– Det har gått for sakte

Det sier kunnskapsminister Tora Aasland (SV) om arbeidet for likestilling i forskning. Hun lover ny satsing til høsten om regjeringen blir gjenvalgt.

21. juni 2009
Kunnskapsminister Tora Aasland har hatt høye mål for arbeidet med likestilling i forskning, men tiltakene har latt vente på seg.

Aaslands innrømmelser falt rett etter ett møte med Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning (Kif-komiteen). Da var det over ett år siden statsråden sist hadde møtt komiteen.

SV-Aasland har brukt store ord om likestilling i sin periode som minister. Så seint som i april slo statsråden fast i forskningsmeldingen (St.meld. nr. 30: 2008-2009) at det skulle oppnås full likestilling på alle plan i forskningsnorge.

Men til tross for høye målsettinger har tiltakene latt vente på seg.

Nå innrømmer statsråden at likestillingsarbeidet har tatt for lang tid.

– Vi hadde håpet på endringer, men ble stanset av ESA, forklarer Aasland.

Lover penger til høsten

Øremerking av vitenskaplige stillinger for kvinner skulle være regjeringens viktigste verktøy for å fremme likestilling i sektoren. Men i mars stanset ESA forslaget med begrunnelse om at det stred mot konkurransereglene i EØS-avtalen. ESA er et internasjonalt rettslig organ som overvåker Norges tilknytning til EØS.

Aasland mener ESAs avgjørelse var et hardt slag for regjeringens arbeid med likestilling innen forskning:

– Det var som å stange hodet i veggen, sier hun.

Nå lover statsråden bot og bedring. Og skal vi tro Aasland blir det penger på bordet til likestillingstiltak allerede i høstens statsbudsjett – dersom regjeringen blir gjenvalgt.

– Dette er tiltak vi nå uansett kommer til å prioritere [i statsbudsjettet red.anm.], sier forskningsministeren.

– Vi har sagt at vi vil arbeide for ekstra midler. Dersom det blir nødvendig vil vi også prioritere dette innenfor de rammene vi har, fastslår hun.

Utfordrer Aasland

Gerd Bjørhovde er leder i Kif-komiteen.

Lederen i Kif-komiteen Gerd Bjørhovde, har lenge vært kritisk til framdriften i likestillingsarbeidet. Nå er hun glad for statrådens åpenhjertighet:

– Det var forfriskende ord av Aasland, sier Bjørhovde. Hun har flere konkrete forslag til hvordan Aasland kan gjøre ord til handling:

– Vi må få i gang nasjonale satsinger, sier Bjørhovde. Hun og Kif-komiteen mener flere faste stillinger for kvinnelige forskere er et av de viktigste tiltakene for å fremme likestilling i forskningsnorge.

– De institusjonene som får dette til må honoreres, sier hun med klar adresse til Aasland.

– Dette er et tiltak en utmerket godt kan sette i verk med en gang. Det gjøres i mange land allerede.

At Aasland nå signaliserer økonomisk støtte til likestillingsarbeidet ser Kif-lederen som svært positivt:

– Det virker som Aasland nå lover at pengene skal komme. At hun også vil se på mulighetene for omfordeling internt på departementets budsjett viser at hun mener alvor, mener Bjørhovde.

Trenger penger

At det er penger som nå må til for å få sving på likestillingsarbeidet understrekes av et notat Kif-komiteen hadde med seg til statsråden. Her står det å lese:

”Uansett har regjeringen nå et sterkt press på seg til å avsette en betydelig sum midler på statsbudsjettet for 2010 slik at tiltakene raskt kan tre i kraft. Det er en tydelig forventning i sektoren om dette.”

Det trengs også penger for å heve det generelle kunnskapsnivået om likestilling i sektoren, mener Bjørhovde.

– Jeg mener det trengs en bevisstgjøring om kjønnsstrukturer. Noen av disse forslagene har jo vært oppe før, men jeg tror forståelsen for arbeidet er langt større nå, sier hun.

Komiteen Bjørhovde leder ble nedsatt i 2007. Før denne eksisterte det også en tilsvarende komité fra 2004 til 2007. Men til tross for manglende framdrift, syns ikke Bjørhovde komiteens arbeid har vært fånyttes:

– Vi har hatt bred dialog og møter med veldig mange. Kanskje var det nødvendig med denne tiden for å få til endringer, sier Bjørhovde.

– Nå er en ny generasjon i ferd med å overta, og holdningene er kanskje i ferd med å endres, mener hun.

Kif-komiteens mandat løper ut i 2010. Men skal vi tro Tora Aasland er det stor sannsynlighet for at komiteen får videreføre sitt arbeid i en eller annen form. Statsråden vil imidlertid ikke konkludere på hvorvidt det blir en ny komité, etter mønster av Kif, eller noe tilsvarende i en annen form.

– Vi har fått usedvanlig nyttige innspill fra komiteen. Jeg kan ikke skjønne annet enn at vi må videreføre dette i en eller annen form, sier Aasland.

Tora Aasland møtte medlemmer av Kif-komiteen fredag, her sammen med komitéleder Gerd Bjørhovde.

 

Møtte statsråden

Kif-komiteen overrakte et brev med kommentarer til oppfølging av forskningsmeldingen Klima for forskning på likestillingsområdet da den møtte statsråd Tora Aasland fredag 19. juni.

Les brevet her: