annet finansieringssystemet for å gi rapporten mer substans og legitimitet. Det er viktig at Komiteens forslag er kunnskapsbasert. Arnfinn Andersen og Linda Rustad ser nærmere på dette. Det ble også foreslått å foreta en kartlegging/vurdering av instituttsektoren, men dette blir ikke prioritert nå. Komiteen overlater dette til Kunnskapsdepartementet.

Saksdokumenter/nettsteder:

 • Disposisjon – sluttrapport

10. Høringskonferanse
I forbindelse med arbeidet med kunnskapsgrunnlaget, som vil være en viktig del av sluttrapportens innstilling til statsråden, ble det foreslått at Komiteen tar initiativ til en høringskonferanse hvor det inviteres forskere innen feltet kjønn/likestilling og akademia. En slik konferanse vil gi verdifull substans til sluttrapportens del vedrørende kunnskapsgrunnlaget. Komiteen kan også benytte anledningen til å presentere sitt arbeid, og foreløpige konklusjoner.

Den foreløpige konklusjonen på dette punktet ble at det arrangeres to konferanser. En litt mindre (arbeidsseminar) for spesielt innbudte for å gi innspill til sluttrapporten og kapitlet om kunnskapsgrunnlaget, og en større der sluttrapporten overleveres departementet.

Nina Kristiansen orienterte om at Marte E. Ryste skal være i Paris til høsten. Hun kan da gjøre litt research for Komiteen (og Ressursbanken) i Brussel innenfor en ramme på ca. 1 månedsverk. Komiteen samtykte i dette.

11. Møtet med statsråd Djupedal
Komiteen hadde møte med statsråd Øystein Djupedal 8. mars. Det er laget et internt referat fra møtet som alle komitémedlemmene har fått. Komiteen diskuterte kort hvordan møtet skal følges opp.

Det er tydelig at møtet har fått konsekvenser i departementet allerede. Likestilling er løftet høyere på agendaen. Komiteen har gitt statsråden/departementet noen ”bestillinger”. Disse må følges opp. Komiteen har lovet å komme med et endelig råd når det gjelder tenure track, men det er ikke sikkert at dette er relevant lenger. Sekretariatet undersøker dette med departementet.

Siden NOKUT ikke svarer på formelle henvendelser fra Komiteen ble det enighet om å gå via departementet når det gjelder de NOKUT-relaterte områdene. Komiteen satser på å få i stand et møte med Forskningsrådet 30. august eller 1. september. Dette møtet planlegges på samme måte som institusjonsmøtene – og det er ledelsessjiktet Komiteen vil møte. Sekretariatet samarbeider med Lise Christensen om planleggingen av møtet.

12. Oppfølging av institusjonsundersøkelsen
Dette ble kort diskutert på forrige komitémøte uten at det ble konkludert. Linda Rustad har gjennomført flere institusjonsbesøk etter at hun begynte i engasjementet. Hun orienterte kort om besøk ved Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Tromsø, Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold (innlegg på seminar), samt forskningsinstituttet NINA. Hun har avtale om å besøke Høgskolen i Volda (innlegg på seminar). Hun kommenterte at disse besøkene er veldig nyttige, både for henne og institusjonene. Hun anbefalte Komiteen å besøke Universitetet i Tromsø på nytt, i stedet ble det enighet om å forfatte et oppfølgingsbrev. Sekretariatet utformer et brev og sender Komiteen for godkjenning. Komiteen prioriterer å besøke alle universitetene – Bergen neste gang, deretter Universitetet i Oslo og Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Linda Rustad ble oppfordret til å sende referatene fra institusjonsbesøkene til Komiteen, og at disse også må inn i sluttrapporten. Det trengs en plan for reise¬virksomheten. Høgskoler det er viktig/nyttig å innhente informasjon fra, prioriteres.

13. Neste møte
Komiteen ble enig om å legge neste møte til Bergen 20. juni og samtidig besøke Universitetet i Bergen (ledelsen) og kanskje Norges Handelshøyskole. Komiteen møtes kvelden før (19. juni) til et kort møte (fra ca. kl. 17.00) med etterfølgende middag.

14. Eventuelt
Forskningsrådet kommer med et nytt kjønnsforskningsprogram fra 2008. Komiteen er ikke høringsinstans, men Universitets- og høgskolerådet er det. Komiteen vil benytte denne anledningen til å til å be om et program for å styrke kunnskapsgrunnlaget for likestilling – på alle områder, men særlig akademia. Sekretariatet utformer et brev som sendes komitémedlemmene på sirkulasjon.

Saksdokumenter/nettsteder:

 • Brev fra Forskningsrådet (27.03.06): Nytt kjønnsforskningsprogram fra 2008 – invitasjon til innspill