Vi vil oppfordre andre institusjoner til å søke årets likestillingspris, sier Audun Rivedal, høgskoledirektør ved Høgskolen i Bergen. (Foto: HiB)

Tenker langsiktig

Likestillingsarbeid er viktig for å nå ambisiøse planer om kvalitetsutvikling og kompetanseheving ved Høgskolen i Bergen. I fjor vant de Kunnskapsdepartementets likestillingspris, og oppfordrer andre til å søke i år.

11. august 2011

– Vi har jobbet med likestilling over en lang rekke år, og hovedsatsingen har vært å kvalifisere kvinner til høyere stillingskategorier, sier høgskoledirektør ved Høgskolen i Bergen (HiB), Audun Rivedal. I fjor vant institusjonen hans Kunnskapsdepartementets likestillingspris på to millioner kroner. Rivedal framhever at de satser på kvinnelige ledere, både på faglig og administrativt plan:

– Det er litt markedsbestemt hvordan rekrutteringen svinger, men vi har hatt en god utvikling i kvinneandelen både blant faglige og administrative ledere. Vi har også en god rekruttering av kvinner til stipendiatstillinger, sier Rivedal. 

– Hva har dere brukt prismidlene til?

– Midlene har gått til kompetanseoppbygging og andre tiltak. Det dreier seg om faglig kvalifisering som tar deg for eksempel fra høgskolelektor til førstelektor, eller fra førsteamanuensis til professor. I tillegg kommer deltaking på lederutviklingskurs enten i egen regi eller i regi av andre. Hvis vi har kvinner som er i ferd med å nærme seg en toppkompetanse, bruker vi stipend-/prosjektmidler for at vedkommende skal få frigjort tid til å kvalifisere seg til for eksempel professor.

– Bruker dere slike tiltak også der menn er underrepresentert?

– Ja, vi har begge ytterpunktene hos oss, på avdeling for helse- og sosialfag er det en sterk overrepresentasjon av kvinner, og tilsvarende av menn på ingeniørfag, mens lærerutdanningene er mer balansert. Derfor gir vi stipend-/prosjektmidler til begge kjønn. Når vi tenker likestilling, tenker vi på å utvikle en bedre kjønnsbalanse, ikke bare kvinner.

Kjønnsbalanse hever nivå

Rivedal forteller at Høgskolen ikke har gjort mye nytt etter at de vant prisen, men har fortsatt å fokusere på kvalifiseringsstipender og prosjektmidler til vitenskapelige stillinger. I tillegg kommer kursing for utvikling av forskningsledere, primært gjennom kurs arrangert av andre, for eksempel Norges forskningsråd. Høgskolen vil også se nærmere på nye rekrutteringstiltak for bedre kjønnsbalanse på enkelte fagtilbud. Dette for å nå HiBs ambisiøse planer for årene framover:

Kunnskapsminister Tora Aasland delte i fjor ut likestillingsprisen til HiB, her ved tidligere rektor Eli Bergsvik. (Foto: Astrid S. Dypvik)

– Vi satser på likestilling fordi vi opplever at et kjønnsbalansert arbeidsmiljø er et bedre arbeidsmiljø. Dessuten har vi store ambisjoner om å videreutvikle høgskolen, gjennom kompetanseheving og faglig kvalitetsutvikling i årene som kommer, og da må vi mobilisere hele den faglige staben og ledelsen. Derfor er det viktig å satse på økning i antall professorater og andre stillinger med forskningskompetanse, og vi jobber med dette på et strategisk plan, det er et langsiktig arbeid.

Også blant studentene har helse- og sosialfag en overvekt av kvinner, og ingeniørfagene en overvekt av menn. Rivedal forteller at de også har satt i gang tiltak der:

– For å rette på det har vi blant annet hatt en rekrutteringskampanje for å få kvinner inn i ingeniørfagene, og menn inn i for eksempel førskolelærerutdanningen. Rekrutteringstiltakene gjelder både faglig ansatte, faglige og administrative ledere, samt studenter.

Rivedal setter pris på at disse tiltakene blir sett, også av utenforstående.

– Vi ser at satsingen nytter, og at det arbeidet som er lagt ned blir lagt merke til. Det er klart at ting som likestillingsprisen er en kraftig stimulans for arbeidet som har vært gjort, og en god motivasjon til å holde fram. Vi vil absolutt anbefale det for andre, og er ikke fremmed for tanken om å komme tilbake selv, sier Rivedal.

– Hvilke råd har dere til andre som vil satse på likestilling?

– Man må ta tak i sin konkrete situasjon. Vi jobber særlig med sikte på rekruttering av ledelse og fagpersonale, noe som er i tråd med våre overordna satsinger om å bygge opp kvalitet for å kunne bli universitet innen ti år.

Søknadsfrist for Likestillingsprisen 2011 er tirsdag 1. november 2011.

Fakta

Likestillingsprisen 2010 gikk til Høgskolen i Bergen (HiB). Kif-komiteens vurdering var at HiB viser en offensiv og reflektert tilnærming til likestillingsproblematikken i høyere utdanning og forskning. Videre mente komiteen at likestilling framstår som gjennomgående ledelsesforankret ved høgskolen.

Kif-komiteen la blant annet vekt på at HiB:

  • integrerer likestillingsarbeidet i sine vanlige prosedyrer, som for eksempel den generelle lederutdanningen ved høgskolen
  • har en høy kvinneandel i ledelsen på ulike nivåer, og vektlegger i tillegg betydningen av at ledelsen skal ha kompetanse på feltet
  • er en av svært få UH-institusjoner der publikasjonspoengene er likt fordelt mellom menn og kvinner
  • utmerker seg med sin allsidige handlingsplan og seriøse satsing på likestilling

Søk på årets likestillingspris!

Kunnskapsdepartementet deler ut Likestillingsprisen. Den har blitt delt ut i 2007, 2008, 2009 og 2010. Prisen er et tilskudd til de ressursene institusjonene selv har satt av til likestillingsarbeid. Statsråd Tora Aasland har lansert likestillingsprisen for 2011.

Prisen skal gå til den/de institusjoner og/eller forskningsinstitutter som har de beste tiltakene for å bedre kjønnsbalansen i universitets-, høgskole- og forskningsinstituttsektoren.

Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif) utlyser, vurderer og innstiller til likestillingsprisen. Informasjon, kriterier og veiledning finner du i lenkene under.
Søknad og tilhørende dokumentasjon sendes på e-post til kif@uhr.no.

Søknadsfrist for Likestillingsprisen 2011 er tirsdag 1. november 2011.