Studenter: tiltak for rekruttering og studentmiljø

(Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

“En betydelig del av kjønnsdelingen på arbeidsmarkedet skyldes at ungdom velger kjønnsdelt når de velger utdanning”, skriver forskerne Liza Reisel, Øyvind Søraas Skorge og Stian Uvaag i en rapport fra 2019.

Rekrutteringsarbeidet ved de høyere utdanningsinstitusjonene består blant annet av opplysningskampanjer og nettverkstilbud som kan hjelpe vordende studenter med å ta velinformerte valg. Positiv særbehandling gjennom kjønnspoeng har også blitt innført innenfor noen studieprogrammer med spesielt skjev kjønnsbalanse. 

Universitetene og høgskolene er samtidig opptatt av å bygge likestilte arenaer for nåværende studenter. I handlingsplanene fremhever flere betydningen av rollemodeller og likestilt deltakelse i både faglige og sosiale sammenhenger. 

Les mer om tiltakene og eksempler fra universitetenes og høgskolenes handlingsplaner under.

 

Rekruttering

NTNU:

 • Jenteprosjektet Ada har som mål å bidra til at det utdannes flere kvinnelige teknologer, ingeniører og sivilingeniører. Det gjør de både gjennom markedsføring for rekruttering og ved å arbeide for at studentene som begynner på studiene fullfører. Prosjektet finnes ved NTNU Trondheim, Gjøvik og Ålesund.
 • Teknologiuka for jenter er et tredagers arrangement for teknologiinteresserte jenter fra 2. og 3. klasse på VGS. Gjennom worskhops, presentasjoner, og sosiale aktiviteter får deltakerne mulighet til å lære mer om utdanning på NTNU.
 • Jentekonferansen blir arrangert hvert år for jenter i 9. og 10. trinn og VGS i Trøndelag. Konferansen er for de som ønsker å bli inspirert og motivert til å velge teknologiutdanning.
 • Teknologidagene arrangeres for jenter og gutter over hele landet som ønsker å bli bedre kjent med teknologi og IKT-studier ved NTNU i Trondheim. 
 • Velkomstdag for nye jenter skjer før årlig immatrikulering og offisiell studiestart.
 • Guttedagen i helsefag og sosialfag ble i 2019 arrangert for første gang for å få flere fremtidige studenter inn i helsefagene.
 • Ole-prosjektet for menn ved sykepleierstudiet i Ålesund består av faglige og sosiale aktiviteter som de mannlige studentene kan delta på gjennom hele studiet. 

Universitetet i Oslo: 

 • Jentedagen for nye bachelorstudenter ved Institutt for informatikk arrangeres rett før studiestart for alle jenter som skal begynne på ett av bachelorprogrammene eller årsenheten i informatikk.
 • IT-camp for jenter skal inspirere flere jenter til å velge informatikkutdanning, og består av foredrag og workshops for alle jenter ved videregående skole som får studiekompetanse.
 • UiO inviterer til både inspirasjonsdagen Jenter og teknologi og Guttedagen ved pedagogiske fag, noe institusjonen begrunner slik: “Universitetet ønsker å ha balanse mellom kjønn på alle utdanninger: Flere jenter inn i teknologifag og flere gutter inn i pedagogiske fag.”  

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet: 

 • Konferansen Jenter & Teknologi er et heldagsarrangement for jenter som ønsker å bli inspirert og motivert til å velge en realfaglig eller teknologisk utdanning.

Universitetet i Stavanger:

 • Teknologiaften for jenter i videregående skole ble arrangert i 2019 i samarbeid med NHO og NITO. 

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning:

 • Nettsiden Menn i barnehagen www.mennibarnehagen.no er driftet av Dronning Mauds Minne Høgskole på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Siden skal gi informasjon som sikrer at barn og voksne i barnehagen får oppleve større mangfold i personalgruppen.

Andre:

 • NHOs jenter og teknologi-turné over hele landet skal gi jenter i 9. og 10. klasse informasjon og inspirasjon som kan bidra til til å velge teknologiutdanning.

