Integrering av kjønnsperspektiv i EUs rammeprogram

EU-kommisjonen har under 7. rammeprogram finansiert et opplæringsprogram for å integrere kjønnsperspektiver i forskning.

EUs 7. rammeprogram har som uttalt mål å integrere et kjønnsperspektiv på alle forskningsfelt, og aktivt fremme kvinners deltakelse i forskning og utvikling.
Les mer om integrering av kjønnsperspektiver i EU-prosjekter hos EU-kommisjonen

Handlingsplaner i 6. rammeprogram

EUs 6. rammeprogram hadde et verktøy for å etterspørre informasjon om kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i større forskningsprosjekter. Søkere i kategorien ekspertnettverk (Networks of excellence, NoE) og integrerte prosjekt (Integrated projects, IP) måtte utarbeide handlingsplaner for hvordan de vil fremme likestilling i sitt prosjekt, såkalte Gender Actions Plans (GAP).

Rapporten Monitoring progress towards Gender Equality in the Sixth Framework Programme fra høsten 2009 presenterer en evaluering av kjønnsperspektivet og likestilling i EUs 6. rammeprogram. Denne konkluderer med at handlingsplanene bidro til å bevisstgjøre forskerne på likestilling og kjønnsperspektiver i prosjektene deres. Den peker også på at dette kan ha bidratt til en økning i kvinners deltakelse i rammeprogrammet. Men rapporten konkluderer samtidig med at forskerne involvert i prosjektene generelt hadde en svak forståelse for hvordan kjønnsperspektivet kunne integreres i forskningens innhold. I praksis ble dette ofte redusert til et spørsmål om hvor mange kvinnelige deltakere prosjektet hadde. Handlingsplanene (GAP) ble fjernet i overgangen til 7. rammeprogram.
Last rapporten Monitoring progress towards Gender Equality in the Sixth Framework Programme hos EU-kommisjonen (.pdf)

Opplæring i 7. rammeprogram

I 7. rammeprogram har EU-kommisjonen i stedet finansiert et opplæringsprogram for å integrere kjønnsperspektiver i forskning. Opplæringsprogrammet går under navnet Gender Toolkit and Training og har vært tilbudt til forskningsmiljøer som enten allerede har finansiering fra 7. rammeprogram, eller som forbereder søknader til programmet. Kursopplegget tar for seg grunnleggende begreper og lovgrunnlag og gir eksempler på hvordan forskningsprosjekter kan ta hensyn til kjønnsperspektiver og likestilling i både idéfasen, metodeutvikling, analysen og formidling.

Kurset er utviklet av Yellow Window, Engender og Genderatwork på oppdrag for EU-kommisjonen.
Les mer hos: Yellow window
Les mer hos: EU-kommisjonen

Studier av likestilling og kjønnsperspektiver

En rekke studier ble lansert under 6. rammeprogram for å overvåke fokuset på likestilling og kjønn i forskningsprogrammet. Studiene undersøker både kvinnelige forskeres deltakelse og kjønnsperspektiver i forskningsprosjektene. Målet har vært å vurdere effekten av dagens strategier for å integrere likestilling og kjønn i forskning og gi anbefalinger for framtidige aktiviteter i dette feltet.
Les om studiene i rapporten Monitoring Progress towards Gender Equality in the Sixth Framework Programme – Synthesis report (.pdf)
Les også rapporten Gender equality report - Sixth Framework Programme som gir en oversikt over kvinnelige forskeres deltakelse i EUs 6. rammeprogram for forskning.
Last ned rapporten her Gender equality report FP6 (.pdf) (2009)

EU-kommisjonen ser i rapporten On the progress made under the Seventh European framework programme for research på hvilken rolle kjønn har spilt for deltakelsen i EUs 7. rammeprogram for forskning så langt. Rapporten ser både på andelen kvinnelige forskere som deltar i prosjekter finansiert under rammeprogrammet, og på i hvilken grad forskningsprosjektene inneholder kjønnsperspektiver.
Last ned rapporten hos EU-kommisjonen (.pdf)
Les et sammendrag av resultatene i nyhetsbrev fra European platform of women scientists (EPWS) for mars og april 2009 Last ned nyhetsbrev (.pdf) 

Les mer om kjønnsperspektiver og likestilling i 7. rammeprogram