Idrettshøgskolen fikk likestillingsprisen

– En veldig overraskende og hyggelig anerkjennelse av det likestillingsarbeidet vi har gjort, sier rektor Sigmund Loland.

19. januar 2010

I dag fikk Norges idrettshøgskole (NIH) Likestillingsprisen 2009 av statsråd Tora Aasland. Det var blant annet på grunn av sitt bevisste fokus på problemet med seksuell trakassering.

Rektor Sigmund Loland var svært glad for prisen. Pengene skal gå til å styrke likestillingsarbeidet ved NIH. (Foto: Anne Winsnes Rødland)

– Vi forsøker å kartlegge omfanget av seksuell trakassering i forskningen vår. Funnene tar vi med i undervisningen. I tillegg jobber vi med å øke bevisstheten til studentene om problemet. Vi utdanner trenere, kroppsøvingslærere, idrettskonsulenter og ledere. Ingen skal ha fullført en utdanning hos oss uten å ha bevisste holdninger til og kunnskap om seksuell trakassering, understreker Sigmund Loland.

Bedre kjønnsbalanse

Likestillingsprisen går til den institusjonen innen universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren som har arbeidet mest aktivt, målrettet og planmessig med likestilling på sin arbeidsplass og gjort mest for å øke andelen kvinner i vitenskapelige stillinger. Det er tredje gang prisen deles ut av Kunnskapsdepartementet. Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning (Kif-komiteen) har hatt i oppdrag å utlyse, vurdere og innstille til Likestillingsprisen 2009.

”Norges idrettshøgskole har en god kjønnsbalanse, også på professornivå, sammenlignet med resten av universitets- og høgskolesektoren. Det henger sammen med at NIH har satset på forskning med kjønns- og likestillingsperspektiver og satt av midler til dette. Slik forskning gir både idretten verdifull kunnskap og øker rekrutteringen av kvinner til vitenskapelige stilllinger,” skriver Kif-komiteen i sin vurdering. De berømmer høgskolen for ikke bare å se sammenhenger mellom forskningsprofil og rekruttering av kvinner, men også for å gjøre noe med det.

God struktur

NIH får dessuten ros for å ha klare måltall og god rapportering til styret. Selv om rapporteringen viser at måltallene for kvinneandelen i ulike stillingstyper ikke er nådd, er for eksempel kvinneandelen blant professorer på 34 prosent. Ifølge Kif-komiteen ser det ut til at likestillingsarbeidet er godt integrert i organisasjonen, og at dette har gitt resultater.

– At rektor leder likestillingsutvalget ved høgskolen, viser at arbeidet er godt forankret i ledelsen, mener Kif-komiteen. De har også vektlagt at NIH har grepet fatt i utfordringen med å utdanne nok kvinnelige trenere.

– Vi har hatt kjønnskvotering ved høgskolen helt siden vi startet, forteller Sigmund Loland. Han tror dette har vært med på å skape en aksept for likestillingsarbeid ved institusjonen.

– I løpet av årene har vi fått en kultur for å tenke på kjønnsbalanse og likestilling. Jeg håper vi har bidratt til å styrke kvinners rolle i idretten, sier han.

Viktig arbeid

Under prisutdelingen understreket Tora Aasland at universiteter og høgskoler bærer et stort ansvar for å styrke likestillingen i Norge.

– God kjønnsbalanse i akademia, ikke minst i de høyeste stillingene, er viktig. Forskerne er med på å prege både forskningstemaer og tilnærmingsmåter. Det bestemmer igjen hva slags kunnskap som utvikles og formidles. Derfor er det helt avgjørende med både kvinnelige og mannlige forskere. Kvinners deltakelse gjør en forskjell, sa hun.

Likestillingsprisen 2009