 

Rekruttering i universitetenes og høgskolenes handlingsplaner:

 • Norges idrettshøgskole: 1)For studieprogram med sterk underrepresentasjon skal det initieres særlige rekrutteringstiltak” og 2)NIH skal utvikle en helhetlig markedsføringsstrategi for studiene ved NIH, og informasjonsmateriellet må utformes slik at det appellerer til begge kjønn og personer med innvandrerbakgrunn og/eller med nedsatt funksjonsevne.”

 • Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning: 1) Det skal legges vekt på å benytte både mannlige og kvinnelige personer i markedsføringsmateriell, både i bilder, brosjyrer, annonser og film.” 2)Markedsføring av studiene på en slik måte at menns interesse for barnegagelærerutdanningen vekkes” og 3) “Arrangere Fagdag for menn i barnehagen”.

 • Universitetet i Sørøst-Norge: 1) HSNs rekrutteringsprofil for studenter skal appellere til begge kjønn. Dette skal reflekteres i bildebruk, digitale flater og materiell til potensielle studenter”, 2) Kompetanse på studieretning og betydningen av retorikk” og 3)Guttedag på Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap og Fakultet for helse- og sosialfag og jentedag på Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag.”

 • Universitetet i Agder: 1)All informasjon om «Studier på Sørlandet» skal ha positiv omtale av rekruttering for en bedre kjønnsfordeling” og 2)Studieveilederne skal være oppmerksom på kjønnsproblematikken og motivere til utradisjonelle valg.”

 • Universitetet i Tromsø: Universitetet skal gjennom sin rekrutteringsstrategi bidra til bedre kjønnsbalanse på de enkelte studier.

 • Universitetet i Oslo: 1)  “Et langsiktig mål er en 40/60 fordeling ved alle studieprogrammer ved UiO” og 2) Systematisere arbeidet med å forbedre kjønnsbalansen ved studieprogrammer der representasjonen er særlig skjev (20/80).”

 • NTNU: Alle studieprogram med skjev kjønnsbalanse (mindre enn 40% av det underrepresenterte kjønn) skal iverksette tiltak for å forbedre kjønnsbalansen.”

 • Universitetet i Bergen: Støtte til fagmiljøene for tiltak for å fremme rekruttering av kvinner.” 

 


Kjønnspoeng

Innformasjon om bruk av kjønnspoeng ved norske universiteter og høgskoler fra Samordna opptak

Det gis kjønnspoeng til det underrepresenterte kjønn ved opptak til visse studier med svært lav kjønnsbalanse. 

I dag får menn 2 kjønnspoeng dersom de søker

 • veterinær ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

 • dyrepleie ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

 • sykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) eller ved Universitetet i Agder (UIA)

 • barnevern ved OsloMet - Storbyuniversitetet (OSLOMET)

Menn får 1 kjønnspoeng dersom de søker

 • psykologi (profesjon) ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo (gjelder kun i kvote for førstegangsvitnemål)

Kvinner får 2 kjønnspoeng dersom de søker

 • bachelorstudier i ingeniørfag (bortsett fra kjemi, ortopediingeniør, bioingeniør og landskapsingeniør)

 • landbruksstudier ved Høgskolen i Innlandet

 • bachelorstudier i maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU (Ålesund) og Høgskulen på Vestlandet (bortsett fra shipping management og shippingledelse ved NTNU (Ålesund)

 • følgende femårige integrerte masterprogram i teknologi og ingeniørfag ved NTNU: Datateknologi, Elektronisk systemdesign og innovasjon, Fysikk og matematikk, Ingeniørvitenskap og IKT, Kommunikasjonsteknologi, Kybernetikk og robotikk, Marin teknikk, Materialteknologi, Produktutvikling og produksjon.

Kjønnspoeng i universitetenes og høgskolenes handlingsplaner:

 • NTNU: NTNU skal fortsette med bruk av kjønnspoeng for å rekruttere det underrepresenterte kjønn til studier med skjev kjønnsbalanse.”
 •  Universitetet i Agder:Studier med en kjønnsfordeling der ett kjønn utgjør mindre enn 25 % av studentene skal gjennomføre særlige tiltak for studentrekruttering. Det åpnes for bruk av ekstra opptakspoeng til det underrepresenterte kjønn.

