Om utredningen

På bakgrunn av en endring i EØS-avtalens vedlegg om lik behandling av kvinner og menn, ønsker departementet å få avklart i hvilken grad ulike aktuelle tiltak som skal styrke kvinners muligheter for avansement som forskere, er i samsvar med gjeldende EØS-rett. I den forbindelse ber departementet Kif-komiteen om å utarbeide forslag til konkrete og målrettede tiltak, slik at departementet får et godt utgangspunkt for de juridiske vurderingene. Departementet ber Kif-komiteen om å komme med en vurdering av måloppnåelsen ved de ulike tiltakene.

Departementet ber Kif-komiteen om å foreslå modeller for tiltak på nasjonalt nivå som kan stimulere og fremme kvinners forskerkarriere. For at departementet skal kunne vurdere de foreslåtte tiltakene i forhold til gjeldende EØS-rett er det viktig at forslagene er mest mulig konkrete.

Ved utarbeidingen av forslag til tiltak er det viktig at Kif-komiteen legger et proporsjonalitetsprinsipp til grunn – tiltakene må være egnet for å nå målsetningen om reell likestilling, men de må ikke gå lenger enn det som er nødvendig for å nå denne målsetningen.

Kif-komiteen skal utarbeide forslag til ulike modeller for å sikre kvinner ansettelse i vitenskapelige stillinger innen fagområder med tydelig mannsdominans, enten ved at et visst antall midlertidige stillinger øremerkes kvinner, eller ved at det åpnes for radikal kjønnskvotering ved ansettelse i enkelte midlertidige stillinger.

Kif-komiteen skal også utarbeide et forslag til ulike tiltak som kvalifiserer og stimulerer kvinner til en forskerkarriere. Tiltakene kan inneholde ulike typer økonomiske incentiver som skal gi kvinner et bedre utgangspunkt i konkurranse om ansettelse og forfremmelser, som startpakker, stipender til utenlandsopphold, prosjektledelse, ”medgift” til forskningsutstyr og lignende.

Departementet ber om å få Kif-komiteens forslag innen 1. mai 2008.