Nytt nettverksmøte: Vil utvide likestillingsarbeidet

Likestilling i akademia handler om mer enn kvinnelige forskere. Men hvordan skal man jobbe i forhold til andre grupper som opplever diskriminering? Det utvidete likestillingsbegrepet er tema på nettverksmøtet for likestillingsarbeidere i april.

16. januar 2008

Likestillingsarbeidet i akademia har til nå i all hovedsak handlet om å fremme kvinners stilling i forskning. Men i takt med økt oppmerksomhet på diskriminering av andre grupper i samfunnet, har debatten om hvorvidt likestillingsarbeidet bør utvides blitt stadig mer aktuell.

I april inviterer Høgskolene i Gjøvik, Hedmark og Lillehammer i samarbeid med KIF-komiteen til det tredje nettverksmøte for likestillingsarbeidere i universitets- og høgskolesektoren. Tema for møtet er ”Det utvidete likestillingsbegrepet – fra plan til handling” og spørsmålet arrangørene stiller er hvordan man kan jobbe praktisk med et utvidet likestillingsbegrep lokalt ved institusjonene.

- Temaet er interessant fra flere synsvinkler. Vi er inne i Mangfoldsåret, og det er mange forventninger, blant annet fra myndighetene, til vårt arbeid for likestilling og integrering i universitets- og høgskolesektoren. I tillegg jobber mange institusjoner allerede med å integrere et utvidet likestillingsbegrep i sine likestillingsplaner. Derfor synes vi det er interessant å møtes på tvers for å få mer kunnskap om temaet, og diskutere hvordan vi kan arbeide praktisk med disse spørsmålene lokalt.

Det sier personalrådgiver Lars Petter Mathisrud ved Høgskolen i Lillehammer. Han sitter i planleggingsgruppen for nettverksmøte som arrangeres ved Høgskolen i Lillehammer 24.-25. april.

Mathisrud mener årets møte har et bredt nedslagsfelt, og bør være aktuelt for alle som vil arbeide med likestilling i en større sammenheng. Han lover både teoretiske og praktiske diskusjoner.

- Vi ønsker vi å gi et teoretisk bakteppe for diskusjonene gjennom å se på begrepet interseksjonalitet - de kryssende interesser i likestillingsarbeidet. I tillegg vil vi kombinere dette med diskusjoner der vi går ned på virksomhetsnivå og ser på hvordan vi forstår problemstillingene lokalt, og hva vi kan gjøre konkret i likestillingsarbeidet.

Programmet for møtet er ikke helt klart. Men Mathisrud forteller at de blant annet vil invitere personer med forankring i kjønnsforskning, og at Likestillings- og diskrimineringsombudet er invitert for å presentere sin veiviser for likestilling.

Arrangementskomiteen vil også trekke inn studentene i debatten på årets nettverksmøte.

- På Lillehammer har vi god erfaring med studentrepresentasjon i likestillingsutvalget. De har ofte andre innfallsvinkler og er opptatt av andre ting enn det de ansatte er. Derfor mener vi at dialogen med studentene gir oss god input i arbeidet.

Nytt av året er også at nettverksmøtet vil strekke seg over to dager med et program som blant annet vil gi mer rom for uformell nettverksvirksomhet.

Om møtet

Nettverksmøtet for likestillingsarbeidere i universitets- og høgskolesektoren arrangeres ved Høgskolen i Lillehammer 24-25. april 2008. Tema for møtet er: ”Det utvidete likestillingsbegrepet – fra plan til handling”. 

Følg lenken under for mer praktisk informasjon om møtet.

Tidligere møter

Møte ved Høgskolen i Lillehammer i april blir det tredje nettverksmøte for likestillingsarbeidere i UoH-sektoren. Det første møte ble avholdt i Oslo 29. mai 2006 i regi av Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning. Det var her ideen om å etablere et nasjonalt nettverk for likestillingsarbeidere i akademia ble lansert. Året etter var det Høgskolen i Agder som sto som arrangør av nettverksmøtet.