– Satser ikke nok

Regjeringen varsler i sitt forslag til statsbudsjett som ble lagt fram i går, at den vil satse på øremerking av vitenskapelige stillinger til kvinner. Leder i Kif-komiteen Gerd Bjørhovde må likevel innrømme at hun er skuffet over budsjettet.

08. oktober 2008
Gerd Bjørhovde er prorektor ved Universitetet i Tromsø og leder av Kif-komiteen. Hun er ikke fornøyd med satsingen på likestilling i forskning i forslaget til statsbudsjett (foto: Marte Ericsson Ryste).

I budsjettforslaget Kunnskapsdepartementet har lagt fram heter det at det blir gjort mye godt arbeid for å oppnå større likestilling i forsking, men at departementet likevel mener arbeidet må intensiveres, grunnet den lange tida det tar å oppnå forbedringer.

Departementet peker på flere tiltak for å sikre dette. Et av de mest sentrale grepene regjeringen varsler er at den vil fremme en lovendring slik at øremerking av stillinger til kvinner i forskning kan bli en realitet fra høsten 2009.

Rekrutteringsstillinger

Lovendringen er en oppfølging av uttalelser fra forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland tidligere i høst, da hun fortalte at departementet ønsker å sette i verk en ordning med øremerking av stillinger til kvinner i forskning. Stillingene vil være på stipendiat og postdoktornivå i fag der kvinner er særlig underrepresenterte.

I forslaget til statsbudsjett skriver regjeringen at lovendringen vil fremmes slik at ordningen kan benyttes fra høsten 2009. 15 prosent av de nye rekrutteringsstillingene ved universitetene skal da øremerkes kvinner.

Kunnskapsdepartementet forventer også at institusjonene selv benytter seg av øremerking av stillinger de disponerer, så snart den nødvendige lovendringen er på plass. Departementet vil be institusjonene rapportere om bruken av ordningen.

Skuffet

Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning (Kif-komiteen) har vært pådriverne for å sette øremerking på dagsorden igjen. Leder av komiteen, Gerd Bjørhovde er likevel skuffet over forslaget til statsbudsjett.

– Jeg hadde forventet meg en mer offensiv satsing fra Kunnskapsdepartementet. Å øremerke 15 prosent av rekrutteringsstillingene totalt er for lite. På enkelte av fagområdene trengs det en større satsing, sier hun.

Hun legger til at det er bra at Kunnskapsdepartementet vil øremerke stillinger, men at dette får en mindre betydning ettersom det kun er midlertidige stillinger som skal øremerkes.

– En øremerking av faste stillinger ville hatt en helt annen betydning, sier hun.

Forskning på likestilling

Kif-komiteen har ved en rekke anledninger trukket fram behovet for å styrke kunnskapsgrunnlaget om kjønn og likestilling i forskning og Bjørhovde forteller at hun er fornøyd med at dette blir satt på dagsorden i statsbudsjettet.

Departementet skriver at det er et behov for mer forskning på likestilling i akademia, og varsler at det vil arbeide for at kunnskapsgrunnlaget på dette feltet blir styrket.

Kunnskapsdepartementet vektlegger ellers at det er institusjonene i universitets- og høgskolesektoren som har ansvar for å utvikle en kultur som gir begge kjønn mulighet til å avansere i universitetssystemet. Tiltak som mentorordninger, startpakker og kvalifiseringsstipend blir trukket fram som viktige for å fremmes kvinners muligheter til å gå videre i en forskerkarriere.

Forskingsmiljøene oppfordres til å analysere situasjonen ved institusjonene, og sette i verk konkrete tiltak for å øke delen kvinner der de er underrepresenterte. Å skolere ledere for at disse skal bli bevisste om hvilke faktorer som fremmer og hemmer karrieren til kvinner, vil i følge departementet, være et viktig virkemiddel i arbeidet for likestilling.

Realfag

Rekruttering av flere kvinner til realfag og teknologi blir trukket fram som en særegen utfordring i statsbudsjettet.

Departementet ber institusjonene merke seg tiltak som gjeld likestilling i strategien for styrking av realfagene, og vie særlig oppmerksomhet til rettledning av kvinnelige doktorgradsstipendiater på disse fagområdene.