For dårlig på likestilling

Oppsiktsvekkende lite om likestilling. Det er tilbakemeldingen fra Kif-komiteen på Norges forskningsråds utkast til ny strategi. De mener Forskningsrådet henger etter både EU og norske forskningsinstitusjoner i arbeidet for å fremme kvinner i forskning.

29. august 2008
Leder i Kif-komiteen, Gerd Bjørhovde mener det er skuffende lite fokus på likestilling i Norges forskningsråd sitt nye utkast til hovedstrategi. Foto: Marte Ericsson Ryste

I fjor vedtok Norges forskningsråd en ny policy om likestilling og kjønnsperspektiver i forskning. Her blir det slått fast at Forskningsrådet vil øke sin innsats for å fremme likestilling i forskning og bli en sentral nasjonal aktør på området.

Men i det ferske utkastet til hovedstrategi er rekruttering av kvinner til forskning knapt nevnt.

– Skuffende, sier Gerd Bjørhovde, leder for Komité for integreringstiltak - kvinner i forskning (Kif-komiteen).

Hun og komiteen mener det er oppsiktsvekkende at satsingene på likestilling som ble vedtatt i fjor i så liten grad er reflektert i strategiutkastet.

– Rekruttering av kvinner til forskning blir kun nevnt i to bisetninger i delen som handler om å øke forskningsinnsatsen i Norge.

Nasjonalt ansvar

Som forvalter av 1/3 av de offentlige midlene til forskning er Forskningsrådet en sentral aktør i forhold til utviklingen av forskningssystemet.

– Norges forskningsråd står for en stor del av forskningsinnsatsen i Norge, og det gjør også at de har et ansvar som de må være seg bevisst, mener Bjørhovde.

Et sentralt mål i utkastet til ny strategi er å sikre økt kapasitet og kvalitet i forskning og innovasjon, noe som blant annet handler om økt forskerrekruttering. Kif-komiteen skriver i sitt høringsinnspill at en vesentlig grunn til at kvinner forlater akademia er at de ikke finner forskningssektoren attraktiv.

De mener integrering av kvinner i forskning må markeres atskillig sterkere om Norges forskningsråd skal nå målene de setter seg i utkastet til strategi.

– Den kapasitetsøkningen i norsk forskning som strategien fremhever behovet for, forutsetter en klar bevissthet om den ressursen kvinner utgjør. Det er viktig å ha klare mål for hva som skal gjøres for å rekruttere flere kvinner, og ikke minst – for å få dem til å forbli i forskningen. Dette synes vi at må komme tydeligere frem, sier Bjørhovde.

For å lykkes med strategien skriver Kif-komiteen at Norges forskningsråd må bidra til å utvikle økt kunnskap om den akademiske kulturen, samt å initiere en politikk som gjør forskningen mer attraktiv for kvinner. Konkret foreslår komiteen blant annet at Forskningsrådet går inn for å bevilge midler til tiltak som skal styrke kvinners deltakelse i forskning.

Utydelig

Kif-komiteen skriver i sitt høringsutkast at Forskningsrådet ikke framstår som noen tydelig aktør på likestillingsfeltet i dag, og at de på mange måter henger etter både EUs politikk på feltet og norske forskningsinstitusjoners arbeid for å fremme kvinner i forskning.

– Andre institusjoner, blant annet flere av universitetene, har lagt et tydelig fokus på likestilling i sine hovedstrategier. Dette må også Norges forskningsråd gjøre, sier Bjørhovde.

Hun understreker at Forskningsrådet nå har en mulighet til å styrke fokuset på likestilling og rekruttering av kvinner i strategien, og at komiteen håper Forskningsrådet vil følge opp disse innspillene.

Spesialrådgiver Bjørn Skavlan i Norges Forskningsråd opplyser at Forskningsrådet ikke kommenterer høringsinnspillene før de er behandlet internt. Dette vil skje i løpet av september. 25. september skal et nytt utkast til strategi foreligge. Det vil gå videre til intern behandling i Forskningsrådet, før endelig vedtak om strategi skal fattes ved årsskiftet.

Ny strategi

Forskningsrådets hovedstyre arbeider med en ny overordnet strategi for Forskningsrådet. Den skal erstatte strategien Forskning flytter grenser. Den nye strategien vil gjelde fra perioden 2009-2012, og har vært lagt ut på åpen netthøring. Fristen for å levere inn høringsinnspill er 1. september.

Se også

Høringsinnspill

Policy for likestilling og kjønnsperspektiver i forskning

Norges forskningsråd vedtok i 2007 en ny policy for likestilling og kjønnsperspektiver i forskning. I denne er det blant annet slått fast at:

  1. Forskningsrådet skal øke sin innsats og framstå som en sentral aktør for å fremme likestilling i norsk forskning.
  2. Forskningsrådet skal bidra til integrering av kjønnsperspektiver i forskning ved opprettelse av nye programmer og satsinger og i pågående virksomhet.
  3. Forskningsrådet skal organisere arbeidet med likestilling og kjønnsperspektiver i forskning som en felles og gjennomgående oppgave for hele organisasjonen.
  4. Forskningsrådet skal styrke sin likestillingsprofil.

Se også