Ny rapport: 30 år til likestilling

Kvinnene i akademia er blitt flere, men de er fremdeles i mindretall, og målet om at halvparten av det faste vitenskapelige personalet skal være kvinner, er ikke nådd. Om endringstakten i UoH-sektoren fortsetter i samme tempo som på 1990- og 2000-tallet, kan det ta 25 til 30 år før halvparten av de fast ansatte er kvinner.

I rapporten ”Likestillingsscenarier for UoH-sektoren” analyserer forskerne fra NIFU STEP kvantitative og kvalitative forutsetning for når det politiske målet om likestilling i akademia kan nås. Rapporten konkluderer at det er langt igjen for å nå målet. Studien avdekker dessuten store forskjeller mellom fagområder og institusjonstyper.

Det samlede behovet framover for vitenskapelig og faglig personell i universitets- og høyskolesektoren er usikkert, men om endringstakten fortsetter i samme tempo som på 1990- og 2000-tallet, vil det mange år før man får likestilling i akademia. Ifølge rapporten kan det vare så lenge som 25 til 30 år, og det under forutsetning av at 50 prosent av alle ansettelser i akademia hvert år går til kvinner. Innen 2020 er et mål om 40 prosent kvinner mulig, men også det forutsetter at det ansettes betraktelig flere kvinner enn det som faktisk skjer i dag.

En forutsetning for å nå et mål om en kvinneandel på 50 eller 40 prosent i akademia, er at det finnes et rekrutteringsgrunnlag med mange nok kvinner til å besette faste stillinger. Ifølge beregningene fra NIFU STEP vil tilgangen på kvalifiserte kvinnelige kandidater trolig bli tilstrekkelig innen medisin og helsefag, humaniora og samfunnsvitenskap. Dette er fagområder som også nærmer seg likestillingsmålene i dag. I fagområdene matematikk-naturvitenskap og teknologi, derimot, vil tilgangen på rekrutter være mer sparsom. I disse fagene er likestillingsmålet til dels langt unna i dag. Kvinneandelen er gjennomgående så lav at et likestillingsmål på halvparten kvinner knapt kan nås i løpet av et kvartsekel. Det samme gjelder for et mål om likestilling med førti prosent.

– Flere universitet og høgskoler har fremhevet et kommende generasjonsskifte i universitets– og høgskolesektoren som en mulighet til å gjøre noe med den skjeve kjønnsfordelingen, særlig på professornivå, uttaler Kari Melby, leder av ”Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning”.

Hun legger til at komiteen bestilte rapporten for å få en demografisk framskriving av rekrutteringsgrunnlaget i akademia, og slik få et realistisk bilde av hvor mange kvinner som faktisk må ansettes framover hvis sektoren skal nå sitt mål om kjønnsbalanse.

– Rapporten viser at det finnes kvalifiserte kvinner i universitets- og høyskolesektoren, selv om de er færre innen fagene matematikk-naturvitenskap og teknologi. Men den viser også at institusjonene må øke ambisjonene når det gjelder å ansette kvinner.

I 2005 var bare 17 prosent av alle professorer i universitets- og høgskolesektoren kvinner.

Fakta om rapporten

NIFU STEP fikk sommeren 2006 i oppdrag fra Universitets- og høyskolerådet ved ”Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning”, å gjennomføre prosjektet ”Likestillingsscenarier i UoH-sektoren”. NIFU STEP har analysert kvantitative, men også kvalitative forutsetninger for at målet om likestilling i Universitets- og høgskolesektoren kan oppnås.

Se også