   

Rollemodeller og mentorer

 • Rollemodell-prosjektet er et landsdekkende tilbud med lokale rollemodeller - gratis for skolene -  der personer med realfagbakgrunn besøker videregående skoler og forteller om jobben sin. 

 Om rollemodeller i universitetenes og høgskolenes handlingsplaner:

 • Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk: Kursansvarlig bør motivere studenter ved å engasjere det underrepresenterte kjønn som gjesteforelesere, vikarer, time- og hjelpelærere, veiledere, eksaminatorer, sensorer, mv.

 • Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning: 1)Det skal tilstrebes at mannlige studenter får mannlig praksislærer i én av praksisperiodene” og 2)Benytte mannlige barnehagestudenter på yrkes- og utdanningsmesser”.

 •  Norges Handelshøyskole:  1)Kvinner er viktige rollemodeller innen forskning, undervisning og formidling. Dette innebærer blant annet at studentene skal møte kvinnelige og mannlige forelesere på alle programmer og alle nivåer og at eksperter av begge kjønn skal benyttes i media som kilder på strategisk viktige områder” og 2)Kvinnelige studenter skal trekkes aktivt inn i undervisning og forskning som undervisningsstøtte (“teaching assistants”) og som forskningsassistenter.”

 


Deltakelse

Om deltakelse i universitetenes og høgskolenes handlingsplaner:

 • Høgskolen i Molde: Faglige ansatte/dekan skal påse at studenter av begge kjønn får lik anledning til å delta i prosjektarbeid, faglige konferanser/nettverk.”

 • NTNU: “NTNU skal samarbeide med studentorganisasjonene for et inkluderende og mangfoldig studentliv.

 • Universitetet i Sørøst-Norge: “HSN involverer Studentorganisasjonen i et prosjekt som har til hensikt å legge forholdene til rette for studenter som går på studier med skjev kjønnsbalanse.

 • Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning: “Unngå å spre menn i ulike klasser, når dette medfører svært få menn i klassen. Mannlige studenter har behov for å være sammen.

 • Universitetet i Agder: “Instituttene skal spesielt følge opp studenter av det underrepresenterte kjønn.

   


Informasjonsinnhenting, -deling og -spredning

Eksempler fra universitetenes og høgskolenes handlingsplaner:

 • Universitetet i Sørøst-Norge: Utarbeide årlig oversikt over kjønnsfordeling blant søkere og rekrutterte studenter på de ulike fakultet.

 • Universitetet i Oslo: 1)Bidra til å løfte problemstillinger knyttet til studieprogrammer med særlig kjønnsubalanse igjennom dialog med andre UH-institusjoner for sikre et sterkere nasjonalt trykk”, 2)Identifisere utfordringer ved kjønnssammensetning av studentmassen og sette i verk lokale tiltak” og 3)Sammenstille informasjon om søkergrunnlaget for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag. Igjennom dette bistå og gi råd til fakultetene i deres arbeid med tiltak innenfor dette området”.

 • Universitetet i Bergen: 1) Innhente og spre kunnskap om tiltak som fremmer bedre kjønnsbalanse i studiene”, 2) “Utrede mulige lokale tiltak for å øke andel menn til profesjonsstudiene” og 3) Bidra aktivt til nasjonale prosesser for å øke andel menn til profesjonsstudier”.

 • Norges idrettshøgskole: “NIH skal utarbeide årlig oversikt over kjønnsfordeling blant søkere og rekrutterte studenter på de ulike studieprogrammer.”

 

Vil du vite mer, eller har du innspill til siden?

TIPS OSS!

Om du er student eller ansatt ved en høyere utdanningsinstitusjon og har tips til tiltak og prosjekter som bør få plass i listen over, send oss gjerne en mail!

Finn relevante saker fra kifinfo.no under emneknaggene:

Studenter

Kjønnspoeng

Utdanningsvalg